Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /var/www/slotshaven-studieportal.dk/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
SO1: Bæredygtighed - Studieportal
Vælg en side
Slotshaven HTX SO1 Bæredygtighed

SO1: Bæredygtighed, et forløb om Madspild

(HTX, Årgang 2021-2024)

Forløbet strækker sig fra 3/2 til 9/2. Alle 5 skoledage fra 8.15 til 15.20

Torsdag d. 3/2

Teknologi

Introduktion til SO og til dette projekt SO1

Sorterer I affald derhjemme? Det biologiske affald skal vejes og noteres de næste 6 dage

Arbejde med opgaven

Kl. 9.30-11: Oplæg ved Sofie Skovrup fra Coop. Oplæggets omdrejningspunkt er omkring den lovgivning der påvirker madspildet i Coop samt hvilke fødevarer der upcycles/genanvendes

 

Fredag d. 4/2

Samfundsfag og engelsk

Arbejde med opgaven

Kl. 9.55-10.25: Oplæg ved Marie Skov Andersen fra DTU miljø. Oplægget er på baggrund af hendes bachelorprojekt med fokus på madspild og emballage

 

Mandag d. 7/2

Teknologi

Arbejde med opgaven

Tirsdag d. 8/2

Samfundsfag og engelsk

Arbejde med opgaven og evt. med præsentationen

Kl. 23.59 Aflevering af opgaver

 

Onsdag d. 9/2

Teknologi, engelsk og samfundsfag

Peer feedback mellem grupperne

Forberedelse af præsentation

Kl. 13.15-14:50: Elevoplæg med præsentation af elevopgaverne. Der præsenteres for klassens teknologi-, samfundsfags- og engelsklærere

Progression og refleksion

SO er samspilsforløb mellem fag – i dette forløb indgår teknologi, samfundsfag og engelsk. Fagene belyser fra hver deres vinkel et fælles emne – her madspild.

I arbejder i de samme grupper igennem forløbet i alle tre fag. Eleverne bestemmer selv gruppeinddelingen (3-4 elever per gruppe).

Opgaven består af to dele

 

1. En skriftlig opgave med følgende tre hovedafsnit: 

 • Hvordan er en udvalgt fødevares livscyklus (”fra vugge til grav”), og hvad kan der gøres for at mindske madspildet ved denne fødevare?
 • Hvordan kan vores politikere sætte mere skub i kampen mod madspild?
 • Hvad gør US eller UK (virksomheder, regering eller forbrugere) for at minimere madspild?

 

Opgaven afleveres tirsdag d. 8/2 kl. 23.59

 

Omfang af opgave

5-7 sider gennembearbejdet tekst. ”Livslinjer” for fødevaren (flowdiagrammer med input og output) kan vedlægges som bilag. Husk indledning med problemformulering, konklusion og litteraturliste

Der gives peer feedback på opgaven. Forbedringer skal indarbejdes i præsentationen

 

2. En mundtlig præsentation onsdag d. 9/2.

Præsentationen skal vare 10-15 minutter, og præsentationen skal indeholde:

 

 • Gruppens problemformulering
 • Hvad I er kommet frem til i de tre afsnit i opgaven
 • Hvilke metoder/teorier I har anvendt i de enkelte fag (nævn hvilke faglige teorier eller metoder, I har brugt, og vis gennem eksempler, hvordan I har anvendt dem)
 • Konklusion
 • I skal anvende mindst 5 kilder, og der skal være kildeliste på sidste slide

 

Alle i gruppen skal sige noget, og I skal anvende PP el-lign., som skal uploades på lectio inden.

 Herefter kommenterer tilhørere og lærerne.

 

 

Opgaveformulering til den skriftlige opgave:

Opgaven indledes med en indledning og afsluttes med en konklusion. Hovedafsnittet rummer besvarelsen af de tre spørgsmål ovenfor (som er uddybet nedenfor). Det første spørgsmål er teknologi-fagligt, det andet samfundsfagligt og det tredje engelsk-fagligt.  

I indledningen præsenteres læseren for opgavens indhold, herunder gruppens problemformulering.

I konklusionen svares problemformuleringen (ca. det samme som at give en opsamling på opgavens hovedpointer).

Efter konklusionen følger (selvfølgelig) en litteraturliste og derefter bilag.

 

 1. Hvordan er en fødevares livscyklus (”fra vugge til grav”), og hvad kan der gøres for at mindske madspildet ved denne fødevare?

Vi ved ikke, hvad vi mister af ressourcer ved madspild med mindre vi kender de enkelte madvarers/fødevarers miljøpåvirkning og ressourceforbrug gennem deres livscyklus. I skal derfor vælge en fødevare (pr. gruppe) og kortlægge fødevarens livscyklus fra vugge til grav ved at gennemføre en livscyklusvurdering. Vælg et produkt fra en af følgende puljer:

1) mælkeprodukter og kødprodukter (okse, svine eller kylling) .

2) én frugt eller én slags korn (ris, majs, hvede etc) eller én grøntsag (herunder kartoffel).

Der skal være spredning på valg i hver klasse, så klassens samlede viden kan blive så stor som mulig.

I skal selv finde empirisk materiale som grundlag for jeres analyser, og især kvantitativ information. I skal helst undgå antagelser.

Kvalitativ analyse: livscyklus tegnes med input og output undervejs (flowdiagram).

Kvantitativ analyse: hvor meget? – estimater og data, hvor det kan lade sig gøre.

Løsninger: I skal komme med forslag til løsninger af de problemer med madspild, som I udvælger, eller eventuelt dokumentere hvorfor det teknisk er umuligt at løse et problem.

Jeres arbejde i teknologi skal levere en konkret grundforståelse for fødevare-/madspildsproblematikken, som giver jer et udgangspunkt for at arbejde videre i samfundsfag og i engelsk.

 

 1. Hvordan kan vores politikere sætte mere skub i kampen mod madspild?

I denne del af opgaven skal I tage de samfundsøkonomiske briller på og se madspild som en samfundsøkonomisk problematik. Det samlede globale madspild overstiger 1500 millioner tons årligt.[1] Til trods for at en rimelig fordeling af samfundets goder og hensyn til klima og miljø er blandt de økonomiske mål, som politikere skal forholde sig til, er det bemærkelsesværdigt, hvor lidt vi hører og ser fra politikerne i kampen mod madspild.

Derfor er din gruppes opgave at komme med anbefalinger til politiske initiativer, som kan være med til at bekæmpe dette madspild. I kan se frem til et par faglige benspænd undervejs i jeres arbejde med denne del af opgaven, som handler om at inddrage kernefaglig viden og at fokusere på en fagligt skarp argumentation for jeres anbefalinger.

 

 1. Hvad gør US eller UK (virksomheder, regering eller forbrugere) for at minimere madspild?

Vælg enten US eller UK. Vælg desuden i mellem virksomheder, regering eller forbrugere som fokus.

 

 

 

[1] Information, 30 aug. 2018. Det store madspild sker ikke i hjemmet – det sker hos producenterne.

 

Faglige Mål er det, I bliver bedømt på. Der er både mål fra de enkelte fag, og SO-mål. SO-mål hører ikke hjemme i et enkelt fag, men er relevante for alle fag på HTX.

 

SO-målene for SO1 er: 

 • Søge, vurdere og anvende fagligt relevant information
 • Om I kan formidle resultaterne af jeres arbejde både mundtligt og skriftligt
 • Vurdere forskellige fags og metoders muligheder og begrænsninger i arbejdet med problemstillingen

 

Det I skal kunne fra de enkelte fag er:

 

Teknologi: 

Faglige mål:

 • gennemføre mindre, empiriske undersøgelser til produktion af viden
 • redegøre for teknologiens samspil med det omgivende samfund i et nationalt og globalt perspektiv
 • dokumentere, formidle og præsentere projektforløb, skriftligt, mundtligt og visuelt
 • behandle problemstillinger i samspil med andre fag

 

Kernestof:

 • professionelle samarbejdsformer, mellem elever, mellem elever og vejleder og mellem elever og eksterne samarbejdspartnere
 • visuelle værktøjer til præsentation af projekt

 

Samfundsfag:

Faglige mål:

 • anvende og kombinere viden og kundskaber om økonomi, politik, sociologi og teknologisk udvikling til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå
 • anvende viden, begreber og faglige sammenhænge i kernestoffet til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemer
 • undersøge samspillet mellem teknologiske forandringer og samfundsmæssige forandringer
 • undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet
 • formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af digitale hjælpemidler
 • formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af faglige begreber
 • argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog

 

Kernestof:

 • politiske partier i Danmark og politiske ideologier
 • det økonomiske kredsløb, økonomiske målog økonomiske styringsinstrumenter
 • økonomisk vækst, teknologisk udvikling og velfærd
 • Metode

 

Engelsk:

 

 • udtrykke sig sammenhængende og forholdsvis flydende, herunder formulere synspunkter, i præsentation, samtale og diskussion på engelsk om almene og faglige emner med relativ høj grad af grammatisk korrekthed
 • læse og forstå skrevne tekster på engelsk i forskellige genrer af en vis længde om almene og faglige emner
 • perspektivere tekster teknologisk, naturvidenskabeligt, kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
 • orientere sig i et engelsksproget stof, herunder udøve kildekritik og dokumentere brugen af forskellige informationskilder
 • behandle problemstillinger i samspil med andre fag
 • faglig læsning af engelske tekster i samspil med andre fag

 

Refleksionsark udleveres 9/2. Følgende spørgsmål besvares:

Fik din gruppe lavet en god sammenhængende og fyldestgørende opgavebesvarelse? Hvorfor? Hvorfor ikke? (Praktiske årsager/forklaringer er uinteressante her)

Beskriv kort hvilke metoder, I brugte i de tre fag (engelsk, samfundsfag og teknologi).

Hvordan blev jeres mundtlige præsentation: hvad vil du gøre anderledes næste gang?

Hvordan var det at give og modtage peer-feedback?

Hvilken faglig feedback fik du fra lærerne? Beskriv med dine egne ord.

Hvilken læring vil du tage med fra dette projekt til det næste?

 

SO-mål:

 • Søge, vurdere og anvende fagligt relevant information
 • Om I kan formidle resultaterne af jeres arbejde både mundtligt og skriftligt.
 • Vurdere forskellige fags og metoders muligheder og begrænsninger i arbejdet med problemstillingen

 

Didaktiske fokuspunkter:

 • at problemformulere på tværs af fag
 • at skrive i fællesskab (kollaborativ skrivning)
 • at lære om læsestrategier til faglig læsning