Vælg en side
Slotshaven infografik HHX SO4 Kultur, marked og kommunikation

SO4: Kultur, marked og kommunikation

(Årgang 2021-2024)

Uge Dag Milepæle Opgaver/aktiviteter
46-50

Optakt til SO4-projektet

I tiden før opstart af SO4-projektet bruger lærerne nogle af de almindelige undervisningstimer til at forberede jer på projektet, og jeres spansk-/tysklærer sætter jer i grupper à 4-5 personer. I de tre fag, som indgår, vil I blive undervist i viden og metoder, som er nødvendige for at kunne gennemføre projektet.

Fagene vil bl.a. introducere jer til følgende:

 • Dansk: Reklameanalyse og oplysnings-/advarselskampagner
 • Engelsk: Målrettet kommunikation (B2B og B2C), herunder udarbejdelse af handelskorrespondance og reklamefilm med øje for relevante sproglige og kulturelle forhold i USA, f.eks. kulturelle forskelle mellem unge i Danmark og USA.
 • Tysk/spansk: Handelskorrespondance samt eksempler på kampagner for eller imod abort i tysk- og spansktalende områder

 

50

Onsdag d. 14/12

 

Opstart

 

Kl. 8.15-15.20

 

 

Milepæl 1

Spansk/ tysk

Fælles intro i Nordsalene i 1. modul

Præsentation af tidsplan og milepæle.

Herefter projektarbejde i grupper. Dagens opgaver:

·      Arbejd med produkter til de første milepæle

·      Opstart på hjemmeside

 

Vejledning: Kantinen

 

MILEPÆL 1: Tysk/spansk handelskorrespondance 1 skal afleveres i Lectio senest kl. 13.00

Torsdag d. 15/12

 

Projektdag

 

Kl. 8.15-15.20

 

Milepæl 2

Spansk/Tysk

 

Milepæl 3

Engelsk

Selvstændigt projektarbejde i grupperne 

I arbejder i jeres grupper med de forskellige milepæle og hjemmesiden. Det er en god idé at planlægge, hvordan I fordeler arbejdet, så I kan nå milepælene. I skal selv opsøge jeres faglærere i kantinen for at få vejledning. Hvis jeres egen lærer ikke er til stede, så spørg en anden.

Dagens opgaver:

 • Opsøg vejledning i kantinen
 • Arbejd med produkter til de næste milepæle (handelskorrespondance i spansk/tysk og engelsk, hjemmeside, storyboard til fredag)

 MILEPÆL 2: Spansk og tysk handelskorrespondance 2 skal være afleveret på Lectio senest kl. 10.00

MILEPÆL 3: Engelsk handelskorrespondance afleveres på Lectio senest kl. 14.00

Fredag d. 16/12

 

Projektdag

 

Kl. 8.15-15.20

 

Milepæl 4

Engelsk

 

 

Feedback og selvstændigt projektarbejde i grupperne

Lærerne giver jer feedback på det, I har afleveret, så I kan forbedre jeres produkter samt filme jeres kampagnefilm.

Dagens opgaver:

 • Opsøg vejledning i kantinen
 • Rettelse af handelskorrespondance 1+2 (Spansk/tysk og engelsk)
 • Arbejd med produkter til de sidste milepæle herunder hjemmesiden på dansk og engelsk
 • Filme kampagnefilm (Storyboard skal godkendes og afleveres, inden I filmer
 • Forbered fremlæggelser. Fokus på kulturelle forskelle og kampagneanalyse.

MILEPÆL 4: Engelsk storyboard til kampagnefilm skal afleveres på Lectio senest kl. 10.00

51

Mandag d. 19/12

 

Fremlæggelser

 

Kl. 8.15-15.20

 

Milepæl 5

Dansk/ engelsk

 

Milepæl 6

Dansk/ engelsk

 

Milepæl 7

Refleksion

 

Mundtlige fremlæggelser: 

Grupperne fremlægger for en dansk- og en engelsklærer og for en opponentgruppe. Hold godt øje med planen, så I ved, hvornår det er jeres tur til at fremlægge og til at være opponentgruppe. Brug den øvrige tid på at færdiggøre jeres hjemmeside på dansk og engelsk. I skal også have udfyldt jeres refleksionsark, som afleveres på Lectio i dag.

 

Dagens opgaver:

 • Fremlæg for engelsk- og dansklærer
 • Deltag som opponentgruppe på fremlæggelse
 • Færdiggør hjemmesiden på dansk og engelsk
 • Udfyld og aflever refleksionsark på Lectio efter jeres fremlæggelse

 

MILEPÆL 5: Færdig hjemmeside inkl. en fane på engelsk

MILEPÆL 6: Fremlæggelse

MILEPÆL 7: Refleksion – ALLE afleverer individuelt på Lectio senest kl. 17

Succesfuld markedsføring kræver sproglig og kulturel indsigt
Når man skal lave forretninger i andre lande, er det naturligvis vigtigt at vide en masse om markedsføring og økonomi. Men man kommer ikke langt, hvis ikke man også ved, hvordan man bruger sproget til at opnå det, man vil, eller har øje for, hvilke kulturelle forhold der betyder noget. Derfor er jeres tysk-, spansk-, engelsk- og dansklærere gået sammen om et forløb, hvor sprog, kultur og kommunikation er i centrum. Forløbet er SO4.

Markedsføring af oplysningskampagnen ”Ja/Nej til abort!” på udenlandske markeder
I skal forestille jer, at I repræsenterer et dansk initiativ, som ønsker at markedsføre deres nyeste oplysningskampagne, ”Ja/Nej til abort!”, på en række udenlandske markeder (Tyskland, et spansktalende land samt USA).

I skal undersøge, hvordan kampagnen kan markedsføres på de forskellige markeder og vurdere, hvad det kræver af jeres kommunikation til målgrupperne. Fokus skal være på kulturelle forskelle mellem Danmark og modtagerlandet.

Helt konkret betyder det, at I skal planlægge indholdet og formidlingen af denne kampagne, lige fra brugen af billeder, sprog/ordlyd og medier til markedsføringen. I skal designe jeres eget logo og lave en kampagnefilm til den målgruppe, I afgrænser jer til på det amerikanske marked. Desuden skal I lave jeres egen hjemmeside på linje med produktet i SO1.  

Derudover skal I korrespondere med myndigheder og samarbejdspartnere i det tysk- og spansktalende land, I har valgt. Dvs., at inden I planlægger markedsføringen af produktet på f.eks. det spanske marked, skal I tage kontakt til de spanske sundhedsmyndigheder for at få nærmere oplysninger om tidligere kampagner indenfor samme område. Desuden skal I kontakte en kendt spansk influencer, som I ønsker at benytte som ”image” til jeres ”Ja/Nej til abort!” kampagne.

De grupper, der har tysk, skriver to handelsbreve/mails til en tysk politiker: Én med en opfordring til at bevare den restriktive lov om abort, og henvendelse nummer to med en opfordring til at tilpasse den tyske lovgivning om abort til den danske model. 

Under fanebladet “opgaven” får I nærmere beskrivelse af de forskellige delopgaver.

I alt jeres arbejde skal I have for øje, at jeres kommunikation er målrettet og tilpasset kulturen i modtagerlandet.

Om projektdagene:

Mødepligt og fraværsregistrering
I har mødepligt til det fælles oplæg og fremlæggelserne, og desuden vil der onsdag, torsdag og fredag blive registreret fravær én gang om dagen ved, at I kontakter én af lærerne i kantinen med en opdatering på, hvad I har lavet indtil da, hvad er den videre plan for dagen, og hvordan ser planen ud for de næste dage (hvem gør hvad). Fraværsregistreringen er individuel, så alle gruppemedlemmer skal i kontakt med en lærer i løbet af dagen.

Mandag vil fraværet blive registreret i forbindelse med jeres fremlæggelser og roller som opponentgrupper. Der er også fravær på refleksionsskrivningen.

Selvstændigt arbejde med vejledning
Fra onsdag til fredag står den på selvstændigt projektarbejde frem mod fremlæggelsen mandag. Bemærk milepælene undervejs. Der vil hele tiden være faglærere til stede på skolen, I kan spørge. Hvis ikke jeres egen lærer er til stede, kan I spørge en anden lærer med samme fag. Det er jeres eget ansvar at opsøge vejledning undervejs. Vejlederne vil være at finde i kantinen.

NB! De fleste valgfagstimer kører som normalt, mens øvrige timer er flyttet. Derfor skal I regne med også at bruge tid på projektet efter skoletid.

Vi glæder os til at lave SO4 med jer og få en god uge sammen.

Mange hilsener fra

SO4-lærerne

 • Dansk:  Kåre (2a + 2b), Katja (2c, 2d + 2e), Tone (2f)
 • Engelsk: Philip (2a + 2e), Stine (2b), Satu (2c + 2f), Brian (2d)
 • Tysk: Ibeth (2bc + 2de) og Marharyta (2a + 2f)
 • Spansk: Brian (2de) og Helle (2bcf)

I skal lave følgende produkter:

 1. To stk. handelskorrespondance på tysk/spansk. I får feedback fra sproglærerne og skal selv rette teksten.
 2. Et stk. handelskorrespondance på engelsk. I får feedback fra engelsklærerne og skal selv rette teksten.
 3. Et storyboard for speak/dialog/monolog til kampagnefilm på engelsk, som godkendes af en engelsklærer inden aflevering.
 4. En kampagnefilm på engelsk (benyt udleveret ark med danskfaglige krav til reklamefilm, se dokument)
 5. Et logo, som kan anvendes på både det engelsksprogede og det tyske/spanske marked.
 6. En fremlæggelse på dansk for en engelsk- og en dansklærer. Hver gruppe har 30 minutter. Desuden skal hver gruppe være opponentgruppe for en anden gruppe (se planen). Særligt fokus på målgruppen (se dokumentet nedenfor).  

I præsenterer jeres egen kampagnefilm, som skal analyseres og kommenteres ud fra danskfaglige (reklame- og markedsføringsanalyse) og engelskfaglige (kulturelle forhold og sproglige virkemidler) begreber. Gennem analysen bør I hele tiden forsøge at begrunde jeres valg af filmiske og sproglige virkemidler. (Se dokumentet nedenfor).

 1. En skriftlig refleksion over SO-forløbets metoder. (se dokument). Udfyldes og afleveres mandag efter fremlæggelserne i Lectio.
 2. En hjemmeside på dansk og engelsk med bl.a. reklamefilm og logo. Formålet med hjemmesiden er at markedsføre jeres kampagne på forskellige markeder. I skal forestille jer den som jeres virtuelle messestand. I må derfor gerne være kreative. På hjemmesiden samler I jeres produkter, så jeres lærere og andre kan se jeres arbejde.

Punkt 1-8 skal leve op til de krav, som I kan se via disse link: 

Grupper og fremlæggelser SO4 2022

En del af formålet med SO4 er, at I skal vise, at I kan lave en velstruktureret og fagligt relevant mundtlig præsentation og bagefter indgå i en dialog om jeres eget arbejde.

Undervejs i forløbet og ved fremlæggelsen ser jeres lærere på, om I kan:

De SO-faglige mål

 • kombinere viden og faglige metoder fra flere forskellige fag
 • perspektivere jeres eget produkt til kulturelle forhold
 • søge, udvælge og behandle relevant faglig information
 • forholde jer kritisk til faglig information og eget arbejde
 • lave en velstruktureret mundtlig fremlæggelse
 • reflektere over brug af metoder:

Fagenes mål

Dansk:

 • anvende viden om metoder og begreber til at kunne analysere og vurdere en reklamefilm, herunder jeres egen.
 • anvende viden om virkemidler og kommunikation til at kunne planlægge og producere jeres egen reklamefilm, målrettet en bestemt målgruppe.

Engelsk:

 • tilrettelægge og producere B2B- og B2C-kommunikation i praksis til bestemte målgrupper i forskellige medier, herunder elektronisk og på film.
 • skrive handelskorrespondance med en høj grad af sproglig og formel korrekthed.
 • vise overordnet forståelse for de sproglige og kulturelle forhold, der er på spil hos de engelsksprogede målgrupper, I henvender jer til.

Tysk/spansk:

 • skrive handelskorrespondance med en høj grad af sproglig og formel korrekthed samt vise forståelse for kulturelle forhold.
 • I spansk: skrive en mindre formel forespørgsel til en relevant person fra et spansktalende land.

Mundtlig og skriftlig feedback

I får mundtlig feedback på reklamefilmen og den mundtlige fremlæggelse, hvor I bliver bedømt på, om I besvarer de stillede opgaver tilfredsstillende, og om I lever op til både fagenes og forløbets mål. Engelsklærerne og spansk-/tysklærerne giver skriftlig feedback på handelskorrespondancen.

I får ikke nogen selvstændig karakter for forløbet, men jeres deltagelse i SO4-forløbet tæller naturligvis med, når lærerne giver standpunktskarakterer i fagene ved 2. standpunkt.

I skal udfylde et refleksionsark, som afleveres på Lectio. Dette vil være nyttigt for jer i de fremtidige SO-forløb og helt frem til den endelige SOP i 3.g. Desuden vil jeres lærere evaluere med jer mundtligt i klasserne efter ferien.

 • Opgaven stilles af lærerne
 • Hvilke studiekompetencer træner du?
  • Gruppedynamik
  • At lave og følge en arbejdsplan
  • At søge vejledning og tage ansvar
  • Mundtlig præsentation og skriftlig formidling
 • Hvilke værktøjer træner du?
  • Film- og reklameanalyse
  • Reklamefilm
  • Handelskorrespomdence
  • Hjemmeside