Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /var/www/slotshaven-studieportal.dk/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
SO2: Globalisering - Studieportal
Vælg en side
Slotshaven HHX SO2 Globalisering

SO2: Globalisering

(Årgang 2021-2024)

TIDSPLAN

Der bliver tjekket fravær i begyndelsen og i slutningen af dagene

Torsdag d. 05.05: Intro-dag

I klasserne

Hvornår 8:15 – 15:20

·        Alle møder i deres egne klasser klokken 08:15

·        I får tildelt grupper og skal bruge tiden på at samle jeres evalueringer og fokuspunkter fra

         SO1, og overveje hvad i særligt i de nye grupper vil fokusere på sammen.

·        Kl. 09:00 i Nordsalen: Introduktion til SO2 i Nordsalen v. Brian Juul underviser i samfundsfag

         og Lisbeth Kruse Hansen underviser i international økonomi og matematik.

·        Gruppearbejde i klasserne samt undervisning i SO2-fagene, enten ved jeres egen lærer, eller

         en af de andre lærere.

Fredag d. 06.05: Undervisningsdag

I klasserne

Hvornår 8:15 – 15:20

·        Alle møder i deres egne klasser klokken 08:15

·       Grupperne skal udarbejde spørgsmål til professoren

·        Kl. 9:00 i Nordsalen: Professor i nationaløkonomi Christen Sørensen giver et oplæg om

         hvordan påvirkes globaliseringen af krigen i Ukraine. Oplægget deles i to sekvenser, og I skal

         stille spørgsmål.

·        Undervisning i SO2-fagene, enten ved jeres egen lærer, eller en af de andre lærere.

·        Evt gruppearbejde

Mandag d. 9.05: Projektdag

Hvornår 8:15 – 14:20

·        Selvstændigt arbejde i grupper.

·        Opsøg selv vejlederne, når I har brug for hjælp, også dem I ikke kender. Se i lectio, hvem der

         har “vagten”.

Tirsdag d.10.05: Projektdag

Hvornår 8:15 – 14:20

·        Selvstændigt arbejde i grupper.

·        Opsøg selv vejlederne, når I har brug for hjælp, også dem I ikke kender. Se i lectio, hvem der

         har “vagten”.

Onsdag d. 11.05: Fremlæggelser

Hvornår 8:15 – 14:20

·        Alle grupper fremlægger for to lærere. Se plan i lectio

·        Alle grupper evaluerer i lectio (se under “bedømmelseskriterier)

 

Vi lever i en globaliseret verden – kultur, varer, penge og arbejdskraft udveksles mellem verdens lande og politiske beslutninger påvirker på tværs af landegrænser.

Økonomernes beregninger indikerer, at alle lande har profiteret positivt af den øgede globalisering, og at alle lande bliver stadigt rigere og rigere, – men har globaliseringen også en bagside? Er globaliseringen direkte under afvikling?

Finanskrisen, eurokrisen, flygtningekrisen i 2015, Brexit, den globale opvarmning, flere lederes politiske fokus på protektionisme, coronakrisen og nu også krigen i Ukraine viser forskellige resultater af globaliseringen. Hvilke forandringer er det som ovennævnte kriser skaber i den globalisering der længe har været udråbt som en succes? Og er der lande der taber på denne globalisering, og er der lande, der nyder godt af globaliseringen?

I dette SO2-forløb med fagene International Økonomi, Samfundsfag og Matematik skal I forholde jer til konsekvenserne af globaliseringsprocessen. I skal lære om forskellige typer af globalisering, globaliseringsbølger, teoretiske modeller, at forholde jer kritisk til kilder og materialer samt anvende matematik som en del af jeres undersøgelse.

SO2 starter med en fælles Intro med præsentation af indhold og opgaveformuleringen. På dag to skal I høre et foredrag fra en tidligere overvismand i økonomi. Der er to dage med undervisning i fagene. Nogle af klasserne vil møde en anden lærer, end jeres sædvanlige lærer.  Bagefter har I to selvstændige arbejdsdage i grupperne. Der vil altid være lærere til stede, som underviser i fagene, og det er jeres eget ansvar at opsøge hjælp og vejledning, også fra de lærere I ikke kender i forvejen. Se i lectio, hvem der er til stede hvornår. På projektugens sidste dag skal alle grupper fremlægge for to lærere.

Vi ser frem til at lave SO2 sammen med jer.

 

 

Her kan I finde data til jeres undersøgelse: 

 

I løbet af SO2 bliver I bedre til at: 

 • anvende matematik som analyseredskab i forhold til en problemstilling
 • forstå teori omkring globalisering
 • søge og anvende empiri, herunder tydelig kildehenvisning og litteraturliste.
 • lave en mundtlig præsentation

Og I lærer Kernestof fra de tre fag:

Matematik: Beskrivende statistik, indekstal, procenter og procentpoint, regressionsanalyse; der skal udarbejdes både en lineær og eksponentiel analyse, der skal indeholde en vurdering af hvilken der er bedst. Regressionsanalysen skal danne baggrund for en fremskrivning.

 International økonomi A:  Kapitel 25 – Globalisering af verdensøkonomien

 International økonomi B: Kapitel 21 – Globalisering af verdensøkonomien

Samfundsfag: Kapitel 19 – Globalisering

 I jeres evaluering skal du inddrage 5 nedslag på forbedringer fra SO1 til SO2 eksempelvis, hvad du har lært om studiekompetencer fra arbejdet med SO1 og til SO2.

 

I får mundtlig feedback for fremlæggelsen efter følgende kriterier:

 • Inddragelse af matematik, udarbejdelse af matematiske udregninger samt opstilling af tabeller, figurer og grafiske illustrationer, mindst 4 nøglevariabler.
 • Inddragelse af kernestof (anvendelse af faglige begreber og teoribegreber)
 • Inddragelse af eksterne kilder/empiri samt forholde sig kildekritisk
 • Udarbejdelse af tydelige kildehenvisninger og litteraturliste.
 • Generel præsentationsteknik (rød tråd i fremlæggelsen, ligelig fordeling af taletid mellem gruppedeltagere, gennemarbejdet og overskuelig PowerPoint, ingen mobiler som støtte under fremlæggelsen)
 • Overholde taletiden på 10-12 minutter for hele gruppen.

Opgave til jer efter fremlæggelse og feedback:

Du skal individuelt aflevere en skriftlig evaluering i lectio:
I din evaluering skal du inddrage 5 nedslag/punkter på forbedringer fra SO1 til SO2 eksempelvis, hvad du har lært om studiekompetencer fra arbejdet med SO1 og til SO2. 

 Evaluering af forløbet: I ugen efter SO2 vil en af jeres lærere evaluere forløbet mundtligt med jer i klassen.

Se Den samlede SO-progressionsplan her.

 

Progression i SO2

 • Gruppeprojekt
 • Opgaven stilles af lærerne
 • Hvilke studiekompetencer træner du?
  • Gruppedynamik
  • At søge vejledning og tage ansvar
  • At arbejde ud fra en problemstilling 
  • Forskellen på redegørelse, analyse og diskussion/vurdering
  • Mundtlig præsentation
 • Hvilke værktøjer træner du?
  • Tværfaglighed → anvendelse af matematik i IØ og samfundsfag og omvendt.
  • Anvende matematik i praksis i arbejdet med en tværfaglig problemformulering.
  • At arbejde problemorienteret ud fra en problemformulering og underspørgsmål på de taksonomiske niveauer
  • Litteratursøgning/ informationssøgning, kildehenvisninger og litteraturlister i Word??
  • Anvendelse af powerpoint som redskab i fremlæggelsen.