Vælg en side
Slotshaven HHX SO6 Bæredygtighed

SO6: Bæredygtighed

(Årgang 2021-2024)

 

Onsdag 11.10

Hvor: Klasselokaler

Hvornår: se lectio

Forløbet introduceres i klasserne

Bagefter arbejder I på jeres egen undersøgelse i studieretningsfaget.

Der registreres fravær i 3. modul i jeres klasse.

Fortsat arbejde med undersøgelse og problemstilling.

I afleverer delaopgave 1 i lectio, frist er i dag kl 23.59. I får feedback på den torsdag eller fredag.

Torsdag 12.10

Hvor: På skolen

Hvornår: på lectio

Hver gruppe arbejder videre med manuskript til tale/kommunikationsanalyse/argumentationsanalyse.

Hver gruppe skal være i kontakt med deres engelskvejleder før kl 11.35.

Der registreres fravær i kantinen i 3. modul.

Fredag 13.11

Hvor: på skolen

Hvornår: se lectio

Manuskriptet færdiggøres og øves

Fremlæggelser for engelsklærer og opponentgruppe

Individuel reflekssionsskrivning og evaluering, inden grupperne går hjem.

I SO6 arbejder fagene engelsk og et af jeres studieretningsfag (IØ, VØ, Innovation) sammen om emnet Bæredygtighed

I tilegner jer en masse ny viden og relevante metoder. I arbejder selvstændigt med en relevant problemstilling, ved hjælp af viden, metoder og redskaber fra fagene. Til sidst formidler I resultaterne af jeres arbejde i form af et manuskript til tale.

Onsdag, torsdag og fredag er i på skolen. I arbejder i grupper hele ugen. I kan altid opsøge lærerne for hjælp og vejledning.

 De involverede lærere ser frem til nogle spændende dage i bæredygtighedens tegn:

 Virksomhedsøkonomi: Andrs Juhl (aju)

Innovation: Jette Broch Linnemann (jli)

International Økonomi: Flemming van Hauen (fha), Lisbeth Kruse Hansen (lkh)

Engelsk: Brian Malmberg (brma), Ian Wilson (iwi), Stine Threms (stt), Marianne (mwn), Satu Helenius Olsen (sao)

Delopgave 1: Afhængig af studieretning gennemfører hver gruppe en undersøgelse, som er tilrettelagt af faglærerne i henholdsvis VØ, IØ og Innovation. I undersøgelsen skal hver gruppe min. inddrage to engelsksprogede tekster. Resultaterne af undersøgelsen skal inkluderes i manuskript til tale.

Delopgave 2: Du er universitetsstuderende fra et business college i et selvvalgt engelsktalende land. Du er blevet bedt om at holde en tale om bæredygtighed til verdensmålskonference i FN. Resultaterne af undersøgelsen fra henholdsvis VØ, IØ og Innovation skal inkluderes i talen.

Hver gruppe skal producere et manuskript til tale jf. genren til skriftlig eksamen i Engelsk A. I Manuskript til tale skal følgende implementeres:

– Ciceros pentagram

– modes of persuasion

– Toulmins argumentationsmodel

– min. to retoriske virkemidler.

Endelig produkt:

Talen fremlægges for faglærer og en opponentgruppe.

Udover talen skal overvejelserne i metodeanalysen præsenteres. Det forventes at hver gruppe forholder sig kritisk til metodevalg. Efterfølgende dialog mellem opponentgruppe og lærer.

 Alle i gruppen skal være aktive i fremlæggelsen, som foregår på engelsk. 

 Ca. 20 min pr. gruppe.

Opgavekrav til manuskript til tale:

Talens varighed: 3-5 min

 Genrekrav:

https://skriftligeksameniengelskhhx.systime.dk/?id=141

tjekliste: https://skriftligeksameniengelskhhx.systime.dk/?id=146

Krav til undersøgelse i studieretningsfag: 

I Innovation: I skal inden udarbejdelse af manuskript til tale, udarbejde et notat af en dansk virksomhed/organisation, som arbejder med bæredygtighed eller tilstræber sig herefter. Det er vigtigt ved valg af virksomhed, at bæredygtighed er gennemsyret i hele virksomheden, eller at det indgår i vigtige dele af virksomhedens aktiviteter. Efter valg af virksomhed, skal I:

 • – Skitsere virksomhedens forretningsmodel, hvorunder bæredygtige aktiviteter fremhæves og begrundes.
 • – Forklare, hvorledes virksomhedens forretningsmodel bliver påvirket af samfundstendenser
 • – Vurdere, hvilke af FN’s verdensmål/delmål virksomheden opfylder
 • De vigtigste konklusioner fra jeres notat, skal indgå i jeres manuskript til tale.

 

I Virksomhedsøkonomi: Generelle forhold omkring CSR/bæredygtighed på markedet, samt undersøgelse af en konkret virksomhed som eksempel på, hvordan danske virksomheder arbejder med CSR/bæredygtighed i praksis. Se hele opgaveformuleringen her: Opgaveformulering til VØ

I International økonomi: Belyse en konkret samfundsmæssig problemstilling vedr. miljø, klima eller bæredygtighed i forhold til en dansk virksomhed der arbejder med bæredygtighed, eller hvor bæredygtighed indgår i vigtige dele af virksomhedens aktiviteter.

Diskuter hvordan denne samfundsmæssige problemstilling kan imødegås med eksempelvis miljø- og klimapolitik samt hvilke konsekvenser/ betydning det har for samfundsøkonomien.

SO-faglige mål:

Eleverne skal kunne…

 • Formulere og analysere en problemstilling ved at kombinere viden og faglige metoder fra forskellige fag.
 • Perspektivere besvarelsen af en problemstilling i forhold til kulturelle, økonomiske og politiske temaer i samtiden med afsæt i begrebet bæredygtighed.
 • Forholde sig kritisk til faglig information og eget arbejde.
 • Formidle flerfaglige problemstillinger og resultater i et digitalt produkt.

 

Fagspecifikke mål:

 Virksomhedsøkonomi:

 • Virksomhedens samfundsansvar
 • CSR aktiviteter (Ashridges model)
 • CSR rapporteringens formål
 • Virksomhedens kommunikation af samfundsansvar
 • Nøgletal til analyse af CSR indsats
 • Analyse af virksomhedens CSR indsats

 

 

International Økonomi:

 • At belyse og analysere en konkret samfundsmæssig problemstilling vedr. miljø, klima eller bæredygtighed.
 • Diskussion af hvordan miljøproblematikker og klimaforandringer kan imødegås med eksempelvis miljø- og klimapolitik, samt hvilke konsekvenser/ betydning det har for samfundsøkonomien.

 

Innovation:

 • De tre former for bæredygtighed: Økonomisk bæredygtighed, social bæredygtighed og miljømæssig bæredygtighed
 • Cirkulær økonomi
 • Bæredygtige forretningsmodeller
 • Aktuelle tendensers betydning for forretningsmodeller
 • FN’s verdensmål

 

Engelsk:

 •  Økonomisk og erhvervsrettet fagsprog
 • Metodebevidsthed non-fiktion
 • Erhvervsrelaterede kommunikationsformer og kommunikationsstrategier (manuskript til tale)
 • Tekster, der behandler emner inden for kultur-, samfunds- og erhvervsrelaterede forhold
 • Faglig læsning af engelske tekster i samspil med andre fag
 • Træning af genren manuskript til tale

Dialog og feedback fra opponentgruppe og faglærer. I forhold til feedback til grupperne vil der blive lagt vægt på, i hvilket omfang opgaven er besvaret ved hjælp af fagenes faglige mål.

 • Gruppeprojekt
 • Opgave og arbejdsspørgsmål formuleres af gruppen

 

 • Hvilke studiekompetencer træner du?
  • Gruppedynamik
  • At søge vejledning og tage ansvar
  • At undres, og formulere et undringsspørgsmål
  • At lave taksonomiske arbejdsspørgsmål 
 • Hvilke værktøjer træner du?
 • Skrivegenren
 • metodebevidsthed