Vælg en side
Slotshaven HTX SO1 Bæredygtighed

SO1 Bæredygtighed

(Årgang 2019-2022)

Før projektugen starter:

onsdag den 8. 1 besøger alle klasser workshop i Nordsalen om FN’s Verdensmål.

Engelsktimerne i uge 5: Engelsklæreren introducerer de 17 FN Verdensmål

Fredag 31.1 kl 8.45-9.15: Fællestime for alle 1.htx-klasser: Introduktion til hele Studieområdet, samt gennemgang af projektplanen for SO1 (ved Helle Birch)

 

Mandag  3.2:

Projektugen starter 

I mødes i klasserne kl 8.15

kl 9-11: Jan fra Schoeller Plast fortæller om, hvordan virksomheden arbejder med udvalgte FN Verdensmål. Desuden får I mulighed for at se eksempler på virksomhedens miljøvenlige produkter

 

Eftermiddag: 

1s: Virksomhedsbesøg hos Frode Laursen i Jyderup med Knud

1r: Virksomhedsbesøg på Slotshaven Gymnasium med Frank

1x: Se lectio

 

Tirsdag 4.2-fredag 7.2 

Projektdage

I får undervisning, og arbejder på de forskellige dele af projektet, sammen med skiftevis jeres teknologi-, engelsk- og samfundsfagslærer.

Fra torsdag efter frokost er der ikke længere undervisning. I arbejder selvstændigt i grupperne, på at blive færdige til messen fredag. Der er altid lærere til stede fra alle tre fag.

 

1x: Virksomhedsbesøg på Jyderup Præstegård m. Anne Sofie

Fredag 7.2 

kl 12.05-14.15:

Messe (i klasselokalerne)

Hver gruppe har en stand, hvor de fremviser resultatet af ugens arbejde til klassekammerater og lærere.

Desuden vil I blive bedt om at udfylde et selvevalueringskema

Efter projektugen:

Evaluering

Hvad var godt? Hvad kan gøres anderledes? (i den første teknologitime efter vinterferien)

I dette SO-forløb arbejder fagene teknologi, samfundsfag og engelsk sammen om emnet “FNs Verdensmål”.

 ”Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.” https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene

 

Forløbet starter med et besøg fra en lokal virksohed, som arbejder med bæredygtige produkter. Teknologilærerne tager jer med på virksomhedsbesøg, hvor I skal opleve hvordan små og mellemstore virksomheder her på egnen arbejder med bæredygtig produktion. Samfundsfagslærerne bidrager med viden om hvordan den teknologiske udvikling både kan skabe og løse problemer. Vi skal undersøge og diskutere økonomisk og politisk globalisering (som relaterer sig til FNs verdensmål), BNP, bæredygtighed – og den iboende konflikt mellem økonomisk vækst og bæredygtighed. Engelsklærernes bidrag handler om kendskab til de 17 verdensmål, og hvordan der arbejdes med dem i den eneglsksprogede verden. Og klædeer jer på til at formilde jeres viden om emnerne på engelsk. 

Til sidst i forløbet skal I arbejde selvstændigt i grupper med at udarbejde forslag til, hvordan lokale virksomheder og institutioner helt konkret kan ændre deres praksis, sådan at de hjælper med at opfylde et eller flere af verdensmålene.Resultaterne af jeres arbejde skal fremvises på en stand ved ugens afslutning.

 

 

Slutprodukt: En stand til en messe.

På standen skal I fremlægge resultaterne af ugens arbejde ved hjælp af 3 plancher, én for hvert af de tre fag.  Alle gruppens medlemmer skal kunne fremlægge jeres arbejde mundtligt for lærere og klassekammerater.

Teknologiplanche: Opgaven går ud på at undersøge den valgte virksomhed og finde frem til hvilket af FN’s verdensmål det er muligt at arbejde med i virksomheden. I skal udarbejde et løsningsforslag til hvilke tiltag virksomheden kan gøre for at øge bæredygtigheden inden for det valgte verdensmål. Planchen skal vise resultatet af jeres undersøgelse.

Samfundsfaglig planche: En præsentation af det I har arbejdet med i løbet af ugen.

Engelsk planche: En sammenfatning på engelsk af de to andre plancher (som I fortæller om på engelsk)

 

 

 

Delprodukter: 

En mundtlig præsentation på engelsk, som forberedes og afholdes i timerne med jeres engelsklærer i uge 6. Aftal med jeres lærer, hvornår I skal fremlægge. præsentationen skal vare 6-8 minutter. Alle i gruppen skal sige noget, og I skal anvende PP el-lign., som skal uploades på lectio inden. I skal anvende mindst 5 kilder, og der skal være kildeliste på sidste slide.

Opgaveformulering til præsentationen:

 • Redegør for to selvvalgte udvalgte verdensmål
 • Find eksempler på, hvordan der i Storbritannien eller USA arbejdes med de udvalgte mål. Herunder kan I komme ind på:

                       -regeringens politik

                       -Virksomheder, organisationer, privatpersoner… som arbejder målrettet med at opfylde målene.

 • Med udgangspunkt i det I har fundet ud af, skal I diskutere forskelle og ligheder mellem USA/Storbritannien og et andet land efter eget valg, i henhold til de valgte mål.

Faglige Mål er det, I bliver bedømt på. Der er både mål fra de enkelte fag, og SO-mål. SO-Mål hører ikke hjemme i et enkelt fag, men er relevante for alle fag på HTX.

SO-målene for SO1 er: 

 • Om I kan kombinere viden og metoder fra flere forskellige fag, når I analyserer en problemstilling
 • Om I kan formidle resultaterne af jeres arbejde både mundtligt og skriftligt.
 • Om I kan få øje på både styrker og svagheder ved jeres eget arbejde.
 • Studiemetoder: Kildehenvisninger og litteraturliste

 

Det I skal kunne fra de enkelte fag er:

Teknologi: 

Faglige mål:

 • gennemføre mindre, empiriske undersøgelser til produktion af viden
 • redegøre for teknologiens samspil med det omgivende samfund i et nationalt og globalt perspektiv
 • dokumentere, formidle og præsentere projektforløb, skriftligt, mundtligt og visuelt
 • behandle problemstillinger i samspil med andre fag

Kernestof:

 • professionelle samarbejdsformer, mellem elever, mellem elever og vejleder og mellem elever og eksterne samarbejdspartnere
 • visuelle værktøjer til præsentation af projekt

 

Samfundsfag:

Faglige mål:

 • anvende og kombinere viden og kundskaber om økonomi, politik, sociologi og teknologisk udvikling til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå
 • anvende viden, begreber og faglige sammenhænge i kernestoffet til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemer
 • undersøge samspillet mellem teknologiske forandringer og samfundsmæssige forandringer
 • undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet
 • formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af digitale hjælpemidler
 • formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af faglige begreber
 • argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog.

Kernestof:

 • politiske partier i Danmark og politiske ideologier
 • det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter
 • økonomisk vækst, teknologisk udvikling og velfærd.
 • Metode

Engelsk:̶
̶ udtrykke sig sammenhængende og forholdsvis flydende, herunder formulere egne synspunkter, i præsentation, samtale og
diskussion på engelsk om almene og faglige emner med relativ høj grad af grammatisk korrekthed
̶ læse og forstå skrevne tekster på engelsk i forskellige genrer af en vis længde om almene og faglige emner
̶ perspektivere tekster teknologisk, naturvidenskabeligt, kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
̶ orientere sig i et engelsksproget stof, herunder udøve kildekritik og dokumentere brugen af forskellige informationskilder
̶ behandle problemstillinger i samspil med andre fag
̶ faglig læsning af engelske tekster i samspil med andre fag.

I får mundtlig feedback fra alle tre lærere, efter messen. I skal selv sørge for at skrive feedback’en ned. Der gives ikke karakterer.

I skal udfylde et selvevalueringsskema, sådan at I forholder jer til, hvad I har lært i SO1. I laver mundtlig evaluering af selve SO1-forløbet i klassen efter vinterferien, sådan at lærerne kan bruge jeres erfaringer, når næste års forløb skal tilrettelægges. 

 

Engelsklæreren giver feedback for præsentationen i klassen: sprog, indhold, struktur. Særlig fokus på, om I laver en korrekt litteraturliste.

Tekst kommer snart.