Vælg en side
Slotshaven HHX SO2 Globalisering

SO2: Globalisering

(Årgang 2019-2021)

Før projektugen starter:

Onsdag 20. maj

Hvor: Teams

Hvornår: 8.20-14.15

Introdag: Introduktion til projektet, film, tildeling af grupper og problemformuleringer

Der bliver tjekket fravær i starten af første og sidste time.

Mandag 25. maj

Hvor: Teams

Hvornår: 8.20-14.15

Undervisning i klasserne i SO2-fagene, evt. projektarbejde

Der bliver tjekket fravær i starten af første og sidste time.

Tirsdag 26. maj

Hvor: Teams

Hvornår: 8.20-14.15

Undervisning i klasserne i SO2-fagene, evt projektarbejde

Der bliver tjekket fravær i starten af første og sidste time.

Onsdag 27. maj

Hvor: Teams

Hvornår: 8.20-14.15

Selvstændigt arbejde i grupperum på Teams. Husk at opsøge lærerne, også dem I ikke kender. Der er altid mindst en lærer fra hvert af de tre fag til stede i Teams. Se lectio.

Alle grupper skal i kontakt med deres procesvejleder mindst en gang dagligt, med et kvalificeret fagligt spørgsmål.

Alle klasser har en time med Maria (bibliotekar), enten onsdag eller torsdag, hvor I lærer, hvordan man laver korrekte kildehenvisninger.

Torsdag 28. maj

Hvor: Teams

Hvornår: 8.20-14.15

Selvstændigt arbejde i grupperum på Teams. Husk at opsøge lærerne, også dem I ikke kender. Der er altid mindst en lærer fra hvert af de tre fag til stede i Teams. Se lectio.

Alle grupper skal i kontakt med deres procesvejleder mindst en gang dagligt, med et kvalificeret fagligt spørgsmål.

Alle klasser har en time med Maria (bibliotekar), enten onsdag eller torsdag, hvor I lærer, hvordan man laver korrekte kildehenvisninger.

Fredag 29. maj

Hvor: Teams

Hvornår: se lectio

Fremlæggelser: hver gruppe fremlægger for to lærere.
Efter projektugen Evaluering: Hvad var godt? og Hvad kan gøres anderledes? (se i lectio hvornår)

Vi lever i en globaliseret verden – kultur, varer, penge og arbejdskraft udveksles mellem verdens lande og politiske beslutninger påvirker på tværs af landegrænser.

Økonomernes beregninger indikerer, at alle lande har profiteret positivt af den øgede globalisering, og at alle lande bliver stadigt rigere og rigere, – men har globaliseringen også en bagside?

Finanskrisen, flygtningekrisen i 2015, Brexit, den globale opvarmning, Donald Trumps politiske fokus på protektionisme, og nu coronakrisen viser forskellige resultater af globaliseringen. Er der lande der taber på denne globalisering, og er der lande, der nyder godt af globaliseringen?

I dette SO2-forløb med fagene International Økonomi, Samfundsfag og Matematik skal I forholde jer til konsekvenserne af globaliseringsprocessen. I skal lære om forskellige typer af globalisering, globaliseringsbølger, teoretiske modeller, at forholde jer kritisk til kilder og materialer samt anvende matematik som en del af jeres undersøgelse.

SO2 starter med en Introdag. Derefter er der to dage med undervisning i fagene. Nogle af klasserne vil møde en anden lærer, end jeres sædvanlige lærer.  Bagefter har I to selvstændige arbejdsdage i grupperne. Der vil altid være lærere til stede, som underviser i fagene, og det er jeres eget ansvar at opsøge hjælp og vejledning, også fra de lærere I ikke kender i forvejen. Se i lectio, hvem der er til stede hvornår. På projektugens sidste dag skal alle grupper fremlægge for to lærere.

Vi ser frem til at lave SO2 sammen med jer.

 

Lærere: 

International Økonomi: Ole (obo) og Flemming (fha)

Samfundsfag: Brian (bju), Benjamin (blf) og Pernille (pem)

Matematik: Paul (pfr), Laila (lma), Mads (mlm) og Lisbeth (lkh)

Studieteknik Maria (mjl)

 

I skal arbejde i grupper med én af nedenstående problemformuleringer (lærerne vælger hvilken). Resultatet af jeres arbejde skal fremlægges i en mundtlig præsentation a ca. 25 minutter, hvor I bruger PowerPoint eller et andet præsentationsværktøj. I kan læse mere om præsentationen under fanen “bedømmelseskriterier”.

Opgaveformulering 1

a.) Redegør kort begrebet globalisering, og beskriv kort forskellige årsager til globaliseringen.

b.) Analyser den økonomiske udvikling mellem rige og fattige lande.

 

I skal herunder:

 • Inddrage deskriptiv statistik i form af eksempelvis tabeller, figurer, indekstal, procenter og procentpoint samt regressionsanalyse; der skal udarbejdes både en lineær, eksponentiel og polynomisk analyse, der skal indeholde en vurdering af hvilken der er bedst. Regressionsanalysen skal danne baggrund for en fremskrivning.
 • Supplerende, skal I på videnskab.dk og / eller https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
  finde data og grafer om corona fra forskellige lande. I skal kunne tolke på data og grafer, altså I skal ikke selv lave graferne på coronaspørgsmålet.
 • Underbyg de resultater I får gennem jeres matematiske udregninger med viden og modeller fra jeres undervisningsmaterialer, avisartikler mv.

c.) Diskutér gennem inddragelse af pointer fra analysen hvordan corona pandemien rammer skævt mellem lande og mellem befolkningsgrupper i landene.

 

d.) Inddrage et redegørende kapitel om studieteknik og kildehenvisninger

 

Hver gruppe udarbejder en skriftlig evaluering, med minimum 4 punkter, som beskriver, hvad I har lært af SO2 forløbet. Evaluering skal afleveres i Lectio efter fremlæggelsen.

 

Artikler – husk at I selv skal søge supplerende viden til jeres oplæg fra pensum, artikler og databaser:

“Ulighedsforsker: Corona kan blive globaliseringens endeligt”, Kristeligt Dagblad, 4. april 2020

“Fattigmandssygen” af Gunver Lystbæk Vestergård og Mads Staghøj, Weekendavisen 1. maj 2020

Nu smækker porten til den globale landsby” af Simon Kruse, Berlingske 20. marts 2020

 

 


 

Opgaveformulering 2 

a.). Analyser om der er øgede sociale forskelle mellem industrilandene (to eller flere) som konsekvens af globaliseringen.

 

I skal herunder:

 • Inddrage deskriptiv statistik i form af eksempelvis tabeller, figurer, indekstal, procenter og procentpoint samt regressionsanalyse; der skal udarbejdes både en lineær, eksponentiel og polynomisk analyse, der skal indeholde en vurdering af hvilken der er bedst. Regressionsanalysen skal danne baggrund for en fremskrivning.
 • Supplerende, skal I på videnskab.dk og / eller https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 finde data og grafer om corona fra forskellige lande. I skal kunne tolke på data og grafer, altså I skal ikke selv lave graferne på coronaspørgsmålet.
 • Underbyg de resultater I får gennem jeres matematiske udregninger med viden og modeller fra undervisningsmaterialer, avisartikler mv.

b.)  Diskutér gennem anvendelse af relevante globaliseringsbegreber og inddragelse af pointer fra analysen på hvilke måder øget sociale forskelle, sammen med coronakrisen, kan føre til deglobalisering?

c.)  Vurder via landeeksempler om der indtil videre har været forskel på hvor hårdt industrilande har været ramt af corona målt i forhold til sociale forskelle også.

d.) Inddrag et redegørende kapitel om studieteknik og kildehenvisninger

 

Hver gruppe udarbejder en skriftlig evaluering, med minimum 4 punkter, som beskriver, hvad I har lært af SO2 forløbet. Evaluering skal præsenteres efter fremlæggelsen.

 

 

Artikler – husk at I selv skal søge supplerende viden til jeres oplæg fra pensum, artikler og databaser:

”Coronakrisen accelererer en ’afglobalisering’, der allerede var i gang” af Mathias Sonne, Information 21. april 2020

“Ulighedsforsker: Corona kan blive globaliseringens endeligt” Kristeligt Dagblad, 4. april 2020

“Nu smækker porten til den globale landsby” af Simon Kruse, Berlingske 20. marts 2020

Fattigmandssygen” af Gunver Lystbæk Vestergård og Mads Staghøj, Weekendavisen 1. maj 2020

”Coronakrisen accelererer en ’afglobalisering’, der allerede var i gang” af Mathias Sonne, Information 21. april 2020

 

 

I løbet af SO2 bliver I bedre til at: 

 • anvende matematik som analyseredskab i forhold til en problemstilling
 • forstå teori omkring globalisering
 • søge og anvende empiri, herunder tydelig kildehenvisning og litteraturliste.
 • lave en mundtlig præsentation

Og I lærer Kernestof fra de tre fag:

Matematik: Beskrivende statistik, indekstal, procenter og procentpoint, regressionsanalyse; der skal udarbejdes både en lineær, eksponentiel og polynomisk analyse, der skal indeholde en vurdering af hvilken der er bedst. Regressionsanalysen skal danne baggrund for en fremskrivning.

 International økonomi A:  Kapitel 25 – Globalisering af verdensøkonomien

 International økonomi B: Kapitel 21 – Globalisering af verdensøkonomien

Samfundsfag: Kapitel 19 – Globalisering

 

I får mundtlig feedback for fremlæggelsen efter følgende kriterier:

 • Inddragelse af matematik, udarbejdelse af matematiske udregninger samt opstilling af tabeller, figurer og grafiske illustrationer
 • Inddragelse af kernestof (anvendelse af faglige begreber og teoribegreber)
 • Inddragelse af eksterne kilder/empiri samt forholde sig kildekritisk
 • Udarbejdelse af tydelige kildehenvisninger og litteraturliste.
 • Generel præsentationsteknik (rød tråd i fremlæggelsen, ligelig fordeling af taletid mellem gruppedeltagere, gennemarbejdet og overskuelig PowerPoint, ingen mobiler som støtte under fremlæggelsen)

 

Selvevaluering: Hver gruppe udarbejder en skriftlig evaluering, med minimum 4 punkter, som beskriver, hvad I har lært af SO2 forløbet. Evaluering skal fremlægges og afleveres i Lectio efter fremlæggelsen.

 Evaluering af forløbet: I ugen efter so2 vil en af jeres lærere evaluere forløbet mundtligt med jer i klassen.

 

 

Her kan I finde data til jeres undersøgelse: