Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /var/www/slotshaven-studieportal.dk/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
SO4: Dansk-Idehistorie - Studieportal
Vælg en side
Slotshaven HTX SO4 Dansk-historieopgaven

SO4: Dansk-idehistorie

(Årgang 2020-2023)

Uge 47: Hver klasse introduceres til forløbet af enten dansk- eller idehistorielæreren.

Uge 45-48: Undervisning i temaet ”Krig” i de to fag.

Uge 47: En af de to lærere vil præsentere hver klasse for:

– de krav, som rapporten skal leve op til.

– de opgaveformuleringer (udarbejdet af lærerne i de forskellige klasser), som du kan vælge imellem

22/11+23/11: Skrivedage på skolen (mødepligt).  

25/11: Skrivedag hjemme

28/11 Aflevering på Lectio, senest kl. 23.30.

Januar: Mundtlige prøver af en varighed på 20 minutter.

En lektion efter prøven: Din evaluering og refleksion

Dansk- og idehistorielærerne er gået sammen om at lave et forløb med temaet KRIG. Som afslutning på dette skal du dels skrive en individuel rapport, dels forsvare rapporten ved en mundtlig prøve.

Forløbet afvikles i perioden oktober 2020 – januar 2021.

Et forløb i fagene dansk og idéhistorie, der giver indblik i, hvordan I arbejder med metode og udarbejder problemformuleringer inden for et overordnet tema. Forløbet afvikles i efteråret 2020.

Du skal skrive en individuel rapport i fagene dansk og idehistorie.

Du skal inddrage viden, kilder og metoder fra begge fag.

Opgaven skal fylde mindst 7 og højst 9 normalsider a 2400 anslag inklusive mellemrum.

Du skal vælge en af de opgaveformuleringer, som lærerne i hver klasse har udarbejdet.

Rapporten skal leve op til de krav, som du kan læse om her

Du bør også skaffe dig mere detaljeret viden om, hvordan rapporten skal skrives, ved at gå ind på dette link: Krav og gode råd til dansk-idéhistorie-opgaven 2020-2021

Den mundtlige SO4-prøve (dansk og idéhistorie)

Prøven varer i alt 20 minutter:

Der er to lærere til stede: din dansklærer og din idéhistorielærer.

 

Din præsentation

(Det er oplagt at basere præsentationen på slides, du viser frem på din computer)

  1. Først præsenterer du kort din konklusion.
  2. Forklar derefter din vej frem mod konklusionen gennem konkrete eksempler fra rapporten. Kom blandt andet ind på metodebrug/fremgangsmåder.
  3. Giv derefter nogle bud på, hvordan din rapport kunne have været (endnu) bedre – herunder hvordan du kunne have givet bedre og mere holdbare svar på opgaveformuleringen. Du kan også komme ind på kildevalg, andre metoder til at løse opgaven osv.

 

Samtalen

Efter præsentationen stiller lærerne nogle få afklarende og uddybende spørgsmål til din præsentation og til din rapport – og prøven udvikler sig på den måde til en samtale.

Samtalen kan veksle frit mellem de to fag – og nogle af lærernes spørgsmål kan tænkes at være tværfaglige.

Bedømmelsen

Du får én karakter – baseret på en samlet vurdering af din rapport og din præstation til prøven.

Råd til forberedelsen

Afhold evt. en generalprøve på din præsentation.

Hav styr på din rapport i ”alle” detaljer – og vær bevidst om både styrker og svagheder ved den.

Din præsentation virker bedst, hvis du ikke læser alt op, men i vidt omfang støtter dig til stikordsnotater og evt. dine slides.

Medbring din rapport.

 

 

 

I dansk-idehistorie-opgaven skal du demonstrere, at du lever op til de faglige mål for de to fag. Men målet med opgaven er også, at du lærer at udarbejde en individuel, tværfaglig skriftlig opgavebesvarelse, og at du kan forsvare den ved en mundtlig prøve, således at du er klar til dette ved caseopgaven i år (SO6) og ved SOP i 3.g.

Således understøtter forløbet især nedenstående SO-faglige mål:

Søge, vurdere og anvende f½agligt relevant information

Kombinere viden og metoder fra fagene til indsamling og analyse af empiri og bearbejdning af opgaveformuleringen

Demonstrere evne til faglig formidling i en skriftlig opgavebesvarelse, herunder beherske opbygning og dokumentation

Demonstrere evne til mundtlig formidling af fagligt stof

 

 

Du får én karakter, baseret på en samlet vurdering af din rapport og din præstation til den mundtlige prøve.

Rapporten og den mundtlige præstation vurderes efter disse kriterier:

  • hvordan du lever op til kravene til opbygningen af en rapport
  • hvordan du dokumenterer ved hjælp af kildehenvisninger og litteraturliste
  • i hvor høj grad du behandler opgaveformuleringen på en kvalificeret og relevant måde
  • hvordan du inddrager metoder fra begge fag
  • hvordan du gør brug af dit materiale
  • hvor godt du formidler, herunder anvender et korrekt og velformuleret sprog
  • Om du laver en velstruktureret og relevant mundtlig præsentation, og kan forsvare din opgave i den efterfølgende samtale.

 

I en lektion kort efter eksamen skal du dels besvare en række spørgsmål angående SO4, dels reflektere over, hvad du lærte af forløbet.