Vælg en side
Slotshaven HTX SO5 Modeller

SO5: Modeller 

(Årgang 2021-2024)

I god tid inden uge 9 arbejdes der med “Træningsmateriale til SO5 Modeller 2g” i matematik for at få det matematikfaglige grundlag for projektet på plads. Det drejer sig om ca. 15 timer (men det bygger igen på differential- og integralregning, som der er brugt mange timer på). Træningsmaterialet har I modtaget på Lectio, og ligger også på studieportalen. Som forberedelse til uge 9, er det vigtigt, at I har fået gennemarbejdet hele træningsmaterialet til og med opgave 3.3.

Der kan arbejdes individuelt eller i selvvalgte grupper med træningsmaterialet.

 

 • I løbet af december eller januar dannes grupper á 3-4 elever. Lærerteamet danner grupperne. Specielt kan lærerne bede jer om at danne grupper selv.
 • “Delaflevering SO5” afleveres onsdag den 1. februar i 2r og 2s, og søndag den 22. januar i 2x til matematiklæreren på Lectio (se tidspunkt på Lectio), og I får den retur med enkelte kommentarer (I skal nemlig selv rette den) senest i uge 6.
 • Uge 8 og mandag-torsdag i uge 9: der kan “byttes timer” med blokdagene i de enkelte fag. Fx kan forsøgene laves i sådanne timer.

Fredag i uge 9 til og med onsdag i uge 10, dvs. 3. marts til 8. marts er blokdage.

 • der arbejdes med forsøg og rapportskrivning. Selve forsøgene tager ikke så lang tid. Den tid, hvor I ikke laver forsøg, arbejder I på alle 6 dele af rapporten. Der kan være tale om timebyt, se ovenfor.

Alle de formelle krav til rapporten og selve opgaveformuleringen findes under fanen “Opgaven”.

 • Rapporten afleveres på Lectio senest søndag den 12. marts 22:00.
 • Uge 11-12: Alle involverede lærere retter og kommenterer (individuelt).
 • Uge 13: matematiklærerne giver eleverne 1 time til at besvare reflektionsskemaet og til evaluering af forløbet.

SO5 Modeller – matematiske modeller i naturvidenskaberne.

Et fagligt samspil mellem de naturvidenskabelige fag (kemi B og fysik A/B) og matematik A/B.

Det, du gerne skulle få ud af at arbejde med projektet er helt overordnet, at få nogle erfaringer og læring, der kan anvendes i SOP-sammenhæng når matematik og naturvidenskabelige fag indgår sammen, og at du får en fornemmelse for, hvordan infinitesimale modeller kan opstilles og anvendes i de naturvidenskabelige fag. Der er flere detaljer vedrørende formål med projektet under fanen “Mål og metoder”.

Modellerne i projektet er alle ”vækstmodeller”. De bygger alle på hastigheds- og proportionalitetsbetragtninger: hastigheden antages proportional med et eller andet. Der er altså ikke kun tale om, at matematik anvendes i de øvrige fag. Der er også tale om sammenlignelige problemstillinger de naturvidenskabelige fag imellem.

Modellerne er af samme form, som I har arbejdet med i Træningsmaterialet i perioden op til projektugen.

I har fået træningsmaterialet på Lectio, men det findes også nedenfor, og der er løsningsforslag til de dele, der ikke indgår i projektrapporten.

Træningmateriale til SO5 Modeller 2g 2022

Træningmateriale Løsning

 

Her finder I detaljerede beskrivelser af projektrapportens dele og diverse krav til opgaven:

Formål med SO5-Modeller

 • at du får nogle erfaringer og læring, der kan anvendes i SOP-sammenhæng (og dine senere studier) når matematik og naturvidenskabelige fag indgår sammen.
 • der skal være empiri i en SOP. I de naturvidenskabelige fag kan man ofte selv producere relevant empiri gennem forsøg. Det kan man blandt andet i nærværende projekt.
 • at du oplever samspil mellem fag samt specifikt får erfaringer med matematiks rolle i de naturvidenskabelige fag,
 • at du får en fornemmelse for, hvordan infinitesimale modeller kan opstilles og anvendes i de naturvidenskabelige fag,
 • at der sker en faglig fordybelse inden for de tre fag (inden for begreber som model/hypotese/teori samt empirisk afprøvning, og oplever sammenhængen mellem disse),
 • kollaborativ skriftlig faglig formidling på tværs af fag (i aktuel fagkombination/genre).
 • at du bliver mere bevidste omkring relevante overfaglige (SO-faglige) begreber, hvor særligt modelbegrebet samt naturvidenskabelige metoder er i fokus.

Særlige fokuspunkter i forbindelse med forløbet

 • Matematisk model, og forhold mellem model og virkelighed, herunder begrænsninger, idealiseringer osv.
 • Hypotesers rolle. Forhold mellem teori og praksis
 • At producere eksperimentel empiri og anvende det korrekt.
 • Videnskabelig dokumentation og kommunikation indenfor naturvidenskab/matematik.
 • Præsentationsformer, formidling, kendskab til genrer.
 • Kombinere viden og metoder fra de indgående fag med henblik på problemløsning.
 • Refleksion over bl.a. ovenstående ting.

 

Fokuspunkter fra fagene og metoder

Differentialligninger (neddroslet til 2.g) i matematik, Newtons afkølingslov i fysik samt reaktionskinetik i kemi samt en del af dem, der er nævnt som SO2-mål ovenfor. For Mat-Fys-klasser tillige opladning af kondensator.

Hvad angår metoder, er det metoder til løsning af differentialligninger, metoder i forbindelse med opstilling og gennemførelse af forsøg/eksperimenter, behandling af forsøgsresultater osv.

 

I får en karakter, ud fra punkterne anført under fanen Mål og Metoder. I får kommentarer og karakter fra hver af jeres lærere.

Det sker senest i uge 12.

I uge 13 får I en matematik / SO-time til at udfylde reflektionsskemaet. SO5-delen til dette udleveres på Lectio.

Der er en linje fra SO1 i forbindelse med kollaborativ skrivning, men her i helt andre fag, hvor man må have en anden tilgang til dette,

og der er en linje fra SO3 i forbindelse med at producere egen empiri (og anvende den fornuftigt),

og fra SO4 mht. skriftlig faglig formidling på tværs af fag (her bare i grupper og i helt andre fag og en helt anden genre),

og peger frem mod SO6 og SOP med analyse af empiri med faglig teori.