Vælg en side

 

SO5: Dansk-Historieopgaven (DHO)

 

 

Dato

Aktiviteter

Uge 8-13

Dansk-Historieopgaven bliver introduceret af enten jeres dansk- eller historielærer, og de fleste timer i de to fag i uge 8-13         vil blive brugt til:

 • Faglig undervisning
 • Metode og rapportskrivning

I løbet af uge 11, 12 og 13 vil hver klasse have min. tre timer, hvor både jeres dansk- og historielærer er til stede. Se i lectio hvornår.

Uge 10 Lærerne præsenterer de opgaveformuleringer, I har at vælge imellem.
Uge 12 mandag d. 18-03 kl 12-00: Sidste frist for at vælge/aflevere opgaveformulering
Uge 12

Tirsdag d. 19.03+onsdag d. 20.03: Klyngevejledning

I får vejledning i grupper af elever, som har samme opgaveformulering, som jer selv. Vejledningen foregår sideløbende med den almindelige undervisning. I skal møde forberedte til vejledningen, ved at sætte jer ind i emnet og forberede spørgsmål på forhånd. Se tidspunkt i lectio.

Uge 13 Torsdag d. 28-03 og fredag d. 29.03: Selvstændige skrivedage, hvor I arbejder på opgaven derhjemme.
Uge 14 Mandag d. 01-04 kl 08:00: Opgaven afleveres i lectio. Forløbet evalueres i klassen.

Maj/Juni

 Mundtlig årsprøve for alle elever 

Jeres dansk- og historielærere er gået sammen om at udvikle nogle spændende forløb, hvor de to fag mødes. På den måde får I mulighed for at dykke ned i forskellige aspekter af danmarkshistorien, og beskæftige jer med dem, ved hjælp af viden og metoder fra både dansk- og historiefaget.  

Dansk-Historieopgaven handler også om at styrke jeres skrivekompetencer, særligt inden for genren rapportskrivning. Da I lavede SO3 tidligere på året blev I introduceret til rapportformatet, og lærte noget om, hvordan en rapport skal opbygges, og hvad den skal indeholde. 

Alt det får I nu chancen for at øve jer noget mere i, sådan at I er klædt på til at skrive SOP til næste år. Og I får mulighed for at øve jer i at forsvare en opgave mundtligt, så I har prøvet det, inden SOP-eksamen. 

 

2a, 2b og 2d arbejder med forskellige holdninger til Danmark og det danske samfund, mens 2c, 2e og 2f tager fat i tiden omkring Det Moderne Gennembrud.  

Vi glæder os til at lave DHO sammen med jer.

Mange hilsener fra

Kåre, Martin, Vibeke, Signe og Anette

 

 

 

Du skal skrive en individuel rapport. Opgaven er tværfaglig, så du skal inddrage viden, kilder og metoder fra fagene dansk og historie. Du vælger selv, om du: 

 • vil bruge en af de opgaveformuleringer, som lærerne udleverer.
 • udarbejder din egen opgaveformulering.

Hvis du vælger at udarbejde din egen skal du selv komme med et udkast til opgaveformulering, metoder, samt min. 3 tekster eller andre kilder, du vil bruge i din opgave.

Rapporten skal have et omfang af min. 7 og max. 9 normalsider a 2400 anslag inkl mellemrum, med egentlig tekst. Det vil sige, at alt fra og med indledning til og med konklusion skal tælles med. Titelblad, forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og evt bilag skal naturligvis også være der, men de tæller IKKE med i de 7-9 sider.

Rapporten skal leve op til de krav, som du kan se i “Krav og gode råd…” under fanen”rapport”. De vil også blive introduceret af dine lærere.   

 

 

Formålet med dansk-historie-opgaven er bl.a., at du lærer at skrive en tværfaglig rapport, så du kender genren til SOP i 3. g. Du skal især lære at: 

 

 • Beherske relevante dansk- og historiefaglige mål
 • søge, udvælge og anvende fagligt relevant information 
 • analysere en problemstilling ved at kombinere viden og faglige metoder fra dansk og historie.
 • Formidle flerfaglige problemstillinger og resultater skriftligt og mundtligt.

Du får én karakter, baseret på en samlet vurdering af din rapport og din præstation til den mundtlige prøve. Karakteren indgår i dine årskarakterer i fagene, men kommer ikke til at stå selvstændigt på dit eksamensbevis. 

Du får kortfattet, skriftlig feedback efter den mundtlige prøve. Ønsker du mere feedback, må du henvende dig til dine lærere.  

Rapporten og den mundtlige præstation vurderes efter disse kriterier: 

 • hvordan du lever op til kravene til opbygningen af en rapport 
 • hvordan du dokumenterer ved hjælp af kildehenvisninger og litteraturliste 
 • Om du besvarer det, som du bliver bedt om i opgaveformuleringen 
 • i hvor høj grad du behandler opgaveformuleringen på en kvalificeret og relevant måde 
 • hvordan du inddrager metoder fra begge fag 
 • hvordan du gør brug af dit materiale  
 • hvor godt du formidler, herunder anvender et korrekt og velformuleret sprog 
 • Om du laver en velstruktureret og relevant mundtlig præsentation, og kan forsvare din opgave i den efterfølgende samtale. 

 

Hvordan skal en rapport bygges op, hvordan laver man korrekte litteraturhenvisninger, hvad er metode. Alt det kan du læse om her:

 

Krav og gode råd til SO5-rapporten, HHX,

 

Hjælp og guides til rapportskrivning, litteratursøgning, metoder m.m.

PP om Henvisninger og Litteraturliste

Guide til kildehenvisninger

Årsprøven varer i alt 20 minutter. Ca. 10 minutter går til din præsentation, ca. 7 minutter til en samtale, ca. 3 minutter til votering og karaktergivning.

Der er to lærere til stede: En dansklærer og en historielærer. Mindst én af dem vil være din egen lærer

Din præsentation

(Du bestemmer selv, om du vil bruge power point)

Først præsenterer du din opgaveformulering og dine konklusioner.

Forklar derefter din vej frem mod konklusionerne. Herunder skal der indgå konkrete eksempler fra dit analysearbejde.

Kom også gerne ind på dine metodiske valg.

Giv desuden bud på, hvordan rapporten kunne have været (endnu) bedre – herunder hvordan du kunne have givet bedre svar på opgaveformuleringen. Her kan du også komme ind på, hvor holdbare dine konklusioner er.

 

Samtalen

Efter præsentationen stiller lærerne afklarende og uddybende spørgsmål til din præsentation og til din opgave – og årsprøven udvikler sig på den måde til en samtale.

Samtalen kan veksle frit mellem de to fag – og nogle af lærernes spørgsmål kan tænkes at befinde sig i et tværfagligt felt.

  

Bedømmelsen

Du får én karakter – baseret på en samlet vurdering af din rapport og din præstation til årsprøven.

 

Sådan forbereder du dig

Afhold evt. en generalprøve på din præsentation.

Hav styr på din opgave i ”alle” detaljer – og vær bevidst om både styrker og svagheder ved den.

Din præsentation virker bedst, hvis du ikke læser alt op, men i vidt omfang støtter dig til stikordsnotater og evt. dine slides.

Medbring din opgave.