Vælg en side

SOP: Studieområdeprojektet

 

Præ-SOP: 
22. august Fællestime: SOP-introduktion for alle 3.htx-elever ved hbi
22.august-8. september Alle lærere fortæller om deres fags metoder og muligheder ifht SOP i en fagtime (se i lectio hvornår)
11. september SOP-forvejledning
17. september Sidste frist for valg af fag.
23. september 1. vejledning: Alle får tildelt en tid med begge vejledere (se lectio) i løbet af dagen. Sideløbende er der undervisning eller arbejd-selv.
2. oktober Problemformuleringsworkshop
4. oktober 2. vejledning
9. oktober 3. vejledning
11. oktober Sidste frist for aflevering af Problemformulering. Herefter må I ikke snakke SOP med jeres lærere, før 01.11.
(25.11) (lærerne skal aflevere Opgaveformuleringer til skolen)
SOP
1. November Den endelige udgave af Opgaveformuleringen bliver offentliggjort på netprøver kl 15.15, og I har mulighed for at gå i gang med arbejdet.
11. november SOP-dag (med mødepligt): Forsøg, vejledning, selvstændigt arbejde m.m.
12. november SOP-dag (med mødepligt): Forsøg, vejledning, selvstændigt arbejde m.m.
21. november SOP-dag (med mødepligt): Forsøg, vejledning, selvstændigt arbejde m.m.
22. november SOP-dag (med mødepligt): Forsøg, vejledning, selvstændigt arbejde m.m.
25. november SOP-dag (uden mødepligt): Mulighed for vejledning
26. november SOP-dag (uden mødepligt): Mulighed for vejledning
27. november SOP-dag (uden mødepligt): Mulighed for vejledning
28. november SOP-dag (uden mødepligt): Mulighed for vejledning
29. november SOP-dag (uden mødepligt): SOP afleveres i Netprøver senest kl. 14.00
SOP-eksamen
16. december Fællestime om SOP-eksamen
13.-17. januar Mundtlig eksamen
  • SOP er et tværfagligt, individuelt projekt, hvor du både skal lave en skriftlig opgavebesvarelse, og forsvare den mundtligt.
  • Du får én samlet karakter, som tæller dobbelt på dit eksamensbevis.
  • Du skal arbejde analytisk og empirisk, og du vælger selv, hvad du vil skrive om.
  • Du skal vælge to fag, som passer godt til dit emne. Mindst ét af fagene skal være et Studieretningsfag, og mindst et af fagene skal være på A-niveau. Hvis det ene fag opfylder begge betingelser, så kan det andet fag være et, du har haft på enten A-, B- eller C-niveau. Når først du har valgt fag, kan du ikke vælge om igen. Husk at tale med dine lærere, så du får valgt en god fagkombination, der passer til det emne, og den problemstilling, du gerne vil skrive om.
  • Du finder selv ud af, hvilke metoder, materialer m.m., du vil anvende.
  • Du skal inddrage nye områder, materialer og faglige vinkler, som rækker ud over det, du har lært i undervisningen.
  •  Du skriver selv et forslag til problemformulering. Derefter er det suverænt vejledernes beslutning, om dit eget forslag kan bruges, som det er, eller om de skal ændre i det.

SOP kræver stor selvstændighed fra din side, men du får vejledning gennem hele forløbet, som kan deles op i tre faser:

1. Præ-SOP: Orientering om SOP, 3xvejledning, problemfomuleringsworkshop  mm.

  • Mål: Du afleverer problemformulering, samt liste over de materialer og metoder, du vil anvende.

2. SOP: Den endelige opgaveformulering udleveres, og det selvstændige projektarbejde begynder:

-U-tid: 20 undervisningstimer til at lave forsøg, indsamle empiri, læse litteratur, få vejledning, og begynde at skrive. Der er mødepligt, og altid lærere til stede. Men du har stor selvstændig ifht hvordan du bruger din tid.

-F-tid: Fem hele skoledage, hvor du arbejder selvstændigt. Der er ikke mødepligt, og lærerne træffes kun efter aftale.

  • Mål: SOP afleveres

3. SOP-eksamen: Fra SOP er afleveret og indtil eksamen må lærerne ikke give nogen form for feedback på jeres SOP. Der vil blive afholdt en fællestime med info og gode råd til den mundtlige eksamen.

 

  • Mål: SOP forsvares mundtligt over for lærere og censor.
Opgaven skal fylde 15-20 sider, og leve op til de krav du finder her.
Når du har været til den mundtlige eksamen, får du én karakter, som både dækker den skriftlige opgavebesvarelse, og den mundtlige eksamen. Man kan altså ikke sige, om den ene del tæller mere end den anden.

Ved den skriftlige opgavebesvarelse lægges vægt på:
̶ i hvor høj grad opgaveformuleringen er besvaret
̶ undersøgelse og analyse af projektets problemstilling
̶ relevant udvælgelse, kombination og anvendelse af viden og metoder fra de indgående fag
̶ kombination af empiri og teori i behandling af problemstillingen
̶ faglig dybde og perspektiv
̶ projektarbejdets planlægning og begrundelser for faglige og metodiske valg
̶ beherskelse af fremstillingsformen i en faglig skriftlig opgavebesvarelse.

Ved den mundtlige eksamination lægges vægt på:
̶ den mundtlige præsentation af projektet og dets vigtigste konklusioner
̶ faglig dybde og selvstændighed i den faglige dialog om projektet
̶ forståelse af de indgående fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til arbejdet med den valgte problemstilling, og overvejelser om kvaliteten af den opnåede viden
̶ refleksion over de anvendte studiemetoder i forhold til gennemførelse af det konkrete projektforløb.

Efter eksamen vil I blive bedt om at evaluere SOP-forløbet både mundtligt og skriftligt, sådan at skolen får viden og erfaringer, som kan bruges til næste års SOP-forløb.