Vælg en side
Slotshaven HHX SO6 Bæredygtighed

SO6: Bæredygtighed

(Årgang 2018-2021)

Et forløb i engelsk,  samt et studieretningsfag.

.

Mandag d. 5.10

Hvor: klasselokaler

Hvornår: se lectio

Introduktion i klasserne, og SO-undervisning.

kl 10.30: Holbæks borgmester fortæller om, hvordan man i kommunen arbejder med bæredygtighed. To klasser er i Nordsalen, mens resten ser med via streaming.

Tirsdag d. 6.10

Hvor: Klasselokaler

Hvornår: se lectio

SO-undervisning i klasserne

Onsdag d. 7.10

Hvor: Klasselokaler

Hvornår: 8.15-15.20

8.15: Det selvstændige projektarbejde begynder i klasserne.

Resten af dagen: Selvstændigt projektarbejde i grupper, med mulighed for vejledning. Der er lærere til stede fra alle fag hele dagen, i både gul og blå zone. Det er jeres eget ansvar at opsøge hjælp, når I har brug for det, også fra de lærere, I ikke kender. I lectio kan I se, hvilke lærere er til stede hvornår.

Fravær tjekkes to gange dagligt:

Der kommer en lærer ind og tjekker fravær i jeres klasse om morgenen. Om eftermiddagen skal I forbi lærerne og krydses af, inden I går hjem.

Torsdag d. 8.10

Hvor: Klasselokaler

Hvornår: 8.15-14.20

Selvstændigt projektarbejde i grupper, med mulighed for vejledning. Der er lærere til stede fra alle fag hele dagen, i både gul og blå zone. Det er jeres eget ansvar at opsøge hjælp, når I har brug for det, også fra de lærere I ikke kender.  I Lectio kan I se, hvilke lærere er til stede hvornår.

kl 10: sidste frist for at få godkendt problemformulering.

Der kommer en lærer ind og tjekker fravær i jeres klasse om morgenen. Om eftermiddagen skal I forbi lærerne og krydses af, inden I går hjem.

Fredag d. 9.10

Hvor: Klasselokaler

Hvornår: 8.15-15.20

Selvstændigt projektarbejde i grupper, med mulighed for vejledning. Samme vilkår som foregående dage: Der er lærere til stede fra alle fag, i både gul og blå zone. Det er jeres eget ansvar at opsøge hjælp, når I har brug for det, også fra de lærere I ikke kender.  I Lectio kan I se, hvilke lærere er til stede hvornår.

Der kommer en lærer ind og tjekker fravær i jeres klasse om morgenen. Om eftermiddagen skal I forbi lærerne og krydses af, inden I går hjem.

Søndag 11.10

Hvor: Lectio

Hvornår: 23.59

Sidste frist for at aflevere det færdige produkt
Mandag-torsdag i uge 43
Hver klasse vælger en gruppe, der går videre til finalen. Aftal selv med jeres lærere, hvornår.

Fredag 23.10

Hvor: Nordsal og klasselokaler

Hvornår: 13.20-14.20

Finale

I SO6 gennemføres forløbet afhængig af studieretning. De fire fag som udgør forløbet er: Engelsk, Innovation, VØ og IØ.

Fagkombinationen fordeler sig på klasserne således:

 • 3A: Eng (A) + Vø (A)
 • 3B: Eng (A) + Iø (A)
 • 3C: Eng (A) + In (B)
 • 3D: Eng (A) + Iø (A)
 • 3E: Eng (A) + Iø (A)
 • 3F: Eng (A) + In (B)
 • 3H: Eng (A) + Iø (A)

Opgaven kan kun løses, hvis I bruger viden, metoder og redskaber fra de involverede fag. Hver gruppe tildeles en vejleder. Der afholdes minimum et møde med vejleder i løbet af forløbet.

Delopgave 1: Afhængig af studieretning gennemfører hver gruppe før uge 41 en forundersøgelse, som er tilrettelagt af faglærerne i henholdsvis VØ, IØ og Innovation. Resultaterne af forundersøgelsen skal inkluderes i nyhedsreportagen.

Delopgave 2: Hver gruppe skal producere en nyhedsreportage på engelsk. Nyhedsreportagen skal afspejle en engelsk nyhedskanal som f.eks. BBC England.

Nyhedsreportagen skal informere britiske seere om bæredygtighedstendenser på det danske marked, og perspektivere disse til UK.

Reportagen skal indeholde:

I Virksomhedsøkonomi: Generelle forhold omkring CSR/bæredygtighed på markedet, samt undersøgelse af en konkret virksomhed som eksempel på, hvordan danske virksomheder arbejder med CSR/bæredygtighed i praksis.

I International økonomi: Belysning og analyse af en konkret samfundsmæssig problemstilling vedr. miljø, klima eller bæredygtighed. Reportagen skal endvidere indeholde en diskussion af, hvordan dette imødegås med eksempelvis økonomisk politik samt hvilke konsekvenser/ betydning det har for samfundsøkonomien.

I Innovation: Udvælg en konkret dansk virksomhed, som hel eller delvis arbejder med bæredygtighed. I skal herefter udarbejde en grundig analyse af virksomhedens forretningsmodel og forklare, hvordan denne bliver påvirket af samfundstendenser. Endelig skal I vurdere, hvilke af FN’s verdensmål/delmål virksomheden opfylder. De vigtigste konklusioner skal indgå i jeres nyhedsreportage.

Resultaterne af forundersøgelserne skal inkluderes i nyhedsreportagen, ligesom alle skal perspektivere til britiske forhold.

 

Grupperne er selv i løbet af SO6 ugen ansvarlige for at udarbejde en problemformulering. Den skal være dækkende for de 3 taksonomiske niveauer (redegørelse, analyse, diskussion/vurdering).

Problemformuleringen sammen med en arbejdsplan/oversigt skal afleveres og godkendes af gruppens vejleder (eller en anden vejleder, hvis gruppens vejleder ikke er tilstede) senest torsdag d. 8/10 kl. 10:00

Nyhedsreportagen skal overholde eller følge bestemte genrekonventioner. Det er ikke nødvendigt at inddrage alle konventionerne, men overvej grundigt hvilke der giver bedst mening i forhold til nyhedsreportagens struktur. Se nedenstående eksempel

Det forventes, at jeres nyhedsreportage varer 7-12 minutter. Vi vægter naturligvis kvantitet højere end kvalitet.

 • Oplæg.”Nyheden” og vinklen præsenteres af nyhedsværten
 • En redigeret optagelse (montageklipning) fra begivenhedens åsted. Reportagen indledes med et billede med handling i hvorefter journalisten speaker nyhedshistorien.
 • Interview med kilder kan ligge som en del af reportagen. Som regel er journalistens spørgsmål klippet ud.
 • Speaker i billedet, også kaldet for en stand up. Journalisten taler direkte til kameraet eller til nyhedsværten via kameraet: Den kommenterende journalist.
 • Interview i studiet.Et interview med en partskilde og måske en ekspertkilde følger op på nyhedshistorien efter reportagen.
 • Nedlæg.Nyhedsværten afrunder indslaget med en perspektiverende kommentar.

Igen, det er ikke nødvendigt, at jeres reportage indeholder alle ovenstående aspekter.

Det er samtidig vigtigt, at struktureringen af nyhedsreportagen tager udgangspunkt i ”Nyhedstrekanten” som I ser et eksempel på herunder:

I en forsimplet udgave kan overskrifterne i forhold til strukturering efter nyhedstrekanten se ud på følgende måde:

 

Et traditionelt nyhedsindslag er struktureret i 4 faser.

 • Nyhed (Hvad er det nye? Hvorfor skal vi høre om det nu?)
 • Baggrund (Få ord om, hvad der er baggrunden for det, der er sket)
 • Udfoldning af historien (Hvad er der sket?)
 • Perspektiv (Hvad er konsekvensen? Hvad kan man forvente, der sker efterfølgende?

Det kan være en hjælp at tage udgangspunkt i denne struktur for så at bygge videre på den og konkretisere den senere.

 

Alt dette skal kommunikeres på engelsk til britiske eller amerikanske tv-seere.

Tip: Bæredygtige tendenser i Danmark kan være grundet i et bestemt geografisk område (København, Holbæk, etc.), i en bestemt virksomhed (Shaping New Tomorrow, Carlsberg, etc.) eller som en kombination af begge dele.

SO-faglige mål:

Eleverne skal kunne…

 • Formulere og analysere en problemstilling ved at kombinere viden og faglige metoder fra forskellige fag.
 • Perspektivere besvarelsen af en problemstilling i forhold til kulturelle, økonomiske og politiske temaer i samtiden med afsæt i begrebet bæredygtighed.
 • Forholde sig kritisk til faglig information og eget arbejde.
 • Formidle flerfaglige problemstillinger og resultater i et digitalt produkt.

 

Fagspecifikke mål:

 Virksomhedsøkonomi:

 • Virksomhedens samfundsansvar
 • CSR aktiviteter (Ashridges model)
 • CSR rapporteringens formål
 • Virksomhedens kommunikation af samfundsansvar
 • Nøgletal til analyse af CSR indsats
 • Analyse af virksomhedens CSR indsats

International Økonomi:

 •  Samfundsøkonomisk udvikling set i et nationalt, europæisk og globalt perspektiv og derigennem demonstrere viden om fagets identitet og metoder
 • Behandle de samfundsøkonomiske udfordringer, der knytter sig til samfundets økonomiske ubalancer og den økonomiske vækst
 • Anvende samfundsøkonomisk teori, modeller og empiri til undersøgelse af de samfundsøkonomiske udfordringer
 • Forklare sammenhænge mellem en række samfundsøkonomiske forhold med udgangspunkt i empiriske data
 • Indsamle, bearbejde og præsentere samfundsøkonomiske informationer til brug for undersøgelser og vurdere informationernes troværdighed og relevans.
 • Fortolke og formidle viden om nationale og internationale samfundsøkonomiske forhold

Innovation:

 • De tre former for bæredygtighed: Økonomisk bæredygtighed, social bæredygtighed og miljømæssig bæredygtighed
 • Cirkulær økonomi
 • Bæredygtige forretningsmodeller
 • Aktuelle tendensers betydning for forretningsmodeller
 • FN’s verdensmål

 

Engelsk:

 •  Økonomisk og erhvervsrettet fagsprog
 • Erhvervsrelaterede kommunikationsformer og kommunikationsstrategier (nyhedsgenren)
 • Tekster, der behandler emner inden for kultur-, samfunds- og erhvervsrelaterede forhold
 • Faglig læsning af engelske tekster i samspil med andre fag

Hver klasse udvælger i samråd med en af deres SO-undervisere den bedste reportage, som går videre til en finale i uge 43. Finalen afholdes i Nordsalen, hvor årgangen i samarbejde med et dommerpanel vælger det bedste produkt.

Grupperne får desuden mundtlig feedback fra deres vejleder. De enkelte faglærere giver feedback til vejleder inden vejleders møde med grupperne.

I forhold til feedback til grupperne vil der blive lagt vægt på, i hvilket omfang problemformuleringen er besvaret i forhold til fagenes faglige mål.

Vinderen af konkurrencen får en præmie.

Link til evaluering af forløbet vil blive lagt her på sitet og/eller Lectio