Vælg en side
Slotshaven HTX SO4 Dansk-historieopgaven

SOP: HTX

(Årgang 2020-2023)

Præ-SOP
Orientering om SOP, fagenes muligheder og afgrænsning af emne
August og September Lærerne fortæller om deres fags metoder og muligheder ift. SOP i en fagtime
5. september Idegenerering og Intro: Her har du mulighed for at tale med forskellige vejledere, om hvad du kunne tænke dig at skrive om, og hvilke fag det er mest relevant for dig at vælge.
16. september Sidste frist for valg af fag. Du bør have talt med mindst én af vejlederne om emne/område, før du vælger fag.
4. oktober Vejledning: Alle får tildelt en tid med begge vejledere (se Lectio) i løbet af dagen. Sideløbende er der undervisning eller arbejd-selv. Elever bør møde forberedt. Se under fanen “vejledning”
13. oktober Problemformuleringsworkshop: 1. Krav til PF-blanketten 2. Eksempler på færdige problem- og opgaveformuleringer 3. Mulighed for at arbejde på jeres egen PF.
25. oktober Vejledning
28.10 Sidste frist for aflevering af SOP-blanket. Når blanketten er afleveret, må indholdet ikke diskuteres med vejlederne igen før 10.11.
(7.november) (lærerne uploader på netprøver)
SOP-skrivetid
Fordybelse i valgt emne og skrivearbejde
10. november U-dag på skolen: Den endelige udgave bliver offentliggjort på netprøver, og I går i gang med arbejdet, deltager i workshops, og taler med jeres vejledere.
11.november U-dag på skolen: Selvstændigt arbejde, vejledning.
14.november U-dag på skolen: Selvstændigt arbejde, vejledning.
15. november U-dag på skolen: Selvstændigt arbejde, vejledning.
16. november SOP-dag (uden mødepligt): Mulighed for vejledning
17. november SOP-dag (uden mødepligt): Mulighed for vejledning
18. november SOP-dag (uden mødepligt): Mulighed for vejledning
21. november SOP-dag (uden mødepligt): Mulighed for vejledning
22. november SOP-dag (uden mødepligt): Mulighed for vejledning
23. november SOP-dag (uden mødepligt): SOP afleveres i Netprøver senest kl. 14.00. Herefter må vejleder ikke tale med dig om din SOP før til eksamen.
HUSK: hvis du bliver syg i SOP-perioden skal du straks give skolen besked, og skaffe en lægeerklæring.
SOP-eksamen
Forberedelse og afvikling af mundtligt forsvar
5. januar Fællestime om SOP-eksamen PP: sop-eksamen
16.-17. januar Mundtlig eksamen
  • SOP er et tværfagligt, individuelt projekt, hvor du både skal lave en skriftlig opgavebesvarelse og forsvare den mundtligt.
  • Du får én samlet karakter, som tæller dobbelt på dit eksamensbevis.
  • Du skal arbejde analytisk og empirisk, og du vælger selv, hvad du vil skrive om.
  • Du skal vælge to fag, som passer godt til dit emne. Mindst ét af fagene skal være et studieretningsfag, og mindst et af fagene skal være på A-niveau. Hvis det ene fag opfylder begge betingelser, så kan det andet fag være et, du har eller har haft på enten A-, B- eller C-niveau. Når du har valgt fag d. 17.09 kan du ikke vælge om igen. Husk at tale med dine lærere, så du får valgt en god fagkombination, der passer til det område, og den problemstilling, du gerne vil skrive om.
  • Du finder selv ud af, hvilke metoder, materialer m.m., du vil anvende.
  • Du skal i mindst et af fagene inddrage nye områder, materialer og faglige vinkler, som rækker ud over det, du har lært i undervisningen.
  • Du skriver selv en problemformulering. Derefter vurderer vejlederne om dit forslag kan bruges som det er. De kan også vælge at lave ændringer, for at sikre, at du kan skrive en opgave, der lever op til de faglige mål.
  • SOP skal fylde 15-20 sider, og følge de retningslinjer, du finder her:

SOP kræver stor selvstændighed fra din side, og du får vejledning gennem hele forløbet, som kan deles op i tre faser:

 

1. Præ-SOP: Orientering om SOP, individuel vejledning, problemformuleringsworkshop  mm.

Mål: Du afleverer SOP-blanket med problemstilling, problemformulering, materialer og metoder

 

2. SOP: Det selvstændige projektarbejde begynder:

U-tid: Fire hele skoledage til at lave forsøg, indsamle empiri, læse litteratur, få vejledning, og begynde at skrive. Der er mødepligt, og altid lærere til stede. Men du har stor selvstændighed ift. hvordan du bruger din tid. Dog skal du deltage i nogle obligatoriske workshops.

F-tid:  Hele skoledage, hvor du arbejder selvstændigt. Der er ikke mødepligt, og lærerne træffes kun efter aftale.

Mål: SOP afleveres

 

3. SOP-eksamen:

Fra SOP er afleveret og indtil eksamen må lærerne ikke give nogen form for feedback på jeres SOP. Der vil blive afholdt en fællestime med info og gode råd til den mundtlige eksamen.

Mål: SOP forsvares mundtligt over for lærer og censor.

Udover faglige mål fra de fag du skriver i, gælder også de SO-faglige mål:

Eleven skal kunne:
̶ undersøge og afgrænse en problemstilling ved at kombinere viden og metoder fra forskellige fag og udarbejde en problemformulering
̶ søge, vurdere og anvende fagligt relevant information
̶ kombinere viden og metoder fra fagene til indsamling og analyse af empiri og bearbejdning af problemstillingen
̶ perspektivere den behandlede problemstilling
̶ demonstrere evne til faglig formidling såvel mundtligt som skriftligt, herunder beherske forskellige genrer og fremstillingsformen i en skriftlig opgavebesvarelse
̶ vurdere forskellige fags og metoders muligheder og begrænsninger i arbejdet med problemstillingen
̶ kunne anvende relevante studiemetoder samt forholde sig refleksivt til egen læreproces og eget arbejde.

De fire første dage af SOP-perioden kalder vi for U-dage. Du skal opholde dig på skolen, hvor dine vejledere også er til stede. Tiden bruger du på at lave forsøg, snakke med dine vejledere, søge litteratur og meget mere. Desuden kan du deltage i workshops, hvis du for eksempelkan lære om, hvordan du laver korrekte kildehenvisninger, eller arbejder med din empiri. Der er reserveret ekstra lokaler til jer, så I kan få ro og fred til at arbejde.

Allerførst skal du naturligvis finde ud af, på et helt overordnet plan, hvad du vil skrive om. Og hvilke fag, der passer til. Her kan det være en fordel starte med et mind-map, eller andre metoder til idéudvikling, som du kender fra de fag og projekter, du har arbejdet med før.

Når du har valgt fag og område, begynder selve vejledningen. For at få mest muligt ud af vejledningssamtalerne, bør du forberede dig grundigt til hver gang. Du kan f.eks. vælge at udfylde vejledningsskemaet så grundigt som muligt.

Til hver vejledningssamtale er det en rigtig god idé at skrive ned, hvad I taler om. Og lave nogle faste aftaler, sådan at du ved, hvad du skal gøre, inden næste vejledning. Aftal med vejlederne, hvordan I holder styr på jeres aftaler. I kan vælge at bruge vejledningsskemaet gennem hele vejledningsfasen, men I kan også aftale noget andet, f.eks, at kommunikere i lectio.

Vejledningsskema

Du kan også vælge, i samråd med vejlederne, at lade “Den Videnskabelige Basismodel” danne rammen om dit arbejde frem mod en problemformulering.

Du kan læse mere om, hvordan modellen anvendes, her: 

På et tidspunkt i løbet af vejledningen skal du også begynde at udfylde SOP-blanketten, så den er klar til at blive afleveret.

FIND BLANKETTEN HER: HTX SOP

 

Hvem udfylder blanketten: Det gør du, men med udgangspunkt i det, du taler med vejlederne om.

Hvorfor skal den udfyldes: Blanketten er obligatorisk, og du får ikke lov at skrive SOP uden. Blanketten er en sikkerhed for dig selv og for dine vejledere: Den viser, at du har tænkt over, hvordan du vil nå i mål med din SOP, og sikrer, at du kommer til at arbejde med noget, som interesserer dig. Blanketten giver vejlederne den viden, de har brug for, for at kunne lave den endelige opgaveformulering.

På baggrund af elevens problemformulering udarbejder vejlederne den endelige opgaveformulering, som udleveres d. 10.11. De to kan være identiske, men vejlederne ændrer/tilpasser elevens problemformulering, når det er nødvendigt for at sikre, at eleven kan skrive en SOP, der lever op til de faglige mål.

Hvornår: Du afleverer blanketten i Lectio d. 28.10  Men du kan vælge at udfylde den før, og så rette og tilføje løbende, i samråd med vejlederne.

Hvis du er i tvivl om, du har skrevet alt det, som er relevant i forhold til lige præcis dit projekt, skal du tale med dine vejledere. De afgør, om blanketten indholder alt det, de har brug for at vide.

Hvordan: Til workshopeen den 13. oktober får du hjælp og vejledning.

 

 

Mundtlig eksamen varer 30 minutter, og består af to dele: 

  • max. 10 minutter, hvor du fremlægger cetrale problemstillinger og konklusioner fra din SOP.
  • ca 15 minutters samtale mellem dig, eksaminator og censor.

Bagefter bruger lærer og censor nogle minutter på at blive enige om din karakter.

Der afholdes en fællestime i januar, hvor du får hjælp og gode råd til eksamen. 

 

Når du har været til den mundtlige eksamen, får du én karakter, som både dækker den skriftlige opgavebesvarelse, og den mundtlige eksamen. Man kan ikke sige, om den ene del tæller mere end den anden.

Ved den skriftlige opgavebesvarelse lægges vægt på:
̶ i hvor høj grad opgaveformuleringen er besvaret
̶ undersøgelse og analyse af projektets problemstilling
̶ relevant udvælgelse, kombination og anvendelse af viden og metoder fra de indgående fag
̶ kombination af empiri og teori i behandling af problemstillingen
̶ faglig dybde og perspektiv
̶ projektarbejdets planlægning og begrundelser for faglige og metodiske valg
̶ beherskelse af fremstillingsformen i en faglig skriftlig opgavebesvarelse.

Ved den mundtlige eksamination lægges vægt på:
̶ den mundtlige præsentation af projektet og dets vigtigste konklusioner
̶ faglig dybde og selvstændighed i den faglige dialog om projektet
̶ forståelse af de indgående fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til arbejdet med den valgte problemstilling, og overvejelser om kvaliteten af den opnåede viden
̶ refleksion over de anvendte studiemetoder i forhold til gennemførelse af det konkrete projektforløb.

Evaluering: Efter eksamen vil vi bede jer evaluere hele SOP-forløbet skriftligt, sådan at vi kan bruge jeres input i tilrettelæggelsen af næste års SOP.