Vælg en side
Slotshaven HHX SO3 Stretegiforløb

SO3: Strategiforløbet

(Årgang 2019-2022)

Før uge 47

Uge 43: Introduktion til casen og gruppedannelse. Grupperne skal bestå af 3-4 personer, og jeres undervisere i de tre fag laver grupperne.
Uge 43 til 46: Pilotundersøgelse, hvor I arbejder med at sætte jer ind i casen. I skal som det første se alle videoerne på https://deg.dk/aktuelt/videoer-dm-i-teknologi-og-erhvervscase/2018/, hvor virksomheden præsenteres i en række videoer. Videoerne er fra 2018, men giver god indsigt i virksomhedens situation. Til disse videoer skal I tage noter. Dernæst skal I finde fem artikler, som omhandler Normal – og som opdaterer jer på deres strategiske situation siden videoerne blev optaget.
Produktet for denne indledende pilotundersøgelse er et notat, hvor I skitserer virksomhedens forretningsmodel (Business Model Canvas), samt beskriver virksomhedens udvikling fra 2018 til 2020 med udgangspunkt i de artikler I selv har søgt frem.

Notatet skal være maksimalt fire sider a 2.400 anslag. Notatet afleveres i Lectio senest fredag d. 13/11 kl. 23.59. Som bilag til notatet skal I aflevere jeres noter til videoerne.
Til arbejdet med pilotundersøgelsen får i 6 timers fordybelsestid.

Desuden får hver klasse et moduls undervisning i, hvordan man laver kildehenvisninger, ved vores bibliotekar Maria.

Uge 47 (blokdage i VØ/afsætning)

Ugen bliver præget af højt aktivitetsniveau – og konkrete opgaver, som skal løses i løbet af ugen.

Mandag d. 16/11
Vi kickstarter ugen klassevis, hvor en af jeres underviserer introducerer jer til casen og ugens arbejde.

Tirsdag d. 17/11
Vi arbejder med intern analyse af Normal – og starter dagen med en forelæsning af dine undervisere i virksomhedsøkonomi (se detaljer i Lectio om hvor du og hvornår du skal være på dagen). Forelæsningen har fokus på de interne strategiske analyser – og foregår som udgangspunkt i 1. modul.
I løbet af dagen får I feedback fra jeres undervisere på jeres forundersøgelse (notatet udarbejdet før uge 47). Det er vigtigt at få prioriteret arbejdet med regnskabsanalyse af Normal, da I skal præsentere den torsdag for jeres undervisere i virksomhedsøkonomi.
I sidste lektion på dagen er der gruppevis opsamling med jeres undervisere – og I skal vise hvor langt I er nået med den interne analyse.

Onsdag d. 18/11
Vi arbejder med ekstern analyse af både makroforhold og brancheforhold denne dag. Dagen begynder med en forelæsning af dine undervisere i afsætning (se detaljer i Lectio om hvor du og hvornår du skal være på dagen). Forelæsningen har fokus på de eksterne strategiske analyser – og foregår som udgangspunkt i 1.

Senere på dagen får I en forelæsning i erhvervsjura, hvor der er fokus på forbrugerkøb.
I sidste lektion på dagen er der gruppevis opsamling med jeres undervisere – og I skal vise hvor langt I er nået med den interne analyse.

Torsdag d. 19/11
Denne blokdag er dedikeret til arbejdet med SWOT-analysen og evt. TOWS-matricen, hvis jeres gruppe vælger det. Dagen starter i klasserne, hvor jeres underviser vil give jer input til det videre arbejde med den interne og eksterne analyser – og ikke mindst SWOT og TOWS. Se detaljer om tider og indhold i Lectio.
I løbet af dagen får I feedback fra jeres underviser i virksomhedsøkonomi på jeres regnskabsanalyse. Om eftermiddagen er der igen gruppevis opsamling med underviser i klasserne, så vi får en status på hvor langt de enkelte grupper er nået.

Fredag d. 20/11
Sidste dag i SO3 ugen har fokus på udarbejdelse af rapporten. I skal dokumentere jeres arbejde med analyserne af Normal og deres branche og makroforhold. Der gives input til opsætning, formalia og andet i relation til rapportskrivningen.
Rapporten skal afleveres senest fredag d. 20/11 kl. 23:59
Til arbejdet med rapporten i uge 47 får I 6 timer fordybelsestid

SO3 er et tværfagligt projekt imellem afsætning, virksomhedsøkonomi og erhvervsjura. I skal arbejde med området strategisk analyse af en virksomhed- særligt i uge 47, hvor der er blokdage med i hele ugen, og I skal aflevere en rapport med alle jeres analyser fredag i uge 47.
I forløbet skal i arbejde med en case; Normal.

”NORMAL er en butik, der sælger helt normale varer til faste lave priser. Alt det, vi sælger, er helt normale ting, som du bruger i din hverdag – fx Ajax til at gøre rent med, Gillette barbergrej, hårpleje fra L´Oreal eller makeup fra Maybelline…

Vi er i stand til at konkurrere på markant lavere priser på mærkevarer, fordi vi importerer varerne fra distributører overalt i EU. Vi køber varerne dér, hvor de er billigst, og undgår samtidig fordyrende mellemled. Derfor kan du ofte spare 30-60% sammenlignet med markedsprisen….
Vi åbnede den første butik i Silkeborg i april 2013. Siden er det gået stærkt, og i dag har vi mere end 90 butikker rundt omkring i Danmark… I alt har vi nu rundet 220 NORMAL-butikker fordelt over 5 lande…” (https://www.normal.dk/om-normal/, august 2020)

I skal i forløbet arbejde med at besvare det overordnede spørgsmål, som lyder:


Den strategiske platform er lig med den strategiske situation for virksomheden, og modellen ovenfor viser den analyseproces I skal igennem. Til det formål skal I opstille nogle arbejdsspørgsmål, som I svarer på med en række analyser. Jeres grundige analyser skal udføres med værktøjskassen I har med jer fra primært virksomhedsøkonomi og afsætning – men også erhvervsjura.
Ud over at være et selvstændigt SO-forløb – så er forløbet også en ”appetizer” på erhvervscase, hvor I skal arbejde videre med Normal I jeres første erhvervscase timer. Det hører I naturligvis mere om senere.

I skal i grupper af 3-4 personer udarbejde en detaljeret rapport, hvor I analyserer Normals interne og eksterne situation og opsamler i en SWOT-analyse – og evt. med en TOWS matrice i forlængelse heraf.
Derudover skal I besvare spørgsmålet ”Hvordan arbejder Normal med regler for forbrugerkøb?” i et separat bilag, som er et tillæg til rapporten.
Rapporten skal være på maksimalt 15 normalsider a 2.400 anslag (med mellemrum) plus eventuelle bilag.

Rapporten skal leve op til følgende formalia krav:

 • Font: Times New Roman 12, Arial 10, eller Verdana 11
 • Linjeafstand: 1,15 eller 1,5
 • Margener: 3 top/bund, og 2 højre/venstre
 • Forside: Bør indeholde titel, eget fulde navn, gymnasium, fag, evt. vejlederes fulde navne, antal anslag, dato for aflevering

Rapporten skal indeholde følgende:

 • Forside
 • Indholdsfortegnelse
 • Indledning og arbejdsspørgsmål
 • Metodeovervejelser inkl. overvejelser om hvilke modeller I har valgt, fravalgt og argumentation herfor
 • Intern analyse
 • Ekstern analyse
 • SWOT
 • Evt. TOWS
 • Konklusion/opsamling
 • Litteraturliste
 • Bilag:
  o Bilag 1: Notat til ledelsen (pilotundersøgelse)
  o Bilag 2: Besvarelse af spørgsmålet: ”Hvordan arbejder Normal med regler for forbrugerkøb?”
  o Mv…
  Sidetal og kildehenvisninger skal tilføjes i rapporten (find evt. guide her)

Det vigtigste mål med opgaven er, at I bliver dygtige til at skrive en rapport. Det er klart det væsentligste læringsmål for dette forløb, at I skal blive bedre til at skrive en detaljeret og velargumenteret rapport. I denne får i afdækket Normals strategiske situation – og de handlemuligheder det har for at skabe fremtidig vækst.
I skal i forløbet arbejde med en lang række konkrete faglige mål. Målene dækker både de enkelte fag – men også læringsmål i selve studieområdet.

Læringsmål i studieområdet:
 • Formulere og analysere en problemstilling ved at kombinere viden og faglige metoder fra flere forskellige fag
 • Reflektere over forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger
 • Søge, udvælge og behandle relevant faglig information
 • Forholde sig kritisk til faglig information og eget arbejde
 • Formidle flerfaglige problemstillinger og resultater mundtligt og skriftligt
 • Beherske mundtlige og skriftlige fremstillingsformer.
Læringsmål i afsætning:
 • Udarbejde en analyse af virksomhedens nuværende interne situation inklusive virksomhedens forretningsmodel
 • Udarbejde en brancheanalyse vha. Porters Five Forces herunder udarbejde en samlet vurdering af
  branches attraktivitet
 • Analysere en række udvalgte eksterne/makroøkonomiske forhold der har betydning for virksomhedens afsætning
 • Diskutere betydningen af ændringer i forbrugernes købsadfærd på virksomhedens fortsatte vækst
 • Udarbejde en samlet opstilling af de interne og eksterne analysers væsentligste forhold i en SWOT-opstilling samt i en TOWS-matrix
Læringsmål i virksomhedsøkonomi:
 • Analysere virksomhedens værdiskabelse vha. af Porters værdikæde
 • Analysere virksomhedens konkurrencestrategi vha. Porters generiske strategier
 • Analysere virksomhedens vækststrategi vha. af Ansoffs vækstmatrice
 • Redegøre for væsentlige sammenhænge mellem strategi og rentabilitet
 • Udarbejde en relevant opsamling af de interne analysers væsentligste pointer i en SWOT-opsamling

I bliver som udgangspunkt bedømt på i hvilken grad I lever op til de faglige mål i forløbet. Der er dog flere bedømmelser i forløbet, da I arbejder med tre delprodukter.

1. 1. Pilotundersøgelse (notat)
Her får I feedback fra jeres undervisere i løbet af tirsdagen i uge 47. I får feedback med fokus på hvordan I kan bruge jeres pilotundersøgelse videre i jeres arbejde med at afdække virksomhedens strategiske situation.

2. Regnskabsanalyse
Her får I feedback fra jeres underviser i virksomhedsøkonomi i løbet af torsdagen i uge 47. Der er fokus på formativ evaluering af jeres indsats – dvs. hvordan kan I arbejde videre med jeres regnskabsanalyse, så den bliver endnu bedre.

3. Den færdige rapport
Jeres endelige rapport bliver bedømt af en af jeres undervisere, og I får feedback herpå gruppevis. Feedbacken får I senest i uge 49.
Der gives ikke karakter for rapporten, men I får en evaluering af jeres indsats ud fra områderne i bilaget nedenfor. Der vil i særlig grad være fokus på, om I laver korrekt kildeliste og litteraturhenvisninger.

Evaluering af forløbet foregår i ugen efter forløbet. Spørgeskema rundsendes via Lectio – og efterfølgende tager vi en dialog i klassen om hvad der gik godt – og hvad der kunne gøres bedre.

Desuden skal I arbejde med skriftlig selvrefleksion