Vælg en side
Slotshaven HTX SO1 Bæredygtighed

SO1: Bæredygtighed

(HTX, Årgang 2023-2026)

Tidsplan

Selve forløbet strækker sig fra 27/2 til 1/3. Alle 4 skoledage fra 8.15 til 15.20. Inden da vil en del af jeres teknologitmer blive brugt til at firberede forløbet.

Tirsdag d. 27/2

8.15: Fælles opstart i kantinen

9.30: Oplæg i kantinen ved Sofie Skovrup, konsulent i Invafresh

Resten af dagen er I i klasserne, og arbejder på jeres projekt.

Onsdag d.28/2

I møder kl 8.15 og arbejder på jeres projekt i klasserne.

kl 12.05: Oplæg i kantinen ved Rikke Klindt fra Initiativet Madoasen i Jyderup.

Torsdag d.29.2 I møder kl 8.15 og arbejder på jeres projekt i klasserne.
Fredag d. 1.3 I møder kl 8.15 og arbejder på jeres projekt i klasserne.
Mandag d. 11.3 Fremlæggelser (se i lectio hvornår)
 

 

 

Hvad er SO?

SO er forkortelsen for Studieområdet. Studieområdet handler om at lære at bruge viden og metoder fra forskellige fag til at belyse, analysere og nogen gange også til at løse virkelige problemer. Studieområdet ender ud i SOP´en (Studieområdeprojektet), som er en individuel opgave på 3. år, hvor du ved brug af to fags teorier og metoder belyser, analyserer og vurderer/evt. løser ét problem. SOP´en og dermed det samlede Studieområde tæller som et A-fag på eksamensbeviset. På skolens Studieportal kan du se hvilke forløb, der indgår i det samlede Studieområde og du vil i undervisningen blive præsenteret for dem ét efter ét.  

SO1: Bæredygtighed – madspild – problemstilling

Mere end en tredjedel af al den mad, der produceres i verden, bliver aldrig til menneskeføde[1]. Fødevarer og råvarer går til spilde i hele forsyningskæden fra den indledende produktion frem til under det endelige forbrug i husholdningerne. Det giver et enormt spild af ressourcer såsom jordareal, gødning, vand, unødvendig brug af pesticider, fossile brændstoffer, korn, grønsager, spildt emballage og så videre. Spildet finder sted igennem hele forsyningskæden, det vil sige under dyrkning, høst, oplagring, emballage, transport, hos mellemhandlere, i supermarkeder og hos forbrugeren. Årsagerne er rigtig mange fx global arbejdsdeling og tilhørende prisstrukturer, vaner og kultur, dårlige teknologier og meget mere. 

De tre fag engelsk, samfundsfag og teknologi skal i dette forløb belyse emnet madspild: Spørgsmålet er, hvordan vi med disse fags ”øjne” kan mindske madspild?

De skriftlige opgaver

Detaljer defineres af det enkelte fag: Skal der fx være en problemformulering, en konklusion, litteraturliste og bilag.

 1. Samfundsfag: Hvordan kan vores politikere sætte mere skub i kampen mod madspild?

Formål: I fire trin skal din gruppe nærme sig et eller flere konkrete forslag til politiske beslutninger, der kan reducere madspild. I får særligt trænet anvendelse og kobling af relevant empiri og teori med udgangspunkt i en konkret ”klima-case”; madspild.

Der skal indgå overvejelser om de økonomiske mål og bestemte målkonflikter i relation til madspildsproblematikken og analyse af problematikken ved brug af det økonomiske kredsløb.

På baggrund af dette skal I så opstille én eller flere anbefalinger til, hvordan politikere (dvs. via love, regler og afgifter/tilskud) kan bidrage til at begrænse madspildet og aktivere ”den politiske forbruger”.

Husk, at argumenter for Jeres anbefalinger og inddrage de samfundsøkonomiske perspektiver med afsæt i ”den politiske forbruger”.

 

 1. Engelsk: Hvilke globale og lokale udfordringer opleves der ift. madspild ifølge engelske og amerikanske medier og hvilke initiativer tages der for at løse problemerne?

Madspild er selvfølgelig en global udfordring og derfor også et problem, som diskuteres i udlandet, herunder også de engelsktalende lande. Derfor er det selvfølgelig også helt naturligt at undersøge hvilke konklusioner, initiativer og tiltag man foretager sig i disse lande for at få flere perspektiver på problematikken. Derfor skal I, med afsæt i to artikler om food waste fra hhv. UK og US, skrive et ”argumentative essay” på engelsk, hvor I undersøger hvilke problemer med ’food waste’ der fremhæves i pågældende lande og hvilke løsninger, der diskuteres der.

 1. Teknologi: Hvordan påvirker de forslag, som I har arbejdet med i de to andre fag, forbruget af fysiske ressourcer?

Vurdér effekten af jeres danske tiltag (fra samfundsfagsdelen) og/eller det amerikanske/engelske initiativ, som I har arbejdet med i forhold til CO2, ressourceforbrug og andre miljøbelastninger (rydning af skov, tab af biodiversitet, pesticidforbrug mm).

Brug de metoder, som I har lært i teknologi, til miljøvurdering (flowdiagram over livscyklus, afgrænsninger, MEKA og/eller eksisterende databaser og rapporter). 

Opgaverne afleveres senest 1. marts kl. 15.30 (se lectio for hvert fags aflevering og krav).

Den mundtlige præsentation:

Alle grupper skal lave en præsentation den 11. marts.

Præsentationen skal vare 10-15 minutter og skal indeholde:

 • Gruppens problemformulering
 • Hvad I er kommet frem til i de tre fag
 • Hvilke metoder/teorier I har anvendt i de enkelte fag (nævn hvilke faglige teorier eller metoder, I har brugt, og vis gennem eksempler, hvordan I har anvendt dem)
 • Konklusion
 • I skal anvende mindst 5 kilder, og der skal være kildeliste på sidste slide

Alle i gruppen skal sige noget, og I skal anvende PowerPoint, som skal uploades på lectio inden.

Herefter kommenterer tilhørere og lærerne.

 

 

 

Faglige Mål er det, I bliver bedømt på. Der er både mål fra de enkelte fag, og SO-mål. SO-mål hører ikke hjemme i et enkelt fag, men er relevante for alle fag på HTX.

Faglige mål:

 • søge, vurdere og anvende fagligt relevant information
 • demonstrere evne til faglig formidling såvel mundtligt som skriftligt, herunder beherske forskellige genrer og fremstillingsformen i en skriftlig opgavebesvarelse
 • vurdere forskellige fags og metoders muligheder og begrænsninger i arbejdet med problemstillingen
 • forholde sig refleksivt til egen læreproces og eget arbejde

Kernestof:

 • bæredygtighed

Teknologi

 Faglige mål:

 • redegøre for miljømæssige overvejelser i forbindelse med produktudvikling, herunder de vigtigste miljøeffekters årsag og virkning
 • redegøre for teknologiens samspil med det omgivende samfund i et nationalt og globalt perspektiv
 • arbejde selvstændigt og sammen med andre i større problembaserede projektforløb, herunder forholde sig refleksivt til eget arbejde samt indgå i digitale fællesskaber om kollaborativ skrivning
 • behandle problemstillinger i samspil med andre fag
 • demonstrere viden om fagets identitet og metode

 

Kernestof:

 • miljøvurdering, vurdering af materialers og produkters påvirkning af miljøet
 • digitale redskaber til kollaborativ skrivning
 • søgning, vurdering og anvendelse af kilder
 • visuelle værktøjer til præsentation af projekt
 • mundtlig formidling
 • globale, regionale og lokale miljøeffekter

 

 

Samfundsfag:

Faglige mål:

 • anvende og kombinere viden og kundskaber om økonomi, politik, sociologi og teknologisk udvikling til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå
 • anvende viden, begreber og faglige sammenhænge i kernestoffet til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemer
 • undersøge samspillet mellem teknologiske forandringer og samfundsmæssige forandringer
 • undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet
 • formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af digitale hjælpemidler
 • formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af faglige begreber
 • argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog

 

Kernestof:

 • politiske partier i Danmark og politiske ideologier
 • det økonomiske kredsløb, økonomiske målog økonomiske styringsinstrumenter
 • økonomisk vækst, teknologisk udvikling og velfærd
 • Metode

 

Engelsk:

 • udtrykke sig sammenhængende og forholdsvis flydende, herunder formulere synspunkter, i præsentation, samtale og diskussion på engelsk om almene og faglige emner med relativ høj grad af grammatisk korrekthed
 • læse og forstå skrevne tekster på engelsk i forskellige genrer af en vis længde om almene og faglige emner
 • perspektivere tekster teknologisk, naturvidenskabeligt, kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
 • orientere sig i et engelsksproget stof, herunder udøve kildekritik og dokumentere brugen af forskellige informationskilder
 • behandle problemstillinger i samspil med andre fag
 • faglig læsning af engelske tekster i samspil med andre fag

 

Der gives feedback/peer feedback på opgaverne. Forbedringer skal indarbejdes i den mundtlige præsentation.

 SO-mål:

 • søge, vurdere og anvende fagligt relevant information
 • demonstrere evne til faglig formidling såvel mundtligt som skriftligt, herunder beherske forskellige genrer og fremstillingsformen i en skriftlig opgavebesvarelse
 • vurdere forskellige fags og metoders muligheder og begrænsninger i arbejdet med problemstillingen
 • forholde sig refleksivt til egen læreproces og eget arbejde

Didaktiske fokuspunkter:

 • at problemformulere på tværs af fag
 • at skrive i fællesskab (kollaborativ skrivning)
 • at lære om læsestrategier til faglig læsning