Vælg en side

SO1 Bæredygtighed:

FNs Verdensmål 

Før projektugen starter:

onsdag den 8. 1 besøger alle klasser workshop i Nordsalen om FN’s Verdensmål.

Engelsktimerne i uge 5: Engelsklæreren introducerer de 17 FN Verdensmål

Fredag 31.1 kl 8.45-9.15: Fællestime for alle 1.htx-klasser: Introduktion til hele Studieområdet, samt gennemgang af projektplanen for SO1 (ved Helle Birch)

 

Mandag  3.2:

Projektugen starter 

I mødes i klasserne kl 8.15

kl 9-11: Jan fra Schoeller Plast fortæller om, hvordan virksomheden arbejder med udvalgte FN Verdensmål. Desuden får I mulighed for at se eksempler på virksomhedens miljøvenlige produkter

Bagefter går I tilbage i klasserne, og starter på det selvstændige projektarbejde sammen med klassens teknologilærer.

 

Tirsdag 4.2-fredag 7.2 

Projektdage

I får undervisning, og arbejder på de forskellige dele af projektet, sammen med skiftevis jeres teknologi-, engelsk- og samfundsfagslærer.

Fra torsdag efter frokost er der ikke længere undervisning. I arbejder selvstændigt i grupperne, på at blive færdige til messen fredag. Der er altid lærere til stede fra alle tre fag.

Fredag 7.2 

kl 12.05-14.15:

Messe

Hver gruppe har en stand, hvor de fremviser resultatet af ugens arbejde til klassekammerater og lærere.

Desuden vil I blive bedt om at udfylde et selvevalueringskema

Efter projektugen:

Evaluering

Hvad var godt? Hvad kan gøres anderledes? (i den første teknologitime efter vinterferien)

I dette SO-forløb arbejder fagene teknologi, samfundsfag og engelsk sammen om emnet “FNs Verdensmål”.

 

”Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.
Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.” https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene

I dette SO-forløb arbejder 3 fag sammen, om at give jer viden og praktiske erfaringer med, hvad verdensmålene er, og hvordan man kan arbejde med dem i praksis. I skal bl.a. have besøg af en virksomhed, som udvikler produkter af genbrugsplast.

I skal selv udarbejde forslag til, hvordan lokale virksomheder eller vores egen skole kan arbejde med et eller flere udvalgte FN Verdensmål.

Resultaterne af jeres arbejde skal fremvises på en stand ved ugens afslutning.

 

Slutprodukt: En stand til en messe.

På standen skal I fremlægge resultaterne af ugens arbejde ved hjælp af 3 plancher, én for hvert af de tre fag.  Alle gruppens medlememr skal kune fremlægge jeres arbejde mundtligt for lærere og klassekammerater. 

 

Delprodukter: 

En mundtlig præsentation på engelsk, som afholdes i klassen onsdag eller torsdag. Manuskript+PP skal afleveres i lectio, inden fremlæggelsen. 

Engelsk stil: Food Waste (introduceres og afleveres efter SO1 er slut. 

 

Faglige Mål er det, I bliver bedømt på. Der er både mål fra de enkelte fag, og SO-mål. SO-Mål hører ikke hjemme i et enkelt fag, men er relevante for alle fag på HTX.

SO-målene for SO1 er: 

  • Om I kan kombinere viden og metoder fra flere forskellige fag, når I analyserer en problemstilling
  • Om I kan formidle resultaterne af jeres arbejde både mundtligt og skriftligt.
  • Om I kan få øje på både styrker og svagheder ved jeres eget arbejde.  
  • Studiemetoder: Læsestrategier

 

Det I skal kunne fra de enkelte fag er:

Teknologi: 

  • .
  • .

Samfundsfag:

Engelsk:

I får mundtlig feedback fra alle tre lærere, efter messen. I skal selv sørge for at skrive feedback’en ned. Der gives ikke karakterer. 

I skal udfylde et selvevalueringsskema, sådan at I forholder jer til, hvad I har lært i SO1. I laver mundtlig evaluering af selve SO1-forløbet i klassen efter vinterferien, sådan at lærerne kan bruge jeres erfaringer, når næste års forløb skal tilrettelægges.