Vælg en side
Slotshaven HHX SO3 Stretegiforløb

SO3: Strategiforløbet

(Årgang 2022-2025)

 

Før uge 47: Gruppedannelse og pilotundersøgelse

Uge 43/44: Introduktion til casen og gruppedannelse.

Grupperne skal bestå af 3-4 personer, og jeres undervisere i fagene laver grupperne. Herudover bliver I kort introduceret til informationssøgning, som I skal benytte i pilotundersøgelsen.

Pilotundersøgelsen udarbejdes i uge 43 til 46, hvor I skal sætte jer ind i casen. I skal som det første se alle videoerne her, hvor virksomheden præsenteres. Videoerne er fra 2021, men giver god indsigt i virksomhedens situation. Til disse videoer skal I tage noter (bemærk der ligger flere videoer under hver af områderne – eksempelvis er der fem videoer under ”Historie og strategi”).

Dernæst skal I finde mindst fem artikler/kilder, som omhandler Shaping New Tomorrow – og som opdaterer jer på deres strategiske situation siden videoerne blev optaget.

Produktet for denne indledende pilotundersøgelse er et notat til ledelsen, hvor I skitserer virksomhedens forretningsmodel (Business Model Canvas), samt beskriver virksomhedens strategisk udvikling fra 2021 til 2023 med udgangspunkt i de artikler/kilder, I selv har søgt frem.

Et notat skal have en høj grad af sproglig korrekthed, hvilket betyder korrekt brug af fagbegreber og faglige vendinger i en sproglig korrekt sammenhæng.

Notatet skal være maksimalt fire sider a 2.400 anslag. Notatet afleveres i Lectio senest fredag d. 17/11 kl. 23.59.

Som bilag til notatet skal I aflevere jeres noter til videoerne.

Til arbejdet med pilotundersøgelsen får i 3 timers undervisningstid og 6 timer fordybelsestid.

Uge 47: SO3 uge – Blokdage med afsætning, virksomhedsøkonomi & erhvervsjura

Ugen bliver præget af højt aktivitetsniveau – og konkrete opgaver, som skal løses i løbet af ugen.

I har I mulighed for at benytte jer af vejledning fra Maria fra biblioteket, hvis I har brug for hjælp til at kildeangive mv. (se evt. mere her). Dette er væsentligt, da vi har fokus på at skrive en korrekt faglig rapport, hvor formalia er i orden.

Alle dage i SO3-ugen er der fraværstjek i 3. modul i kantinen.

Mandag d. 20/11

Vi starter ugen samlet, med et indspark til arbejdet med den interne strategiske analyse. Det foregår i 1. modul i Nordsalen

Efter oplæggene kan I starte med planlægning af ugens arbejde, og diskutere hvilke modeller I ønsker at inddrage i jeres strategiske analyse, samt starte på de interne analyser. Derudover giver det mening at starte indsamlingen af data til jeres økonomiske analyse.

Tirsdag d. 21 /11

Dagen starter med et oplæg om ekstern strategisk analyse. Det foregår i 1. modul i Nordsalen.

Det er et krav, at I skal indsamle information om, hvordan kunderne oplever Shaping New Tomorrow. Det skal I gøre via online informationsindsamling, og denne information skal indgå i jeres eksterne analyse, hvor I finder det relevant.

I løbet af dagen får I feedback fra jeres undervisere (i afsætning) på jeres pilotundersøgelse (notatet udarbejdet før uge 47). Det er vigtigt at få prioriteret arbejdet med regnskabsanalyse af Shaping New Tomorrow, da I skal præsentere den onsdag for jeres underviser i virksomhedsøkonomi.

Som afslutning på dagen skal I lave en status på jeres arbejde med den interne analyse: Hvor langt er I – hvad er særligt godt, ved det I har skrevet, og hvor har I mangler? Herudover skal I lave en plan for, hvornår I udarbejder de dele i mangler.

Onsdag d. 22/11

Dagen starter med et fælles oplæg i Nordsalen i 1. modul, hvor I introduceres til casen i erhvervsjura (bilag 1), samt hvordan I kan arbejde med lovgivning i den eksterne analyse.

I fortsætter med de interne og eksterne strategiske analyser. Derudover får I feedback på jeres regnskabsanalyse af jeres underviser i VØ i løbet af dagen.

Som afslutning på dagen skal I lave en status på jeres arbejde med den eksterne analyse: Hvor langt er I – hvad er særligt godt, ved det I har skrevet, og hvor har I mangler? Herudover skal I lave en plan for, hvornår I udarbejder de dele i mangler.

Torsdag d. 23/11

Denne blokdag er dedikeret til arbejdet med SWOT-analysen og evt. TOWS-matricen, hvis jeres gruppe vælger det. Dagen starter i klasserne, hvor jeres underviser vil give jer lidt input til det videre arbejde med de interne og eksterne analyser – og ikke mindst SWOT og TOWS. Se detaljer i Lectio.

Fredag d. 24/11

Det er sidste dag i SO3 ugen har fokus på udarbejdelse af rapporten. I skal dokumentere jeres arbejde med analyserne af Shaping New Tomorrow og deres branche og makroforhold. Dagen starter i klassen, og der gives input til opsætning, formalia og andet i relation til rapportskrivningen.

Rapporten skal afleveres senest fredag d. 24/11 kl. 23:59

Til arbejdet med rapporten i uge 47 får I 6 timer fordybelsestid.

SO3 er et tværfagligt projekt i fagene afsætning, virksomhedsøkonomi & erhvervsjura. I skal arbejde med det overordnede fagområde strategisk analyse – særligt i uge 47, hvor hele ugen er sat af til SO-forløbet. Senest fredag i SO3-ugen skal I aflevere en rapport med alle jeres analyser.

Netop den skriftlige genre ”rapport” er i fokus i dette forløb, så vores forventning er, at I afleverer en faglig velfunderet, dybdegående & veldokumenteret rapport ved ugens afslutning.

I forløbet skal i arbejde med casen; Shaping New Tommorow (Shaping New Tomorrow Holding ApS Cvr. 41529547)Historien om SHAPING NEW TOMORROW startede i 2015 med tre barndomsvenner, der satte sig for at ændre måden hvorpå, vi tænker traditionelt herretøj. Komfort og klædelighed var svær at forene, og det blev grobunden til at opbygge et internationalt tøjbrand.

Vores koncept bygger på idéen om at være klædt på til, hvad end dagen må bringe. Når vi står over for nye udfordringer eller skal træffe vigtige beslutninger. Når vi er nødt til at træde ud af vores comfortzone – eller når vi bare skal slappe af hjemme på sofaen. I vores tøj vil du opleve en ny dimension af komfort, som gør, at du aldrig føler dig begrænset i din hverdag.

Vi har udfordret traditionerne og gentænkt, hvordan klassisk, pænt herretøj skal føles og se ud. Det er en proces i konstant udvikling – og du vil kunne mærke forskellen så snart, du prøver vores tøj.”

(https://shapingnewtomorrow.dk/pages/om-os, august 2023)

 

I skal i forløbet besvare problemstillingen, som lyder:

”Hvordan ser Shaping New Tomorrows strategiske platform ud?”

Den strategiske platform er lig med den strategiske situation for virksomheden, og modellen nedenfor viser den analyseproces I skal igennem. Til det formål skal I udarbejde en række interne og eksterne strategiske analyser. Jeres grundige analyser skal udføres med værktøjskassen I har med jer fra afsætning og virksomhedsøkonomi.

Ud over at være et selvstændigt SO-forløb – så er forløbet også en ”appetizer” på erhvervscase, hvor I skal arbejde videre med Shaping New Tomorrow I jeres første erhvervscase timer. Det hører I naturligvis mere om senere.

Forløbet kan illustreres som vist nedenfor, hvor jeres arbejde før uge 47 er dokumentation af nuværende Business Model Canvas (længst til venstre). Fokus i SO3-ugen er den strategiske platform, som omhandler den eksterne og interne strategiske analyse. Efterfølgende skal I arbejde videre med strategiske muligheder mv. i erhvervscase, som ligger efter dette SO-forløb:

Hay et.al.: Virksomhedsøkonomi (Systime)

I skal i grupper af 3-4 personer udarbejde en detaljeret rapport, hvor I analyserer Shaping New Tomorrows interne og eksterne situation og opsamler i en SWOT-analyse – og evt. med en TOWS matrice i forlængelse heraf.

Rapporten skal være på maksimalt 15 normalsider a 2.400 anslag (med mellemrum) plus eventuelle bilag.

Rapporten skal leve op til følgende formalia krav:

 • Font: Times New Roman 12, Arial 10, eller Verdana 11
 • Linjeafstand: 1,15 eller 1,5
 • Margener: 3 top/bund, og 2 højre/venstre
 • Forside: Bør indeholde titel, eget fulde navn, Slotshaven Gymnasium, fag, evt. vejlederes fulde navne, antal anslag, dato for aflevering

Se mere her

Rapporten skal indeholde følgende:

 • Forside
 • Indholdsfortegnelse
 • Indledning, herunder problemstilling
 • Metodeovervejelser inkl. overvejelser om hvilke modeller I har valgt, fravalgt og argumentation herfor
 • Intern analyse
 • Ekstern analyse
 • SWOT
 • TOWS
 • Konklusion/svar på problemstilling
 • Litteraturliste
 • Bilag 1: Svar på case i erhvervsjura, se mere her:  SO3 – Erhvervsjura
 • andre bilag

Sidetal og kildehenvisninger skal tilføjes i rapporten (find evt. guide her)

Faglige mål

Det vigtigste mål med opgaven er, at I bliver dygtige til at skrive en rapport. Det er klart det væsentligste læringsmål for dette forløb, at I skal blive bedre til at skrive en detaljeret og velargumenteret rapport. I denne får i afdækket Shaping New Tomorrows strategiske situation. I skal i forløbet arbejde med en lang række konkrete faglige mål. Målene dækker både de enkelte fag – men også læringsmål i selve studieområdet.

Læringsmål i studieområdet:

 • Formulere og analysere en problemstilling ved at kombinere viden og faglige metoder fra flere forskellige fag
 • Reflektere over forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger
 • Søge, udvælge og behandle relevant faglig information
 • Forholde sig kritisk til faglig information og eget arbejde
 • Formidle flerfaglige problemstillinger og resultater mundtligt og skriftligt
 • Beherske mundtlige og skriftlige fremstillingsformer.

Læringsmål i afsætning/virksomhedsøkonomi:

 • Analysere virksomhedens værdiskabelse vha. af Porters værdikæde
 • Analysere virksomhedens konkurrencestrategi vha. Porters generiske strategier
 • Analysere virksomhedens vækststrategi vha. af Ansoffs vækstmatrice
 • Analysere virksomhedens rentabilitet
 • Analysere branchen vha. Porters Five Forces herunder udarbejde en samlet vurdering af branches attraktivitet
 • Analysere en række udvalgte eksterne/makroøkonomiske forhold der har betydning for virksomhedens afsætning
 • Diskutere betydningen af ændringer i forbrugernes købsadfærd på virksomhedens fortsatte vækst
 • Udarbejde en samlet opstilling af de interne og eksterne analysers væsentligste forhold i en SWOT-opstilling samt i en TOWS-matrix

Læringsmål i erhvervsjura

 • Med udgangspunkt i den juridiske metode analysere hvilke forbrugeretlige problemstillinger og erstatningsmæssige problemstillinger (produktansvar) kan være aktuelle i Shaping New Tomorrows forretningsmodel.
 • Analysere og vurdere mulige konsekvenser af erhvervsmæssige tiltag og handlinger i Shaping New Tomorrows.
 • Præsentere, analysere og vurdere juridisk hensigtsmæssigt med angivelse af korrekte teori og retskilder.

I bliver som udgangspunkt bedømt på i hvilken grad I lever op til de faglige mål i forløbet. Der er dog flere bedømmelser i forløbet, da I arbejder med tre delprodukter.

 1. Pilotundersøgelse (notat)

Her får I feedback fra jeres underviser i afsætning i løbet af tirsdagen i uge 47. I får feedback med fokus på hvordan I kan bruge jeres pilotundersøgelse videre i jeres arbejde med at analysere virksomhedens strategiske situation.

 1. Regnskabsanalyse

Her får I feedback fra jeres underviser i virksomhedsøkonomi i løbet af onsdagen i uge 47. Der er fokus på formativ evaluering af jeres indsats – dvs. hvordan kan I arbejde videre med jeres regnskabsanalyse, så den bliver endnu bedre. Regnskabsanalysen indgår i jeres samlede rapport.

 1. Den færdige rapport

Jeres endelige rapport bliver bedømt af en af jeres undervisere, og I får feedback herpå gruppevis. Feedbacken får I senest i uge 50.

Der gives ikke karakter for rapporten, men I får en evaluering af jeres indsats ud fra områderne i vedlagte bilag (Bedømmelseskriterier ved rapport).

Der fokuseres i særlig grad på korrekte kildehenvisninger og litteraturliste.

Derudover får I feedback på jeres svar på casen i erhvervsjura i et modul efter uge 47.

Bilag 2: Bedømmelseskriterier ved rapport

KRITERIER

LAVT

MIDDEL

HØJT

Pilotundersøgelse og brug af denne (søge, udvælge og behandle relevant information)

 

 

 

Indledning – herunder introduktion til problemstilling og virksomhed

 

 

 

Metodeovervejelser (argumenter for valg/fravalg af modeller/data)

 

 

 

Indsamling af primære data og brug heraf

 

 

 

Intern analyse

 

 

 

Regnskabsanalyse

 

 

 

Ekstern analyse

 

 

 

SWOT

 

 

 

Konklusion/opsamling

 

 

 

Selvstændighed og argumentation (forholde sig kritisk til information og eget arbejde)

 

 

 

Besvarelse af erhvervsjura spørgsmål

 

 

 

Litteraturliste (fokuspunkt)

 

 

 

Brug af kilder (fokuspunkt) – herunder inddragelse af inspirationsmateriale

 

 

 

Sprogligt niveau (skriftlige fremstillingsformer og formidle flerfaglige problemstillinger)

 

 

 

Bilag 2, so3, wordudgave

Efter aflevering af rapporten skal I selvstændigt reflektere skriftligt over jeres læring i forløbet. Der oprettes en aflevering i Lectio til denne opgave.

Spørgsmål I skal besvare i refleksionen:

 1. Hvad har du lært i dette forløb?
 2. Giv konkrete eksempler på, hvordan du har anvendt metoder.
 3. Hvordan kan du bruge den feedback, du har fået fra lærerne?
 4. Hvordan fungerede samspillet mellem de tre indgående fag?
 5. Hvilke to strategiske analyser bygger på et godt fundament af sekundære kilder – og hvilke af disse sekundære kilder vurderer I styrker jeres analyser i særlig grad?
 6. Hvilke to strategiske analyser mangler sekundære kilder, og hvilke kilder ville have styrket argumentationen i disse analyser?