Vælg en side
Slotshaven HTX SO5 Modeller

SO5: Modeller 

(Årgang 2022-2025)

Dato Aktiviteter

Uge 1-3

Normalt skema i de enkelte fag

En del af timerne i matematik, fysik og kemi bruges til introduktion af teorien bag projektet i de tre fag.
Uge 4 I har 3 timers fysik, og 3 timers kemi i træk i løbet af ugen (se lectio). Her laver I forsøg

Uge 5

3 blokdage

Mandag og tirsdag er blokdage, hvor I kun arbejder med SO5:

 • Databehandling
 • Rapportskrivning

Fredag laver I fremlæggelser

Uge 8 Én undervisningstime til refleksionsskrivning og evaluering af forløbet

Et fagligt samspil mellem de naturvidenskabelige fag (kemi B og fysik A/B) og matematik A/B. Januar-februar 2023-2024.

Det, du gerne skulle få ud af at arbejde med projektet, er helt overordnet, at få nogle erfaringer og læring i at arbejde med mange forskellige typer af modeller, fra en visualisering af de indledende mere eller mindre løse tanker og hypoteser til testbare matematiske og naturvidenskabelige hypoteser / modeller.

Ud over dette er der fokus på behandling af måleresultater og fejlkilder på baggrund af de faglige traditioner i fysik og kemi, bl.a. under anvendelse af forskellige statistiske værktøjer (fra matematik).

Der arbejdes med følgende emner i de tre fag:

Matematik:

 • Matematiske modeller
 • Grundlæggende statistiske begreber samt normalfordeling, hypotesetest, herunder t-fordeling, nulhypotese og signifikansniveau.

Kemi:

 • Lys og farver
 • Bestemmelse af phosphor-indhold i vandprøve vha. spektrofotometri.

Fysik:

 • Bevægelse på skråplan, energi og kræfter.
 • Måling af distance i forskellige situationer.

 

Grupper:

 • 2-3 elever i hver gruppe, helst 3. Det er samme grupper i hele forløbet. Jeres lærere i de tre fag beslutter, hvordan grupperne dannes. 

Slutproduktet til dette SO-forløb er: 

 • en fremlæggelse, som skal holdes fredag i uge 5.
 • 4 afleveringer
 • Refleksionsskrivning

 

Fremlæggelse: Grupperne vælger selv hvad de fremlægger og dermed også indholdet i den PowerPoint (eller et andet format), der afleveres i den sammenhæng. Det forventes dog, at modeller har en central plads i fremlæggelsen. Og ikke kun de sidste ”færdige” modeller, men også alle skridt på vejen. Så altså:

 • Hvilke typer modeller har I anvendt?
 • Hvordan har I anvendt modellerne?
 • Hvor har I anvendt modellerne og til hvad?
 • Vis eksempler på jeres modeller?
 • Vurdering af jeres modeller (fordele, ulemper, anvendelsesområder / begrænsninger)
 • idealiseringer og forsimplinger (fx ting man ser bort fra)

Ud over dette kan der fx også være uddrag af databehandling / beregninger og konklusioner.

I har 10 minutter til fremlæggelsen, og så er der 10 minutter til at besvare spørgsmål fra bl.a. lærerne.

Afleveringer: Der er i alt 4 afleveringer, hver med fordybelsestiden 3 timer, som alle afleveres i slutningen af uge 5, og som I arbejder med løbende i uge 1-5, særligt mandag og tirsdag i uge 5.

Den ene aflevering er jeres præsentation, fx PP nævnt ovenfor. Den afleveres torsdag.

Så er der en aflevering i matematik, en i fysik og en i kemi. I disse afleveringer er der fokus på emnet for SO5, men med hver sin faglige vinkel.

Detaljerede beskrivelser af projektrapportens dele og diverse krav til opgaven udleveres løbende af lærerne.

Refleksion: afleveres i uge 8. I får et oplæg til dette, og skal bare sætte jeres refleksionsskema fra tidligere.

Formål med SO5

 • at du får en fornemmelse for forskellige typer af modeller og deres anvendelsesområde samt styrker og svagheder
 • at der sker en faglig fordybelse inden for de tre fag (inden for begreber som model/hypotese/teori samt empirisk afprøvning, og oplever sammenhængen mellem disse),
 • kollaborativ skriftlig faglig formidling på tværs af fag (i aktuel fagkombination/genre).
 • at du får nogle erfaringer og læring, der kan anvendes i SOP-sammenhæng (og dine senere studier).

Særlige fokuspunkter i forbindelse med forløbet

Opnår kendskab til / arbejder med:

 • forskellige modeltyper og deres anvendelse, forhold mellem model og virkelighed, herunder begrænsninger, idealiseringer osv.
 • hypotesers og modellers rolle. Forhold mellem teori og praksis
 • at producere eksperimentel empiri og anvende det korrekt.
 • videnskabelig dokumentation og kommunikation indenfor naturvidenskab/matematik.
 • præsentationsformer, formidling, kendskab til genrer.
 • kombinere viden og metoder fra de indgående fag med henblik på problemløsning.
 • refleksion over bl.a. ovenstående ting.

Fokuspunkter fra fagene og metoder

Se under fanen præsentation

I får feedback på jeres præsentation og på de tre SO5-afleveringer i matemtik, fysik og kemi. Bedømmelsen er med karakter og bedømmelsen sker ud fra punkterne anført under fanen Mål og Metoder. I får kommentarer og karakter fra hver af jeres lærere.Det sker senest i uge 8. I uge 9 får I en matematik / SO-time til at udfylde reflektionsskemaet. SO5-delen til dette udleveres på Lectio.

 • Der er en linje fra SO1 i forbindelse med kollaborativ skrivning, men her i helt andre fag, hvor man må have en anden tilgang til dette.
 • Der er en linje fra SO3 i forbindelse med at producere egen empiri (og anvende den fornuftigt) og arbejde innovativt (kreative modeller),
 • Der er en linje fra SO4 mht. skriftlig faglig formidling på tværs af fag (her bare i grupper og i helt andre fag og en helt anden genre),
 • Forløbet peger frem mod SO6 og SOP med analyse af empiri med faglig teori.