Vælg en side
Slotshaven HTX SO6 Studeiretningscase

SO6: Studieretningscase

(Årgang 2020-2023)

 

Uge 6

 

 

En af jeres lærere introducerer til caseopgaven, metoder til idégenerering, den videnskabelige basismodel og SO-refleksionsarket.

Alle So6-lærerne introducerer til deres eget fags muligheder og metoder.

28.2 Workshop: I arbejder på jeres problemformulering
4.3 Problemformulering afleveres
8.3 Skrivedag
9.3 Skrivedag
10.3 Skrivedag
28.3 og 29.3 Mundtlig prøve
Evaluering og refleksion

 

Caseopgaven minder på mange måder om SOP’en:

 • Du skriver en tværfaglig opgave, og forsvarer den mundtligt
 • Du skriver i to fag, hvor mindst det ene er et studieretningsfag.
 • Du afgrænser selv  en problemstilling og udarbejder en problemformulering.
 • Du bearbejder din problemstilling analytisk og empirisk.

Men i modsætning til SOP’en, er det på forhånd udvalgt, hvilke fag du skal skrive i. Opgaven skrives på baggrund af et casemateriale, som dine lærere vil præsentere dig for. Desuden er den kortere end en rigtig SOP, og den karakter du får, ender ikke på det endelige eksamensbevis. Tænk derfor på caseopgaven som en mulighed for at øve dig, inden den rigtige SOP.

Opgaven skal indeholde:

 • Forside
 • Resume
 • Indholdsfortegnelse
 • Indledning (inkl afgrænsning)
 • Hoveddel (behandling af opgavens problemstillinger)
 • Konklusion
 • Kildeliste
 • Evt. bilag

Omfanget skal være 8-10 sider a 2400 anslag. Heri medregnes ikke forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, tabeller, bilag og lign. Hvis opgaven indeholder indeholder større mængder af symbolsprog, giver det ikke altid mening at vurdere opgavens omfang ud fra antallet af anslag. Disse dele af besvarelsen må i stedet opgøres ud fra deres omfang på de givne sider. Spørg din lærer, så du ikke risikerer at ende med en opgave der er for lang eller for kort.  

Opgaven skal bygges op med korrekte henvisninger og litteraturliste, som beskrevet her: 

Informationssøgning og Kildehenvisninger

Guide til kildehenvisninger

Derudover skal opgaven leve op til de krav og traditioner, der gælder for lige præcis de fag, I skriver i. dem vil jeres lærere introducere jer for.

Se en oversigt her:  HTX: SOP, caseopgave, Da/Ih m.m.

 

Mundtlig prøve: 

Til den mundtlige prøve er der sat 15 minutter af pr elev. Du skal forberede en mundtlig fremlæggelse på ca 5 minutter. Derefter er der tid til en kort, faglig dialog mellem dig og lærerne.

 

caseopgaven skal du demonstrere, at du lever op til de faglige mål i de to fag der indgår i din opgave.

Men målet er også, at du bygger oven på de kompetencer du trænede i dansk-idehistorie-opgaven, og forbereder dig på den SOP, du skal skrive næste år. Du skal derfor træne at udarbejde en individuel, tværfaglig opgave og forsvare den ved en mundtlig prøve.

Caseopgaven understøtter derfor især disse SO-faglige mål:

– undersøge og afgrænse en problemstilling ved at kombinere viden og metoder fra forskellige fag og udarbejde en problemformulering

– kombinere viden og metoder fra fagene til analyse af empiri og bearbejdning af problemstillingen

– demonstrere evne til faglig formidling såvel mundtligt som skriftligt, herunder beherske fremstillingsformen i en skriftlig opgavebesvarelse

– vurdere forskellige fags og metoders muligheder og begrænsninger i arbejdet med problemstillingen

 

Prøven varer i alt 20 minutter:

 • Din præsentation: 5-7 min.
 • Samtale baseret på lærernes spørgsmål: 5-7 min.
 • Votering, karaktergivning og feedback: 5-7 min.

Der er to lærere til stede (de to som har været vejledere på din opgave)

 

Din præsentation

(Det er oplagt at basere præsentationen på slides, du viser frem på din computer) 

 1. Først præsenterer du kort din konklusion.
 2. Forklar derefter din vej frem mod konklusionen gennem konkrete eksempler fra rapporten. Kom blandt andet ind på metodebrug/fremgangsmåder.
 3. Giv derefter nogle bud på, hvordan din rapport kunne have været (endnu) bedre – herunder hvordan du kunne have givet bedre og mere holdbare svar på opgaveformuleringen. Du kan også komme ind på kildevalg, andre metoder til at løse opgaven osv.

 

Samtalen

Efter præsentationen stiller lærerne nogle få afklarende og uddybende spørgsmål til din præsentation og til din rapport – og prøven udvikler sig på den måde til en samtale.

Samtalen kan veksle frit mellem de to fag – og nogle af lærernes spørgsmål kan tænkes at være tværfaglige.

  

Bedømmelsen

Du får én karakter – baseret på en samlet vurdering af din rapport og din præstation til prøven.

Du har mulighed for at overvære lærernes samtale under voteringen, så du kan få indblik i hvad der lægges vægt på. Det skal understreges, at du har mulighed for at lytte til samtalen, du skal ikke selv deltage i den.

 

Råd til forberedelsen

Afhold evt. en generalprøve på din præsentation.

Hav styr på din rapport i ”alle” detaljer – og vær bevidst om både styrker og svagheder ved den.

Din præsentation virker bedst, hvis du ikke læser alt op, men i vidt omfang støtter dig til stikordsnotater og evt. dine slides.

Medbring din rapport.

 

 

Du får én karakter, baseret på en samlet vurdering af din rapport og din præstation til den mundtlige prøve. 

Rapporten og den mundtlige præstation vurderes efter disse kriterier: 

 • hvordan du lever op til kravene til opbygningen af en rapport
 • hvordan du dokumenterer ved hjælp af kildehenvisninger og litteraturliste
 • i hvor høj grad du behandler opgaveformuleringen på en kvalificeret og relevant måde
 • hvordan du inddrager teori og metoder fra begge fag
 • hvordan du gør brug af dit materiale
 • hvor godt du formidler, herunder anvender et korrekt og velformuleret sprog
 • Om du laver en velstruktureret og relevant mundtlig præsentation, og kan forsvare din opgave i den efterfølgende samtale.

I en lektion kort efter eksamen skal du dels besvare en række spørgsmål angående SO6, dels reflektere over, hvad du lærte af forløbet

 • At problemformulere på tværs af fag
 • At analysere empiri med faglig teori
 • At øve individuel skriftlig og mundtlig fomidling, som i SOP.