PU (produktudvikling)

 

 Nb: Tidsplanen kan variere i klasserne

Ugenr. Emne Gennemgang
33-34 Introduktion til PU og procestapet

Introduktion til PU og procestapet, gruppeopdeling, gruppekontrakt.

Samfundsfag om velfærd og empiri.

34 Problem-identifikation Idégenerering til problemer, problemtræ, indledning, problemformulering

35

36

37

Problemanalyse

Udarbejdelse af problemanalyse hvor der svares på de to første spørgsmål i problemformuleringen.

Informationssøgning – oplæg af bibliotikar.

Problemstillingen dokumenteres gennem egne empiriske undersøgelser (kval./kvant.) og viden-indsamling fra nettet/litteratur (valide kilder).

38

39

Produktprincip

Persona-oplæg af Georg

Redegørelse for hvordan og i hvilken sammenhæng produktet skal bruges, herunder inddragelse af brugerne.

Opstilling af målbare krav

Idégenerering til løsningsforslag,

Kravmatrix, udvælgelse af løsning samt uddybning af det valgte produkt (produktmodning), løsningspræsentation.

40 Realisering og produktvurdering

Test af krav. Fiktiv produkttest. I skal overveje hvordan I vil teste produktet i virkeligheden (hvis I havde lavet produktet) og hvordan I kan tjekke om det lever op til jeres krav. Hvilke målbare værdier skulle være tilstede for at produktet kunne blive godkendt? Kom evt. ind på hvordan produktet kan forbedres.

I laver en konklusion på projektet ift. problemformuleringen.

41 Refleksion

Refleksioner over gruppearbejde og rolle.

Belbintest, forberedelse til eksamen.

44 Eksamen Individuel eksamen der tager udgangspunkt i gruppens procestapet.

 

 

Kan du komme frem til ideer, der udvikler bedre, smartere, billigere eller helt nye løsninger til velfærdsområder som f.eks. skoler, sygehuse, plejehjem, infrastrukturen, handicapområdet, politi, børnehaver, osv? Det er udfordringen i dette forløb, samtidig med, at du på faglig korrekt måde med fagene teknologi og samfundsfag lærer at finde, formulere, dokumentere og formidle et problem og dets mulige løsning.  Det hjælper dig til at arbejde selvstændigt med egne ideer på 2. og 3.år

                

De faglige mål vi arbejder med:

Det overordet mål er at lære dig selvstændigt at gå i gang med og strukturere den første del af en produktudviklingsproces på baggrund af viden om samfundsmæssige problemstillinger

 

Konkrete mål for din læring i PU:

 • Finde og undersøge et problem i en samfundsmæssig, faglig sammenhæng ved brug af relevant teori og metode
 • Udarbejde en håndterbar problemformulering
 • Gøre dig klogere på hvordan du genererer idéer
 • Blive dygtigere til at opstille og begrunde krav til teknologiske løsninger
 • Udarbejde et udkast til et produkt og begrunde, i hvilken grad det lever op til de stillede krav og løser problemet
 • At du kan dokumentere projektets faser og resultater
 • At du kan dokumentere og reflektere over gruppens arbejdsproces.

 

Fagligt indhold i PU forløbet

 • De første faser i et produktudviklingsforløb: problemidentifikation, problemanalyse og produktprincip
 • Relevant samfundsfaglig viden: teorier om velfærdsmodeller samt særligt kendskab til den danske velfærdsmodel
 • Viden om metoderne kvalitativ og kvantitativ, samt vidensbegreberne normativ over for deskriptiv
 • Informationssøgning, kildekritik samt kildedokumentation
 • Idégenerering: Brainstorm, omvendt brainstorm, skitser, associationsteknik
 • Opstilling af produktkrav: testbare krav, kravmatrix
 • Dokumentation af projektets faser og resultater: Via procestapet indeholdende f.eks. problemtræ, indledning, grafer, analyser, persona, ideskitser, konklusioner, Belbin teamroller…

 

Dit slutprodukt:

Procestapet: Her dokumenterer du de tre måneders arbejde med samfundsproblemet og ikke mindst din teknologiske løsning. Det gør du på et 5 meter langt procespapir hvor du og din gruppe har tegnet, klistret og sat skrevne afsnit på. Det danner afsæt for den interne prøve

 Oplæg til PU – velfærdsteknologi – 2020

 

Du bedømmes internt af dine lærere til en individuel prøve med afsæt i procestapetet i forhold til om du mestrer de faglige mål og om du kan anvende det faglige indhold i din gennemgang af og dialog om procestapetet.

Din karakter for den individuelle prøve kommer på dit endelige eksamensbevis, hvor det tæller for 1/4 af en karakter