Vælg en side

SO6: Studieretningscase

(Årgang 2017-2020)

Dato

Aktiviteter

Uge 14-18 4-6 undervisningstimer i løbet af denne periode vil blive brugt på Caseopgaven. Se i lectio hvornår timerne ligger for din klasse. Lærerne vil gennemgå projektplanen, udlevere casematerialet, og I kan så småt gå i gang med at arbejde på opgaven, mens lærerne vejleder.
Uge 19 Torsdag d. 9. og fredag d. 10. maj er skrivedage på skolen. Der er mødepligt, og dine vejledere vil være til stede på skift. Du skal forberede dig til skrivedagene ved at sætte dig grundigt ind i casematerialet på forhånd.
Uge 21 Torsdag d. 23. og fredag d. 24. maj er skrivedage derhjemme uden mødepligt. Caseopgaven skal være afleveret senest d. 24. maj kl 23.30 på lectio. (OBS: bemærk at i lectio er d. 22 også en skrivedag. Det skyldes at nogle af jer muligvis har årsprøve i andre fag torsdag el. fredag. I så fald er onsdag en skrivedag i stedet.)
Uge 23-26 Individuel, mundtlig prøve. Tidspunktet bliver offentliggjort samtidig med eksamensplanen.
Caseopgaven minder på mange måder om SOP’en:

 • Du skriver en tværfaglig opgave, og forsvarer den mundtligt
 • Du skriver i to fag, hvor mindst det ene er et studieretningsfag.
 • Du afgrænser selv  en problemstilling og udarbejder en problemformulering.
 • Du bearbejder din problemstilling analytisk og empirisk.
 • Du arbejder dels her på skolen under vejledning, dels derhjemme.

Men i modsætning til SOP’en, er det på forhånd bestemt, hvilke fag du skal skrive i.  2s, 2x og 2y skriver i de to studieretningsfag, mens 2r skriver i Komm/IT og dansk. Opgaven skrives på baggrund af et casemateriale, som dine lærere vil præsentere dig for. Desuden er den kortere end en rigtig SOP, og den karakter du får, ender ikke på det endelige eksamensbevis. Tænk derfor på caseopgaven som en mulighed for at øve dig, inden den rigtige SOP.

Opgaven skal indeholde:

 • Forside
 • Resume
 • Indholdsfortegnelse
 • Indledning (inkl metode og afgrænsning)
 • Hoveddel (behandling af opgavens problemstillinger)
 • Konklusion
 • Kildeliste
 • Evt. bilag

Omfanget skal være 8-10 sider a 2400 anslag. Heri medregnes ikke forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, tabeller, bilag og lign. Hvis opgaven indeholder indeholder større mængder af symbolsprog, giver det ikke altid mening at vurdere opgavens omfang ud fra antallet af anslag. Disse dele af besvarelsen må i stedet opgøres ud fra deres omfang på de givne sider. Spørg din lærer, så du ikke risikerer at ende med en opgave der er for lang eller for kort.  

Opgaven skal bygges op med korrekte henvisninger og litteraturliste, som beskrevet her: 

Informationssøgning og Kildehenvisninger

Guide til kildehenvisninger

Derudover skal opgaven leve op til de krav og traditioner, der gælder for lige præcis de fag, I skriver i. dem vil jeres lærere introducere jer for.

 

Mundtlig prøve: 

Til den mundtlige prøve er der sat 15 minutter af pr elev. Du skal forberede en mundtlig fremlæggelse på ca 5 minutter. Derefter er der tid til en kort, faglig dialog mellem dig og lærerne.

 

Du får en samlet karakter for dens skriftlige opgave og den mundtlige eksamination.

Noget særligt for caseopgaven er, at du får mulighed for at overvære lærernes votering og karakterfastsættelse, og du får udleveret lærernes noter/stikord på skrift. bagefter skal du skrive dine egne refleksioner ned: Hvad har du lært i forbindelse med caseopgaveforløbet, hvilken feedback fik du, og hvad skal du gøre dig særligt umage med i dit arbejde med SOP i næste skoleår.

Bedømmelseskriterierne er de samme som dem, du bliver bedømt på næste år til SOP. Du bliver både bedømt på det faglige indhold og på fremstillingsformen, altså om du overholder de formelle krav til en skriftlig opgavebesvarelse, og om du laver en god mundtlig fremlæggelse.

Ved den skriftlige opgavebesvarelse lægges vægt på:

 • i hvor høj grad opgaveformuleringen er besvaret
 • undersøgelse og analyse af projektets problemstilling
 • relevant udvælgelse, kombination og anvendelse af viden og metoder fra de indgående fag
 • kombination af empiri og teori i behandling af problemstillingen
 • faglig dybde og perspektiv
 • projektarbejdets planlægning og begrundelser for faglige og metodiske valg
 • beherskelse af fremstillingsformen i en faglig skriftlig opgavebesvarelse (se krav til opgavens opbygning, omfang m.m. under fanen “opgaven”)

 

Ved den mundtlige eksamination lægges vægt på:

 • en relevant og velstruktureret præsentation.
 • faglig dybde og selvstændighed i den faglige dialog om projektet
 • forståelse af de indgående fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til arbejdet med den valgte problemstilling, og overvejelser om kvaliteten af den opnåede viden
 • refleksion over de anvendte studiemetoder i forhold til gennemførelse af det konkrete projektforløb.