Vælg en side
Slotshaven HHX SO2 Globalisering

SO2: Globalisering

(Årgang 2023-2026)

TIDSPLAN

Torsdag d. 23.05: Intro-dag

I klasserne og kantinen

Hvornår 8:15 – 15:20

 • Modul 1: Alle møder i deres egne klasser. I skal starte med at læse jeres refleksioner fra SO1. I får jeres SO2-grupper. Resten af tiden bruger I på at sætte jer ind i, hvad SO2 går ud på.
 • Modul 2: Fællestime i kantinen:
  • Hvad er SO-forløb, og hvorfor skal vi have dem? (hbi)
  • Projektarbejdets faser (bju)
  • Mød SO2-lærerne (video)
 • Efter fællestimen går I op i klassen igen.

I løbet af torsdag skal I sammen med jeres lærer:

 • Sætte jer ind i opgaveformuleringen og de tilhørende artikler
 • Læse alt om SO2 i Studieportalen
 • Se to videoer: Video 1: Globalisering på 5 måder; Video 2: Globalisering og Arbejdsmarked
 • Læse jeres refleksioner fra SO1.
 • Formulere spørgsmål til Henrik Kureer (som holder foredrag i morgen)
 • OBS: vores bibliotekar Maria kommer forbi alle klasserne og fortæller, hvordan man laver kildehenvisninger og littteraturliste. 1c og 1b møder Maria, allerede inden so2 starter. De øvrige klasser møder Maria i dag: 1e: modul 3; 1a: modul 4; 1d, modul 5.
 • Hvis I har mere tid, kan I begynde på det selvstændige projektarbejde.

Fravær: Der tjekkes fravær to gange i løbet af dagen. Første gang i klasserne i modul 1. Anden gang i kantinen mellem 14.20-15.20.

Fredag den 24.05: projektdag

I klasserne og kantinen

Hvornår 8:15 – 14:15

 • Modul 1: I klasserne med en lærer. Aftal, hvem der stiller spørgsmål til foredragsholderen. Hvis I har mere tid, kan I begynde på det selvstændige projektarbejde.
 • Kl 9.25 skal alle være på plads i kantinen, og klar til at høre foredrag, ved cand.polit og lærebogsforfatter Henrik Kureer:
  • Hvor er globaliseringen på vej hen? Med fokus på den afglobalisering, der sker i disse år, hvor også Coronakrisen og Ukraine-krigens konsekvenserne for globaliseringen inddrages samt ulighedsaspektet bliver berørt. Hver klasse skal stille minimum et spørgsmål. Powerpoint: Hvor er globaliseringen på vej hen?
 • Efter foredraget begynder det selvstændige projektarbejde. I skal selv opsøge lærene i kantinen.
 • Modul 5 (kl 13.15): Vær i jeres klasselokaler. En af jeres lærere er til stede, og holder statussamtale med alle grupper.

Fravær: Der tjekkes fravær to gange i løbet af dagen. Første gang i klasserne i modul 1. Anden gang i klasserne i modul 5.

Mandag d. 27.05: projektdag

I klasserne

Hvornår 8:15 – 15:20

 • Modul 1: Mød ind i klasserne. En af jeres lærere er til stede, og tager en snak med alle grupperne.
 • Modul 2 og 3:Selstændigt projektarbejde. I skal selv opsøge hjælp fra lærerne i kantinen.
 • Modul 4: I Klasserne med en lærer.
 • Modul 5 og 6: Selstændigt projektarbejde. I skal selv opsøge hjælp fra lærerne i kantinen

Fravær: Der tjekkes fravær to gange i løbet af dagen. Første gang i klasserne i modul 1. Anden gang i kantinen mellem 14.20-15.20.

Tirsdag d. 28.05: Projektdag

 I klasserne

Hvornår 8:15 – 15:20

 • Selvstændigt arbejde, hvor lærerne kan opsøges i kantinen.
 • Opsøg selv vejlederne, når I har brug for hjælp, også dem I ikke kender. Se i lectio, hvem der har “vagten”.
 • Milepæl: Powerpoint skal afleveres i lectio senest kl 16.00.

Fravær: Kom forbi kantinen mellem 8.15-8.45, og igen mellem 14.20-15.20.

Onsdag d.29.05: Fremlæggelser

 I klasserne

Hvornår: se lectio

 • Milepæl: Alle grupper fremlægger for to lærere. Se plan i lectio.
 • Milepæl: Alle evaluerer i lectio (se under fanen “bedømmelse”)
 • Milepæl: Alle skriver refleksionsskrivning (skal uploades på lectio, inden I går hjem)

Der tjekkes ikke fravær i kantinen i dag. I skal være til jeres fremlæggelser, og uploade refleksionsskema. 

 

Vi lever i en globaliseret verden – kultur, varer, penge og arbejdskraft udveksles mellem verdens lande og politiske beslutninger påvirker på tværs af landegrænser.

Økonomernes beregninger indikerer, at alle lande har profiteret positivt af den øgede globalisering, og at alle lande bliver stadigt rigere og rigere, – men har globaliseringen også en bagside?

 Finanskrisen, eurokrisen, flygtningekrisen i 2015, Brexit, den globale opvarmning, flere lederes politiske fokus på protektionisme, coronakrisen og nu krigen i Ukraine viser forskellige resultater af globaliseringen. Er der lande der taber på denne globalisering, og er der lande, der nyder godt af globaliseringen?

 I dette SO2-forløb med fagene International Økonomi, Samfundsfag og Matematik skal I forholde jer til konsekvenserne af globaliseringsprocessen. I skal lære om forskellige typer af globalisering, globaliseringsbølger, teoretiske modeller, at forholde jer kritisk til kilder og materialer samt anvende matematik som en del af jeres undersøgelse.

 SO2 starter med en fælles Intro-dag, hvor I blandt andet skal se videoer, og høre om, hvordan man planlægger projektarbejde. Derefter er der 3 dage med skiftevis foredrag, klasseundervisning og selvstændigt arbejde. Der vil altid være lærere til stede, som underviser i fagene, og det er jeres eget ansvar at opsøge hjælp og vejledning, også fra de lærere I ikke kender i forvejen. Se i lectio, hvem der er til stede hvornår. På projektugens sidste dag skal alle grupper fremlægge for to lærere.

 Vi ser frem til at lave SO2 sammen med jer.

Hilsen SO2-lærerne:

International Økonomi: Anna Bolette Lind-Valdén, Flemming van Hauen, Pernille Molloy, Morten Bisgaard

Samfundsfag: Liv Rasmussen, Anna Bolette Lind-Valdén

Matematik: Niels Carl Møller, Laila Madsen, Marharyta Møberg-Poulsen, Lisbet Kruse Hansen

 

 

I skal arbejde i grupper med nedenstående problemformulering. Resultatet af jeres arbejde skal fremlægges i en mundtlig præsentation a ca. 10-12 minutter, hvor I bruger PowerPoint eller et andet præsentationsværktøj. I kan læse mere om præsentationen under fanen “bedømmelse”.

Problemformulering:

 •  Redegør for begrebet globalisering og Rodriks trilemma.
 • Analysér økonomiske konsekvenser for minimum tre selvvalgte lande, der bliver sammenlignet på samme variabler (minimum 4 variabler). Specificér i analysen hvordan de valgte variabler er påvirket af globaliseringen.
 • Diskutér med udgangspunkt i din analyse udfordringer og muligheder i kølvandet på krigen mellem Rusland og Ukraine. Inddrag Rodriks trilemma.

 I skal herunder:

Inddrage deskriptiv statistik i form af eksempelvis tabeller, figurer, indekstal, procenter og procentpoint samt regressionsanalyse; der skal udarbejdes både en lineær og eksponentiel analyse, der skal indeholde en vurdering af hvilken der er bedst. Regressionsanalysen skal danne baggrund for en fremskrivning.

Underbyg de resultater I får gennem jeres matematiske udregninger med viden og modeller fra jeres undervisningsmaterialer, avisartikler mv.

Artikler og videoer (kræver log-in til lectio):

Her kan I finde data til jeres undersøgelse: 

 

I løbet af SO2 bliver I bedre til at: 

 • anvende matematik som analyseredskab i forhold til en problemstilling
 • forstå teori omkring globalisering
 • søge og anvende empiri, herunder tydelig kildehenvisning og litteraturliste.
 • lave en mundtlig præsentation

Og I lærer Kernestof fra de tre fag:

Matematik: Beskrivende statistik, indekstal, procenter og procentpoint, regressionsanalyse; der skal udarbejdes både en lineær og eksponentiel analyse, der skal indeholde en vurdering af hvilken der er bedst. Regressionsanalysen skal danne baggrund for en fremskrivning.

 International økonomi A:  Kapitel 25 – Globalisering af verdensøkonomien

 International økonomi B: Kapitel 21 – Globalisering af verdensøkonomien

Samfundsfag: Kapitel 19 – Globalisering

I får mundtlig feedback for fremlæggelsen efter følgende kriterier:

 • Inddragelse af matematik, udarbejdelse af matematiske udregninger samt opstilling af tabeller, figurer og grafiske illustrationer, mindst 4 nøglevariabler.
 • Inddragelse af kernestof (anvendelse af faglige begreber og teoribegreber)
 • Inddragelse af eksterne kilder/empiri samt forholde sig kildekritisk
 • Udarbejdelse af tydelige kildehenvisninger og litteraturliste.
 • Generel præsentationsteknik (rød tråd i fremlæggelsen, ligelig fordeling af taletid mellem gruppedeltagere, gennemarbejdet og overskuelig PowerPoint, ingen mobiler som støtte under fremlæggelsen)
 • Overholde taletiden på 10-12 minutter for hele gruppen.

 

 

Opgave til jer efter fremlæggelse og feedback:

Refleksionsskrivning: Du skal downloade evalueringsskemaet fra SO1, og reflektere med udgangspunkt i spørgsmålene til SO2. Bagefter uploades refleksionsskemaet i so2-mappen på lectio.

Evaluering af forløbet: Du skal udfylde et evalueringsskema i lectio, og bagefter evaluere forløbet mundtligt sammen med en lærer.

Se Den samlede SO-progressionsplan her.

 

Progression i SO2

 • Gruppeprojekt
 • Opgaven stilles af lærerne
 • Hvilke studiekompetencer træner du?
  • Gruppedynamik
  • At søge vejledning og tage ansvar
  • At arbejde ud fra en problemstilling
  • Forskellen på redegørelse, analyse og diskussion/vurdering
  • Mundtlig præsentation
 • Hvilke værktøjer træner du?
  • Tværfaglighed → anvendelse af matematik i IØ og samfundsfag og omvendt.
  • Anvende matematik i praksis i arbejdet med en tværfaglig problemformulering.
  • At arbejde problemorienteret ud fra en problemformulering og underspørgsmål på de taksonomiske niveauer
  • Litteratursøgning/ informationssøgning, kildehenvisninger og litteraturlister i Word??
  • Anvendelse af powerpoint som redskab i fremlæggelsen.