Vælg en side
Slotshaven HHX SO1 Digitalisering og markedsanalyse

SO1: Digitalisering og Markedsanalyse

(Årgang 2020-2023)

Torsdag d. 04.02

Hvor: TEAMS

Hvornår: 8.15-15.15 

 

 • Alle elever møder ind i jeres respektive klasserum, hvor en af jeres SO1 lærere vil præsentere forløbet for jer, samt uddele jeres grupper og opgaver.
 • Resten af dagen: Grupperne planlægger deres arbejde i SO1 dagene, udfylder arbejdsplanen (se link nedenfor), uddeleger arbejdsopgaver, og udarbejder spørgeskemaet.

MILEPÆL 1: Jeres ARBEJDSPLAN-2021 skal være udfyldt og godkendt af en lærer, inden I har fri.

MILEPÆL 2: Jeres spørgeskema skal være godkendt og sendt ud til besvarelse, inden I har fri. 

Obs: hver dag i projektperioden skal I have tjekket fravær hos lærerne om morgenen, og før I har fri.

Fredag 05-02: Projektdag

Hvor: TEAMS

Hvornår: 8.15-14.15

 • Selvstændigt arbejde i grupperne.
 • I skal i kontakt med en lærer mindst én gang i løbet af dagen.
 • I skal selv opsøge jeres lærere, eller de andre tilgængelige faglærere

 

Mandag 08-02: Projektdag

Hvor: TEAMS

Hvornår: 8.15-14.15

 • Selvstændigt arbejde i grupperne.
 • I skal i kontakt med en lærer mindst én gang i løbet af dagen.
 • I skal selv opsøge jeres lærere, eller de andre tilgængelige faglærere

 MILEPÆL: Jeres strukturdiagram skal være færdigt og godkendt af en informatiklærer, inden I har fri.

 

Tirsdag 09-02: Projektdag

Hvor: TEAMS

Hvornår: 8.15-14.15

 

 

 • Selvstændigt arbejde i grupperne.
 • I skal i kontakt med en lærer mindst én gang i løbet af dagen.
 • I skal selv opsøge jeres lærere, eller de andre tilgængelige faglærere

MILEPÆL: Link til jeres hjemmeside skal være afleveret i afleveringsmappen på Lectio, inden I har fri.

Onsdag 10-02: Fremlæggelser

Hvor: TEAMS

Hvornår: se under “Fremlæggelser”

 • MILEPÆL: Alle grupper fremlægger for to lærere
 • Udfyld refleksionsskema, og upload på lectio.

 

Efter projektugen er slut:

 

 

 • I skal evaluere forløbet i en af de første Afsætningstimer efter so1. I skal udfylde et skema i lectio, og samle op på forløbet sammen med jeres afsætningslærer.

Kort om SO1 og SO
“SO” står for Studieområdet, som er en række tværfaglige emneforløb alle gymnasieelever skal igennem. Studieområdet består af 7 SO forløb,​​​​ ​​​som dels har til formål at træne jer til at skrive SOP (Studieområdeprojekt) i 3g, men som også giver jer nogle generelle kompetencer, som I kan bruge senere hen i jeres studie- og arbejdsliv: Tidsplanlægning, informationssøgning, rapportskrivning, mundlig formidling, problemidentifikation, brug af en vejleder, osv. SO-forløbene er tværfaglige, hvilket vil sige, at de deltagende fag bidrager med hver deres særlige metoder til at løse opgaven. I det tværfaglige samarbejde løfter fagene tilsammen, så opgaven løses bedre end hvis det kun var det ene fag. Den tværfaglige tilgang er både kernen af SOP projektet i 3g, men også i den måde man arbejder på på uddannelser og arbejdspladser – og dette træner vi det altså igennem de 7 tværfaglige SO forløb I skal igennem.

For at gøre det overskueligt for jer, træner SO-forløbene jer i forskellige delkompetencer – dvs. at I bygger flere og flere kompetencer på, for hvert SO forløb I kommer igennem. I det første SO-forløb – SO1 – træner vi dataindsamling, behandling, og formidling, og fokus er udelukkende på primære, kvantitative kilder. I skal lave en markedsanalyse, og det er fagene Afsætning, Matematik og Informatik der arbejder sammen. Opgaven kan kun løses, hvis I bruger viden, metoder og redskaber fra alle tre fag. Selve opgaven kan I læse mere om her på sitet – under fanen “Opgaven”

Alle dage fra torsdag d. 4.2 til onsdag d. 9.2 er blokdage, hvor der kun står SO1 på skemaet.

SO-forløbet starter med en fælles dag, hvor der er introduktion til projektet, samt tid til at planlægge og gå i gang med ugens arbejde. Derefter har I 3 selvstændige arbejdsdage. Lærerne fungerer som vejledere, og der vil altid være lærere til stede fra de forskellige fag, som kan hjælpe og vejlede jer. I skal selv opsøge faglærerne, også dem som I ikke kender i forvejen.

I skal regne med også at bruge tid på SO-projektet efter skoletid.

Der er mødepligt i hele projektperioden, og der vil blive registreret fravær to gange om dagen. I skal selv opsøge lærerne for fraværsregistrering: Første gang mellem 8.15 og 8.30, og sidste gang mellem 15.00 og 15.15 om torsdagen, og mellem 14.00 og 14.15 de andre dage.

 

Vi glæder os til at lave SO1 sammen med jer.

 

Mange hilsener fra SO1-lærerne:
Afsætning: Steen Bosebjerg, Jane Dixon og Kristina Rud
Informatik: Per Frank Jacobsen, Ervin Hamulic, Erik Lund
Matematik: Lisbeth Hansen, Maja Andersen, Rikke Lund Aagaard, Niels Carl Møller, Andreas Wivel Budtz

 

 

Hver gruppe får udleveret en opgaveformulering  af lærerne ved lodtrækning. Hver opgaveformulering består af navnet på et forbrugsgode, samt tre hypoteser. Jeres opgave er at I enten skal af- eller bekræfte de tre hypoteser.

Opgaveformulering SO1 2021

For at løse opgaven skal I:

 • Udarbejde en række spørgsmål til et spørgeskema, som giver jer tilstrækkelig brugbare data til at besvare opgaven (be- eller afkræfte de hypoteser I har fået udleveret)
 • Udarbejde et elektronisk spørgeskema, og bruge det til at indhente kvantitative data. Det er et krav at I bruger Microsoft Forms til dette.
 • Analysere data ved hjælp af matematiske værktøjer

For at fremlægge opgaven skal I lave: 

 • En hjemmeside, hvor I præsenterer resultaterne af jeres undersøgelse. Hjemmesiden skal laves på grundlag af et strukturdiagram, som I selv udarbejder, og får godkendt hos en informatiklærer. I får udleveret en webserver til dette af enten Per eller Ervin (Informatik)
 • En mundtlig fremlæggelse: Der er sat 30 minutter af per gruppe. Hver gruppe fremlægger deres hjemmeside med resultater og opgavebesvarelse i 8-10 minutter, og derefter er der samtale mellem lærere og elever.

 

I skal gruppevis præsentere jeres hjemmeside med resultater og besvarelse af opgaven for 2 lærere, som repræsenterer hvert deres SO1 fag.

Hver gruppe får 30 minutter, som fordeles på ca. 10 minutters fremlæggelse/præsentation, efterfulgt af ca. 10-15 minutters dialog og spørgsmål fra lærerne. Det hele forgår i grupperum i Teams, og efterfølgende får I en kort, mundtlig feedback, som I kan bruge til jeres næste SO-forløb. Der gives ikke karakter – fokus er på at blive bedre fra et SO forløb til det næste.

I kan se i Lectio, hvornår I skal fremlægge.

Faglige Mål er det, I bliver bedømt på. Der er både mål fra de enkelte fag, og SO-mål. SO-Mål hører ikke hjemme i et enkelt fag, men er relevante for alle fag på HHX.

SO-målene for SO1 er: 

 • Om I kan lave en god mundtlig fremlæggelse.
 • Om I kan kombinere viden og metoder fra flere forskellige fag, når I analyserer en problemstilling
 • Om I kan perspektivere jeres egen undersøgelse til økonomiske og kulturelle temaer i samtiden

 

Det I skal kunne fra de enkelte fag er:

Afsætning:

 • Indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en lokale markedsforhold samt vurdere informationernes troværdighed og relevans i en given sammenhæng
 • Fortolke og formidle informationer om afsætning inden for flere af fagets genrer, herunder i samspil med andre fag
 • Udvælge og anvende relevante digitale og matematiske kompetencer i arbejdet med afsætning

Matematik:
Beskrivende statistik
Regressionsanalyse
Indekstal og procenter

Informatik:

 • Planlægning af et IT-system
 • Udarbejdelse af interaktionsdesign herunder selve designprocessen samt vurdering
 • Udarbejdelse af et konkret IT-system i form af en hjemmeside udarbejdet i WordPress
 • Overvejelser omkring evaluering af IT-systemer

I bliver bedømt på, om I lever op til de Faglige Mål.

I får mundtlig feedback, når I har holdt jeres fremlæggelse. Den feedback handler primært om alt det, der går på tværs af fagene, fx de resultater i er nået frem til, hvordan I præsenterer dem på hjemmesiden og til præsentationen. 

 

Der gives ikke en karakter, men SO1 tæller med, når lærerne skal give karakterer i fagene.

 

 

Tekst kommer snart.