Vælg en side
Slotshaven HHX SO1 Digitalisering og markedsanalyse

SO1: Digitalisering og Markedsanalyse

(Årgang 2023-2026)

Mandag d. 26.02.2024

Hvor: kantinen og klasserne

Hvornår: 8.15-15.15 

 

 • Præsentation af projektet i klasserne, samt fraværsregistrering, ved en af jeres lærere
 • Oplæg om forbrugerundersøgelser ved Megafon, i kantinen kl 9.00
 •  I arbejder på jeres spørgeskema og interviewspørgsmål, og tester på klassekammerater.

 

Milepæl 1: I skal have testet jeres spørgeskema på min 10 personer, og evt have det godkendt af en lærer.

Milepæl 2: I skal have besluttet, hvem I vil interviewe i Holbæk

Tirsdag d. 27.02-2023: Projektdag

Hvor: Vejledere til rådighed i kantinen

Hvornår: 8.15-15.15

 

 • Selvstændigt arbejde i grupperne: Tilretning af spørgeskema
 • Formiddag: Foretage interviews med folk i Holbæk (I behøver ikke komme på skolen først, men alle grupper SKAL være tilbage på skolen senest til frokostpausen.
 • Selvstændigt arbejde på projektet: bearbejde data, arbejde på webside mm.
 • Adgangskoder til wordpress-siderne hentes hos informatiklærerne fra kl 12.
 • I skal selv opsøge hjælp og vejledning fra lærerne, også dem I ikke kender I forvejen. Lærerne er i kantinen.  

 

MILEPÆL 3: Hvis ikke jeres spørgeskema blev godkendt mandag, skal det godkendes af en lærer senest 11.35

MILEPÆL 4: Interviews skal være gennemført

Der registreres fravær i kantinen fra kl 14.

Onsdag d. 28.02: Projektdag

Hvor: Vejledere til rådighed i kantinen

Hvornår: 8.15-15.15

 

 • Selvstændigt arbejde i grupperne: Matematisk behandling af data fra spørgeskemaet, strukturdiagram og hjemmeside
 • Fraværsregistrering i kantinen morgen og eftermiddag.
 • I skal selv opsøge jeres lærere, eller de andre tilgængelige faglærere, hvis I har brug for vejledning

MILEPÆL 5: Færdigt strukturdiagram, som skal godkendes af en Informatik-lærer. Kom godt i gang med matematisk databehandling og opsætning af hjemmeside

Torsdag 29-02: Projektdag

Hvor: Vejledere til rådighed i kantinen

Hvornår: 8.15-15.15

 

 

 • Selvstændigt arbejde i grupperne: Matematisk behandling af data fra spørgeskemaet, strukturdiagram og hjemmeside
 • Fraværsregistrering i kantinen morgen og eftermiddag
 • I skal selv opsøge jeres lærere, eller de andre tilgængelige faglærere, hvis I har brug for vejledning

 

 

MILEPÆL 6: Link til jeres hjemmeside skal være afleveret i afleveringsmappen på Lectio, inden I har fri.

Fredag 01.03: Fremlæggelser og refleksionsskrivning

Hvor: Klassen

Hvornår: se under på lectio.

 

 

MILEPÆL 7: Alle grupper fremlægger for to lærere.

MILEPÆL 8: Udfyld refleksionsskema, og upload på lectio senest kl 15.

 

 

Efter projektugen er slut:

 

 

 • I skal evaluere forløbet i en af de første timer efter so1.

 

Kort om SO1 og SO
“SO” står for Studieområdet, som er en række tværfaglige emneforløb alle gymnasieelever skal igennem. Studieområdet består af 7 SO forløb,​​​​ ​​​som dels har til formål at træne jer til at skrive SOP (Studieområdeprojekt) i 3g, men som også giver jer nogle generelle kompetencer, som I kan bruge senere hen i jeres studie- og arbejdsliv: Tidsplanlægning, informationssøgning, rapportskrivning, mundlig formidling, problemidentifikation, brug af en vejleder, osv. SO-forløbene er tværfaglige, hvilket vil sige, at de deltagende fag bidrager med hver deres særlige metoder til at løse opgaven. I det tværfaglige samarbejde løfter fagene tilsammen, så opgaven løses bedre end hvis det kun var det ene fag. Den tværfaglige tilgang er både kernen af SOP projektet i 3g, men også i den måde man arbejder på på uddannelser og arbejdspladser – og dette træner vi det altså igennem de 7 tværfaglige SO forløb I skal igennem.

For at gøre det overskueligt for jer, træner SO-forløbene jer i forskellige delkompetencer – dvs. at I bygger flere og flere kompetencer på, for hvert SO forløb I kommer igennem. I det første SO-forløb – SO1 – træner vi dataindsamling, behandling, og formidling, og fokus er udelukkende på primære, kvantitative kilder. I skal lave en markedsanalyse, og det er fagene Afsætning, Matematik og Informatik der arbejder sammen. Opgaven kan kun løses, hvis I bruger viden, metoder og redskaber fra alle tre fag. Selve opgaven kan I læse mere om her på sitet – under fanen “Opgaven”

SO-forløbet starter med en fælles dag, hvor der er introduktion til projektet, samt tid til at planlægge og gå i gang med ugens arbejde. Derefter har I 3 selvstændige arbejdsdage. Lærerne fungerer som vejledere, og der vil altid være lærere til stede fra de forskellige fag, som kan hjælpe og vejlede jer. I skal selv opsøge faglærerne, også dem som I ikke kender i forvejen.

I skal regne med også at bruge tid på SO-projektet efter skoletid.

Der er mødepligt i hele projektperioden, og der vil blive registreret fravær to gange om dagen. I skal selv opsøge lærerne for fraværsregistrering.

 

Vi glæder os til at lave SO1 sammen med jer.

 

Mange hilsener fra SO1-lærerne

 

Hver gruppe får udleveret en opgaveformulering  af lærerne ved lodtrækning. Hver opgaveformulering består af navnet på et forbrugsgode, samt tre hypoteser. Jeres opgave er at I enten skal af- eller bekræfte de tre hypoteser.

Opgaveformuleringer-SO1-2024

For at løse opgaven skal I:

 • Udarbejde en række spørgsmål til et spørgeskema, som giver jer tilstrækkelig brugbare data til at besvare opgaven (be- eller afkræfte de hypoteser I har fået udleveret)
 • Lave kvalitative interviews.
 • Udarbejde et spørgeskema, og bruge det til at indhente kvantitative data. Det er et krav at I bruger Google Forms til dette. Følg denne vejledning til Google Forms for at sikre at jeres data fra de forskellige spørgsmål hænger sammen.
 • Analysere data ved hjælp af matematiske værktøjer

For at fremlægge opgaven skal I lave: 

 • En hjemmeside, hvor I præsenterer resultaterne af jeres undersøgelse. Hjemmesiden skal laves på grundlag af et strukturdiagram, som I selv udarbejder, og får godkendt hos en informatiklærer. I får udleveret en webserver til dette af enten Per eller Erik (Informatik). Følg denne vejledning til opsætning af WordPress server. Følg derefter denne WordPress – vejledning
 • En mundtlig fremlæggelse: Der er sat 30 minutter af per gruppe. Hver gruppe fremlægger deres hjemmeside med resultater og opgavebesvarelse i 8-10 minutter, og derefter er der samtale mellem lærere og elever.

 

I skal gruppevis præsentere jeres hjemmeside med resultater og besvarelse af opgaven for 2 lærere, som repræsenterer hvert deres SO1 fag.

Hver gruppe får 20 minutter, som fordeles på ca. 10 minutters fremlæggelse/præsentation, efterfulgt af ca. 10 minutters dialog og spørgsmål fra lærerne. Det hele foregår i jeres klasselokale, og efterfølgende får I en kort, mundtlig feedback, som I kan bruge til jeres næste SO-forløb. Der gives ikke karakter – fokus er på at blive bedre fra et SO forløb til det næste.

I kan se i Lectio, hvornår I skal fremlægge.

Faglige Mål er det, I bliver bedømt på. Der er både mål fra de enkelte fag, og SO-mål. SO-Mål hører ikke hjemme i et enkelt fag, men er relevante for alle fag på HHX.

 

SO-målene for SO1 er: 

 • Om I kan lave en god mundtlig fremlæggelse.
 • Om I kan kombinere viden og metoder fra flere forskellige fag, når I analyserer en problemstilling
 • Om I kan perspektivere jeres egen undersøgelse til økonomiske og kulturelle temaer i samtiden

 

Det I skal kunne fra de enkelte fag er:

 • Afsætning:
 • Indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en lokale markedsforhold samt vurdere informationernes troværdighed og relevans i en given sammenhæng
 • Fortolke og formidle informationer om afsætning inden for flere af fagets genrer, herunder i samspil med andre fag
 • Udvælge og anvende relevante digitale og matematiske kompetencer i arbejdet med afsætning

 

 • Matematik:
 • Beskrivende statistik herunder grafiske fremstillinger
 • Chi-i-anden test
 • Konfidensintervaller

 

 • Informatik:
 • Planlægning af et IT-system
 • Udarbejdelse af interaktionsdesign, specifikt et strukturdiagram for jeres site. Se dette link
 • Udarbejdelse af et konkret IT-system, i form af en hjemmeside lavet i WordPress
 • Overvejelser omkring evaluering af IT-systemer

  I bliver bedømt på, om I lever op til de Faglige Mål.

  I får mundtlig feedback, når I har holdt jeres fremlæggelse. Den feedback handler primært om alt det, der går på tværs af fagene, fx de resultater i er nået frem til, hvordan I præsenterer dem på hjemmesiden og til præsentationen.

   

   

   

  Der gives ikke en karakter, men SO1 tæller med, når lærerne skal give karakterer i fagene.

   

   

   

   

  Som nævnt under “SO1-præsentation”, så er SO1 det første af de mange SO forløb I skal igennem, inden I individuelt skal skrive den store SOP i 3g. I kan ikke lære alt på én gang, så hvert SO forløb introducerer nogle specifikke kompetencer/evner, som I kan bruge i efterfølgende forløb, og til sidst i SOPen.

  I SO1 træner I først og fremmest dataindsamling og databehandling:

  • Primære data (rå, ubehandlede data, som I selv indsamler)
  • Kvantitative data (‘hårde’ data, som kan behandles matematisk)
  • Værktøjer til dataindsamling (spørgeskema – google forms)
  • Værktøjer til databehandling (Excel)
  • IT værktøjer (hjemmesideopsætning – wordpress)

  I lærer altså at lave et spørgeskema, at behandle data, og at lave en hjemmeside.

  forsiden for Studieområdet kan I få overblik over alt det nye I skal lære, og hvad I skal bruge igennem flere SO-forløb.