Vælg en side

SO1: Bæredygtighed

(Årgang 2018-2021)

Uge 4 Tirsdag d 22/1 kl 8.15:
Fællestime om SO i Nordsalen
Uge 4-6 Alle undervisningstimer i de tre fag
Uge 6 Mundtlige fremlæggelser. Se lectio/spørg din lærer ang tidspunkt
Uge 6 Fredag d. 8 februar kl 23.59: Rapporten afleveres i lectio
Uge ? I får rapporterne retur.
Forløbet evalueres mundtligt i hver klasse.
Hver elev udfylder et selvevalueringsskema.

Det fælles emne for SO1 er madspild. De tre fag belyser emnet fra hver deres vinkel. I skal arbejde med emnet i alle undervisningstimer i de tre fag i tre uger, hvor I dels har undervisning, dels har tid til at arbejde selvstændigt på jeres egne fremlæggelser og opgaver.

Periode: 
Uge 4, 5 og 6 2019

Fag:
Engelsk, Samfundsfag og Teknologi

Klasser og Lærere:
1s: Georg, Benjamin og Pia
1x: Marianne, Benjamin og Marianne
1y: Pernille, Brian og Evy

Arbejdsformer:
Klassens teknologilærer står for gruppedannelse inden projektets start.

1. I skal holde et mundtligt oplæg i hvert af de tre fag. Jeres lærer fortæller I skal skrive en opgave på 5-7 sider gennembearbejdet tekst. ”Livslinjer” for fødevaren (flowdiagrammer med input og output) kan vedlægges som bilag. 

 

Opgaven indledes med en indledning og afsluttes med en konklusion. Hovedafsnittet rummer besvarelsen af de tre spørgsmål nedenfor. Det første spørgsmål er teknologi-fagligt, det andet samfundsfagligt og det tredje engelsk-fagligt.  

I indledningen præsenteres læseren for opgavens indhold. I konklusionen gives en opsamling på opgavens hovedpointer. Efter konklusionen følger (selvfølgelig) en litteraturliste.

 

  1. Kortlæg fødevarens livscyklus (”fra vugge til grav”) – kvalitativt og kvantitativt

Vi ved ikke, hvad vi mister af ressourcer ved madspild med mindre vi kender de enkelte madvarers/fødevarers miljøpåvirkning og ressourceforbrug gennem deres livscyklus. I skal derfor vælge to fødevarer (pr. gruppe) og gennemføre en sammenlignende livscyklusvurdering. Vælg to produkter fra hver deres pulje: 1) mælkeprodukter og kødprodukter (okse, svine eller kylling) og 2) én frugt eller én slags korn (ris, majs, hvede etc) eller én grøntsag (herunder kartoffel). Sørg for spredning på valg i hver klasse, så klassens samlede viden kan blive så stor som mulig.

Kvalitativ analyse: livscyklus tegnes med input og output undervejs (flowdiagram)

Kvantitativ analyse: hvor meget? – estimater og data, hvor det kan lade sig gøre

 

  1. Hvordan kan vores politikere sætte mere skub i kampen mod madspild?

I denne del af opgaven skal I tage de samfundsøkonomiske briller på og se madspild som en samfundsøkonomisk problematik. Det samlede globale madspil overstiger 1500 millioner tons årligt.[1] Til trods for at en rimelig fordeling af samfundets goder og hensyn til klima- og miljø er blandt de økonomiske mål som politikere skal forholde sig til, er det bemærkelsesværdigt, hvor lidt vi hører og ser fra politikerne i kampen mod madspild.

Derfor er din gruppes opgave, at komme med anbefalinger til politiske initiativer, som kan være med til at bekæmpe dette madspild. I kan se frem til et par faglige benspænd undervejs i jeres arbejde med denne del af opgaven, som handler om at inddrage kernefaglig viden og at fokusere på en fagligt skarp argumentation for jeres anbefalinger.

 

  1. Hvad gør US eller UK (virksomheder, regering eller forbrugere) for at minimere madspild?

Vælg enten US eller UK. Vælg desuden i mellem virksomheder, regering eller forbrugere som fokus.

 

Omfang af opgave

5-7 sider gennembearbejdet tekst. ”Livslinjer” for fødevaren (flowdiagrammer med input og output) kan vedlægges som bilag. Husk indledning, konklusion og litteraturliste.

 

[1] Information, 30 aug. 2018. Det store madspild sker ikke i hjemmet – det sker hos producenterne.

 

I løbet af SO1 skal I lære noget om:

  • Hvordan viden og metoder fra forskellige fag kan kombineres og anvendes til at undersøge et emne fra flere forskellige vinkler.
  • At søge, vurdere og anvende fagligt relevant information
  • At kombinere viden og metoder fra fagene til indsamling og analyse af empiri og bearbejdning af problemstillingen
  • At skrive rapporter, herunder litteraturliste.
  • At lave mundtlige fremlæggelser

 

Tekst kommer snart.