Vælg en side

HTX: SOP, caseopgave, Da/Ih m.m.

 

DISPOSITION:
Uanset hvilke fag du skriver i, er den overordnede struktur for en stor skriftlig opgave den samme. Brug nedenstående som en tjekliste ifht om du får det hele med.
 • Alle opgaver skal leve op til gældende regler med hensyn til henvisninger, litteraturliste, citater osv. Se reglerne HER.
 • 1 side=2400 anslag, inkl mellemrum
Når du skal opgøre, hvor mange sider du skal skrive, skal du kun tælle sider med egentlig tekst, altså fra resume til konklusion. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer, tabeller, noter, bilag mm tæller ikke med.
NB: Ved studieområdeprojekter, hvor den skriftlige opgavebesvarelse indeholder større mængder af symbolsprog, kan disse dele af besvarelsen opgøres ud fra deres omfang på givne sider uden at tælle antal enheder.

 

En mere uddybende forklaring, med gode råd om opbygning, sprogbrug, taksonomier mm finder du her: SOP-htx-Gode-råd-Slotshaven (1)

Forside
 • Titel
 • Evt billede
 • Fag og niveau
 • Dato for aflevering, (+evt. eksamenstermin)
 • Navn
 • Klasse
 • Vejleder
 • Skole
 • Antal anslag

 

Mellem forsiden og resumeet anbefaler vi, at du sætter et screenshot af opgaveformuleringen ind.

Resumé
Indholdsfortegnelse
 • Angivelse af afsnit og underafsnit. Brug den automatiske funktion i Word.
 • Resuméet skal ikke med i Indholdsfortegnelsen
Indledning
 • En overordnet præsentation af opgavens problemstilling, hvor du præciserer relevansen af det, du vil undersøge.
 • Indledningen skal præsentere emnet, ideer, målsætning samt besvarelsens struktur, altså hvordan du bygger din opgave op.
 • Din opgaveformulering bør også indgå i indledningen, evt. sat ind som et screenshot.
(Metode)

 

 

 • Nogle opgaver, fx., Dansk-Idehistorieopgaven, har normalt et selvstændigt metodeafsnit. I andre opgaver, fx SOP, anbefales det ikke nødvendigvis at lave et selvstændigt metodeafsnit. ***Se nederst på siden, hvordan du skal forholde dig til metode i SOP.
 • Hvis din opgave indeholder et selvstændigt metodeafsnit, er det her, du beskriver, hvordan du vil undersøge opgavens problemstilling, altså fremgangsmåde, indsamle empiri eller data, anvendte metoder, begrundelse for materialevalg og brug af eventuelle teorier.
Hoveddel:
 • Her viser du, at du besvarer den stillede opgave, ved hjælp af en række skrivehandlinger, fx redegørelse, beskrivelse, bevis, analyse, vurdering, diskussion. Hvordan hovedddelen er bygget op, afhænger af fag, metoder og problemstilling, så det er vigtigt, at du taler med din vejleder, samt kigger her på siden under det enkelte fag.
 • Hoveddelen fylder langt størstedelen af din opgave, og skal deles op i delafsnit med overskrifter og underoverskrifter, og evt. også delkonklusioner.
Konklusion:
 • Skal indeholde en opsummering af det, du er nået frem til igennem opgaven.
 • Husk, at der skal være en tydelig sammenhæng fra indledningen over hoveddelen til konklusionen, og at konklusionen skal  afspejle opgavens røde tråd/struktur
Litteraturliste:
 • Her skal du anføre alle de kilder, du har anvendt i forbindelse med opgaven. (se hvordan du laver litteraturlisten HER

 

Bilag:
 • Materiale (spørgeskemaundersøgelser, video, optaget interview, forsøgsdata osv.) som er lagt ved opgaven, men ikke er en del af den. Hvis du har bilag, som ikke kan sættes ind i selve opgaven, f.eks. video) kan det uploades som supplerende materiale i Netprøver.
 • Bilag skal altid nummereres, og du skal henvise til numrene i opgaven.
 • Du skal kun vedlægge bilag, som du aktivt bruger/henviser til, i selve opgaven.
 • Læseren kan læse bilagsmaterialet, men skal ikke.

Særligt om metoder og metodeafsnit i SOP:

Alle SOP´er anvender uanset fagvalg, fagkombinationer, problemformulering og opgaveformulering metoder! Metoder er knyttet til fagene og deres arbejdsmetoder. Det kan du læse mere om HER

Men: der er ikke noget formelt krav om et særskilt metodeafsnit i HTX-SOP´en og vores skole anbefaler ikke at skrive et særskilt metodeafsnit, medmindre du særligt har aftalt det med dine vejledere. Det løfter ikke nødvendigvis opgaven at skrive sådan et afsnit, idet man relativt nemt kommer til at skrive noget intetsigende, eller man kommer til at skrive noget, der ikke står i forbindelse med det man faktisk gør i sine analyser i opgaven, hvormed man spænder ben for sig selv. Derfor anbefaler vi ikke et separat metodeafsnit per automatik.

Alle SOP-opgaver rummer refleksioner om metodevalg og brug af metoder. Da metoder er tæt sammenvævet med fagenes teorier og måder at undersøge empiri på, indgår metodeovervejelser naturligt mange steder i opgaven: allerede i problemformuleringen, i indledningen i den endelige opgave, i afsnittene hvor teori og analyse præsenteres, evt. i diskussionen og i konklusionen. Det kan sagtens være at det giver god mening i din konkrete opgave at lave et eller flere særskilte metodeafsnit, men tænk det i sammenhæng med opgaven og ikke som et krav.

 

 

 

Tilpasset fra Læreplan til Studieområdet htx 2017, samt “Studievaner på HTX” (Systime, 2017)