Vælg en side
Slotshaven HHX SO3 Stretegiforløb

SO3: Strategiforløbet

(Årgang 2021-2024)

 

Før uge 46: Gruppedannelse og pilotundersøgelse

Uge 43: Introduktion til casen og gruppedannelse. Grupperne skal bestå af 3-4 personer, og jeres undervisere i fagene laver grupperne. Herudover bliver I kort introduceret til informationssøgning, som I skal benytte i pilotundersøgelsen.

Pilotundersøgelsen udarbejdes i uge 43 til 45, hvor I skal sætte jer ind i casen. I skal som det første se alle videoerne på, hvor virksomheden præsenteres. Videoerne er fra 2018, men giver god indsigt i virksomhedens situation. Til disse videoer skal I tage noter (bemærk der ligger flere videoer under hver af områderne – eksempelvis er der 6 videoer under ”Administrerende direktør”).

Dernæst skal I finde mindst fem artikler, som omhandler Normal – og som opdaterer jer på deres strategiske situation siden videoerne blev optaget.

Produktet for denne indledende pilotundersøgelse er et notat til ledelsen, hvor I skitserer virksomhedens forretningsmodel (Business Model Canvas), samt beskriver virksomhedens udvikling fra 2018 til 2022 med udgangspunkt i de artikler I selv har søgt frem. Et notat skal have en høj grad af sproglig korrekthed, hvilket betyder korrekt brug af fagbegreber og faglige vendinger i en sproglig korrekt sammenhæng.

Notatet skal være maksimalt fire sider a 2.400 anslag. Notatet afleveres i Lectio senest fredag d. 11/11 kl. 23.59. Som bilag til notatet skal I aflevere jeres noter til videoerne.

Til arbejdet med pilotundersøgelsen får i 6 timers fordybelsestid. Det betyder altså at I ikke får tid i timerne til at løse denne opgave – ud over introduktionen i uge 43.

Uge 46: SO3 uge – Blokdage med virksomhedsøkonomi og afsætning

Ugen bliver præget af højt aktivitetsniveau – og konkrete opgaver, som skal løses i løbet af ugen.

I løbet af ugen har I mulighed for at benytte jer af vejledning fra Maria fra biblioteket, hvis I har brug for hjælp til at kildeangive mv. Eller se mere HER. Dette er væsentligt, da vi har fokus på at skrive en korrekt faglig rapport, hvor formalia er i orden.

Mandag d. 14/11

Vi kickstarter ugen samlet, med et indspark fra branchen, hvor en ekstern foredragsholder fortæller om udviklingen i branchen. Det foregår i 1. modul i Nordsalen.

Herefter får I et oplæg om intern strategisk analyse. Det foregår i 2. modul i Nordsalen.

Herefter kan I starte med planlægning af ugens arbejde, og diskutere hvilke strategiske modeller I ønsker at inddrage i jeres strategiske analyse.

Derefter kan I igangsætte arbejdet med den interne analyse – herunder dataindsamling til jeres rentabilitetsanalyse.

Det er et krav at I skal indsamle primære data selv i dette forløb – så I skal også lave en plan for hvilke data I vil indsamle, og hvordan I vil gøre det. Planen deles og godkendes med en af jeres undervisere sidst på dagen.

Tirsdag d. 15/11

Dagen starter med et oplæg om ekstern strategisk analyse. Det foregår i 1. modul i Nordsalen.

I løbet af dagen får I feedback fra jeres undervisere (i afsætning) på jeres pilotundersøgelse (notatet udarbejdet før uge 46). Det er vigtigt at få prioriteret arbejdet med regnskabsanalyse af Normal, da I skal præsentere den onsdag for jeres undervisere i virksomhedsøkonomi.

Som afslutning på dagen skal I sende en status på jeres arbejde med den interne analyse: Hvor langt er I – hvad er særligt godt, ved det I har skrevet, og hvor har I mangler? Herudover skal I sende en plan for, hvornår I udarbejder de dele i mangler.

Onsdag d. 16/11

Vi arbejder med intern og ekstern strategisk analyse. I får feedback på jeres regnskabsanalyse af jeres underviser i VØ i løbet af dagen.

I anbefales at bruge inspirationsmaterialet til at udarbejde en analyse af virksomhedens eksterne situation. Derfor vil det give god mening at I sætter jer ind i kilderne og inddrager dem der i jeres analyser, hvor I vurderer de er relevante.

Som afslutning på dagen skal I sende en status på jeres arbejde med den eksterne analyse: Hvor langt er I – hvad er særligt godt, ved det I har skrevet, og hvor har I mangler? Herudover skal I sende en plan for, hvornår I udarbejder de dele i mangler.

Torsdag d. 17/11

Denne blokdag er dedikeret til arbejdet med SWOT-analysen og evt. TOWS-matricen, hvis jeres gruppe vælger det. I tjekker ind i kantinen og arbejder herefter med at færdiggøre rapporten.

Det er sidste dag i SO3 ugen har fokus på udarbejdelse af rapporten. I skal dokumentere jeres arbejde med analyserne af Normal og deres branche og makroforhold. Der gives input til opsætning, formalia og andet i relation til rapportskrivningen.

Rapporten skal afleveres senest fredag d. 18/11 kl. 23:59. bagefter skal I skrive refleksioner.

Til arbejdet med rapporten i uge 46 får I 6 timer fordybelsestid.

Efter uge 46

Evaluering af forløbet foregår i ugen efter forløbet. Spørgeskema rundsendes via Lectio – og efterfølgende tager vi en dialog i klassen om hvad der gik godt – og hvad der kunne gøres bedre.

SO3 – STRATEGIFORLØB I VØ & AFSÆTNING

SO3 er et tværfagligt projekt imellem afsætning og virksomhedsøkonomi. I skal arbejde med fagområdet strategisk analyse – særligt i uge 46, hvor hele ugen er sat af til SO-forløbet, og I skal aflevere en rapport med alle jeres analyser fredag i uge 46. Netop den skriftlige genre ”rapport” er i fokus i dette forløb, så vores forventning er at I kan aflevere en spændende og dybdegående rapport ved ugens afslutning.

I forløbet skal i arbejde med casen; Normal. ”Hos NORMAL sælger vi helt normale varer til unormale priser. Sortimentet omfatter kendte mærkevarer inden for fx hudpleje, hårpleje, tandpleje, shampoo, makeup og rengøring. Kort sagt: Alle de ting, som du ikke kan undvære i din hverdag, og som helst ikke må mangle på hylderne derhjemme. Alle varer sælges til faste lave priser, og det betyder, at du ikke kan finde slagtilbud og prisbaskere hos os. Til gengæld koster varerne det samme, næste gang du kommer.…

NORMAL er dog meget mere end faste lave priser på kendte mærkevarer. Vores mål er nemlig, at det altid skal være en ny og unik oplevelse at besøge en af vores butikker. Også selvom det kun er en uge siden, du sidst var forbi butikken… Vores butikslabyrint inviterer til at gå på skattejagt blandt de mange spændende varer fra kendte og ukendte brands, og det er nemt at fylde indkøbsnettet – uden at tømme bankkontoen.

NORMAL er en danskejet detailkæde. Vi åbnede dørene til den første butik i Silkeborg i april 2013, og siden da er NORMAL vokset til en kæde med mere end 300 butikker i Danmark, Norge, Sverige, Holland, Frankrig og Finland.” (https://www.normal.dk/om-normal/, august 2021)

I skal i forløbet arbejde med problemstillingen, som lyder:

”Hvordan ser Normals strategiske platform ud?”

Den strategiske platform er lig med den strategiske situation for virksomheden, og modellen ovenfor viser den analyseproces I skal igennem. Til det formål skal udarbejde en række interne og eksterne strategiske analyser. Jeres grundige analyser skal udføres med værktøjskassen I har med jer fra virksomhedsøkonomi og afsætning.

Ud over at være et selvstændigt SO-forløb – så er forløbet også en ”appetizer” på erhvervscase, hvor I skal arbejde videre med Normal I jeres første erhvervscase timer. Det hører I naturligvis mere om senere.

Opgaven

I skal i grupper af 3-4 personer udarbejde en detaljeret rapport, hvor I analyserer Normals interne og eksterne situation og opsamler i en SWOT-analyse – og evt. med en TOWS matrice i forlængelse heraf.

Rapporten skal være på maksimalt 15 normalsider a 2.400 anslag (med mellemrum) plus eventuelle bilag.

Rapporten skal leve op til følgende formalia krav:

 • Font: Times New Roman 12, Arial 10, eller Verdana 11
 • Linjeafstand: 1,15 eller 1,5
 • Margener: 3 top/bund, og 2 højre/venstre
 • Forside: Bør indeholde titel, eget fulde navn, Slotshaven Gymnasium, fag, evt. vejlederes fulde navne, antal anslag, dato for aflevering

Se mere HER 

Rapporten skal indeholde følgende:

 • Forside
 • Indholdsfortegnelse
 • Indledning, herunder problemstilling
 • Metodeovervejelser inkl. overvejelser om hvilke modeller I har valgt, fravalgt og argumentation herfor
 • Intern analyse
 • Ekstern analyse
 • SWOT
 • TOWS
 • Konklusion/svar på problemstilling
 • Litteraturliste
 • Bilag

Sidetal og kildehenvisninger skal tilføjes i rapporten (find evt. guide HER)

Det vigtigste mål med opgaven er, at I bliver dygtige til at skrive en rapport. Det er klart det væsentligste læringsmål for dette forløb, at I skal blive bedre til at skrive en detaljeret og velargumenteret rapport. I denne får i afdækket Normals strategiske situation.

I skal i forløbet arbejde med en lang række konkrete faglige mål. Målene dækker både de enkelte fag – men også læringsmål i selve studieområdet.

Læringsmål i studieområdet:

 • Formulere og analysere en problemstilling ved at kombinere viden og faglige metoder fra flere forskellige fag
 • Reflektere over forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger
 • Søge, udvælge og behandle relevant faglig information
 • Forholde sig kritisk til faglig information og eget arbejde
 • Formidle flerfaglige problemstillinger og resultater mundtligt og skriftligt
 • Beherske mundtlige og skriftlige fremstillingsformer.

Læringsmål i afsætning/virksomhedsøkonomi:

 • Analysere virksomhedens værdiskabelse vha. af Porters værdikæde
 • Analysere virksomhedens konkurrencestrategi vha. Porters generiske strategier
 • Analysere virksomhedens vækststrategi vha. af Ansoffs vækstmatrice
 • Analysere virksomhedens rentabilitet
 • Analysere branchen vha. Porters Five Forces herunder udarbejde en samlet vurdering af branches attraktivitet
 • Analysere en række udvalgte eksterne/makroøkonomiske forhold der har betydning for virksomhedens afsætning
 • Diskutere betydningen af ændringer i forbrugernes købsadfærd på virksomhedens fortsatte vækst

Udarbejde en samlet opstilling af de interne og eksterne analysers væsentligste forhold i en SWOT-opstilling samt i en TOWS-matrix

I bliver som udgangspunkt bedømt på i hvilken grad I lever op til de faglige mål i forløbet. Der er dog flere bedømmelser i forløbet, da I arbejder med tre delprodukter.

 1. Pilotundersøgelse (notat)

Her får I feedback fra jeres undervisere i løbet af tirsdagen i uge 46. I får feedback med fokus på hvordan I kan bruge jeres pilotundersøgelse videre i jeres arbejde med at analysere virksomhedens strategiske situation.

 1. Regnskabsanalyse

Her får I feedback fra jeres underviser i virksomhedsøkonomi i løbet af torsdagen i uge 46. Der er fokus på formativ evaluering af jeres indsats – dvs. hvordan kan I arbejde videre med jeres regnskabsanalyse, så den bliver endnu bedre. Regnskabsanalysen indgår i jeres samlede rapport.

 1. Den færdige rapport

Jeres endelige rapport bliver bedømt af en af jeres undervisere, og I får feedback herpå gruppevis. Feedbacken får I senest i uge 48.

Der gives ikke karakter for rapporten, men I får en evaluering af jeres indsats ud fra områderne i vedlagte bilag (Bedømmelseskriterier ved rapport).

Der fokuseres i særlig grad på korrekte kildehenvisninger og litteraturliste.

Bilag 1: Bedømmelseskriterier ved rapport

KRITERIER LAVT MIDDEL HØJT
Pilotundersøgelse og brug af denne (søge, udvælge og behandle relevant information)
Indledning – herunder introduktion til problemstilling og virksomhed
Metodeovervejelser (argumenter for valg/fravalg af modeller/data)
Indsamling af primære data og brug heraf
Intern analyse
Regnskabsanalyse
Ekstern analyse
SWOT
Konklusion/opsamling
Selvstændighed og argumentation (forholde sig kritisk til information og eget arbejde)
Litteraturliste (fokuspunkt)
Brug af kilder (fokuspunkt) – herunder inddragelse af inspirationsmateriale
Sprogligt niveau (beherske skriftlige fremstillingsformer og formidle flerfaglige problemstillinger)

Efter aflevering af rapporten skal I selvstændigt reflektere skriftligt over jeres læring i forløbet. Der oprettes en aflevering i Lectio til denne opgave.

Spørgsmål I skal besvare i refleksionen:

 1. Hvad har du lært i dette forløb?
 2. Giv konkrete eksempler på, hvordan du har anvendt metoder.
 3. Hvordan kan du bruge den feedback, du har fået fra lærerne?
 4. Hvilke tre strategiske analyser bygger på et godt fundament af sekundære kilder – og hvilke af disse sekundære kilder vurderer I styrker jeres analyser i særlig grad?
 5. Hvilke to strategiske analyser mangler sekundære kilder, og hvilke kilder ville have styrket argumentationen i disse analyser?
 6. Hvordan brugte I den indsamlede primære data i jeres strategiske analyse?

 Inspirationsmateriale