Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /var/www/slotshaven-studieportal.dk/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
SO3: Strategi - Studieportal
Vælg en side
Slotshaven HHX SO3 Stretegiforløb

SO3: Strategiforløbet

(Årgang 2020-2023)

Før uge 47
Uge 43: Introduktion til casen og gruppedannelse. Grupperne skal bestå af 3-4 personer, og jeres undervisere i de tre fag laver grupperne. Herudover bliver I kort introduceret til informationssøgning, som I skal benytte i pilotundersøgelsen.
Uge 43 til 46: Pilotundersøgelse, hvor I arbejder med at sætte jer ind i casen. I skal som det første se alle videoerne på https://deg.dk/aktuelt/videoer-dm-i-teknologi-og-erhvervscase/2018/, hvor virksomheden præsenteres i en række videoer. Videoerne er fra 2018, men giver god indsigt i virksomhedens situation. Til disse videoer skal I tage noter.
Dernæst skal I finde mindst fem artikler, som omhandler Normal – og som opdaterer jer på deres strategiske situation siden videoerne blev optaget.
Produktet for denne indledende pilotundersøgelse er et notat til ledelsen, hvor I skitserer virksomhedens forretningsmodel (Business Model Canvas), samt beskriver virksomhedens udvikling fra 2018 til 2021 med udgangspunkt i de artikler I selv har søgt frem. Et notat skal have en høj grad af sproglig korrekthed, hvilket betyder korrekt brug af fagbegreber og faglige vendinger i en sproglig korrekt sammenhæng.
Notatet skal være maksimalt fire sider a 2.400 anslag. Notatet afleveres i Lectio senest fredag d. 19/11 kl. 23.59. Som bilag til notatet skal I aflevere jeres noter til videoerne.
Til arbejdet med pilotundersøgelsen får i 6 timers fordybelsestid. Det betyder altså at I ikke får tid i timerne til at løse denne opgave – udover introduktionen i uge 43.

Uge 47 (blokdage i VØ/afsætning/Erhvervsjura)
Ugen bliver præget af højt aktivitetsniveau – og konkrete opgaver, som skal løses i løbet af ugen. Alle dage tjekkes der fravær i klasserne i første modul og sidste modul.
I løbet af ugen har I mulighed for at benytte jer af vejledning fra Maria fra biblioteket, hvis I har brug for hjælp til at kildeangive mv. (se evt. mere her: https://slotshaven-studieportal.dk/studieteknik/opgaveskrivning/formalia/). Dette er væsentligt, da vi har fokus på at skrive en korrekt faglig rapport, hvor formalia er i orden.

Mandag d. 22/11
Vi kickstarter ugen samlet, med et indspark fra branchen, hvor en ekstern foredragsholder fortæller om udviklingen i branchen.
Brug derefter dagen på at komme godt i gang med opgaven: Sæt jer godt ind i opgaven, læg en plan for jeres arbejde i løbet af ugen, gå i gang med dataindsamling til analyserne, og start meget gerne på de interne analyser, så I er forberedt til oplægget tirsdag.
I dagens sidste lektion er der gruppevis opsamling med jeres undervisere – og I skal vise hvor langt I er nået med det indledende arbejde.
Tirsdag d. 23/11
Vi arbejder med intern analyse af Normal – og starter dagen med en forelæsning af dine undervisere i virksomhedsøkonomi (se detaljer i Lectio om hvor/ hvornår på dagen). Forelæsningen har fokus på de interne strategiske analyser.
I løbet af dagen får I feedback fra jeres undervisere på jeres forundersøgelse (notatet udarbejdet før uge 47). Det er vigtigt at få prioriteret arbejdet med regnskabsanalyse af Normal, da I skal præsentere den torsdag for jeres undervisere i virksomhedsøkonomi.
I dagens sidste lektion er der gruppevis opsamling med jeres undervisere – og I skal vise hvor langt I er nået med den interne analyse.
Onsdag d. 24/11
Vi arbejder med ekstern analyse af både makroforhold og brancheforhold denne dag. Dagen begynder med en forelæsning af dine undervisere i afsætning (se detaljer i Lectio om hvor/hvornår på dagen). Forelæsningen har fokus på de eksterne strategiske analyser.
Senere på dagen får I en forelæsning i erhvervsjura i klassen, hvor der er fokus på forbrugerret.
I sidste lektion er der gruppevis opsamling med jeres undervisere – og I skal vise hvor langt I er nået med den eksterne analyse.
Torsdag d. 25/11
Denne blokdag er dedikeret til arbejdet med SWOT-analysen og evt. TOWS-matricen, hvis jeres gruppe vælger det. Dagen starter i klasserne, hvor jeres underviser vil give jer input til det videre arbejde med de interne og eksterne analyser – og ikke mindst SWOT og TOWS. Se detaljer om tider og indhold i Lectio.
I løbet af dagen får I feedback fra jeres underviser i virksomhedsøkonomi på jeres regnskabsanalyse. Om eftermiddagen er der igen gruppevis opsamling med underviser i klasserne, så vi får en status på hvor I er nået.
Fredag d. 26/11
Sidste dag i SO3 ugen har fokus på udarbejdelse af rapporten. I skal dokumentere jeres arbejde med analyserne af Normal og deres branche og makroforhold. Der gives input til opsætning, formalia og andet i relation til rapportskrivningen.

Rapporten skal afleveres senest fredag d. 26/11 kl. 23:59

Til arbejdet med rapporten i uge 47 får I 6 timer fordybelsestid.

Præsentation af SO3

SO3 er et tværfagligt projekt imellem afsætning, virksomhedsøkonomi og erhvervsjura. I skal arbejde med fagområdet strategisk analyse – særligt i uge 47, hvor der er blokdage med i hele ugen, og I skal aflevere en rapport med alle jeres analyser fredag i uge 47.

I forløbet skal i arbejde med en case; Normal. ”Hos NORMAL sælger vi helt normale varer til unormale priser. Sortimentet omfatter kendte mærkevarer inden for fx hudpleje, hårpleje, tandpleje, shampoo, makeup og rengøring. Kort sagt: Alle de ting, som du ikke kan undvære i din hverdag, og som helst ikke må mangle på hylderne derhjemme. Alle varer sælges til faste lave priser, og det betyder, at du ikke kan finde slagtilbud og prisbaskere hos os. Til gengæld koster varerne det samme, næste gang du kommer.…

NORMAL er dog meget mere end faste lave priser på kendte mærkevarer. Vores mål er nemlig, at det altid skal være en ny og unik oplevelse at besøge en af vores butikker. Også selvom det kun er en uge siden, du sidst var forbi butikken. Derfor er der i NORMAL – ud over det faste sortiment af kendte mærkevarer – hele tiden løbende udskiftning på hylder og podier, så der altid er nye varer at opdage og udforske. Vores butikslabyrint inviterer til at gå på skattejagt blandt de mange spændende varer fra kendte og ukendte brands, og det er nemt at fylde indkøbsnettet – uden at tømme bankkontoen.
NORMAL er en danskejet detailkæde. Vi åbnede dørene til den første butik i Silkeborg i april 2013, og siden da er NORMAL vokset til en kæde med mere end 300 butikker i Danmark, Norge, Sverige, Holland, Frankrig og Finland.” (https://www.normal.dk/om-normal/, august 2021)
I skal i forløbet arbejde med problemstillingen, som lyder:

”Hvordan ser Normals strategiske platform ud?”

Den strategiske platform er lig med den strategiske situation for virksomheden, og modellen ovenfor viser den analyseproces I skal igennem. Til det formål skal I opstille nogle arbejdsspørgsmål, som I svarer på med en række interne og eksterne strategiske analyser. Jeres grundige analyser skal udføres med værktøjskassen I har med jer fra primært virksomhedsøkonomi og afsætning – men også erhvervsjura.

Ud over at være et selvstændigt SO-forløb – så er forløbet også en ”appetizer” på erhvervscase, hvor I skal arbejde videre med Normal I jeres første erhvervscase timer. Det hører I naturligvis mere om senere.

Dokument (den samlede introduktion til opgaven): SO3 – Strategiforløb 2021

I skal i grupper af 3-4 personer udarbejde en detaljeret rapport, hvor I analyserer Normals interne og eksterne situation og opsamler i en SWOT-analyse – og evt. med en TOWS matrice i forlængelse heraf. Derudover skal I besvare spørgsmålet ” Hvordan arbejder Normal med regler for forbrugerret og markedsføring?” i et separat bilag, som et tillæg til rapporten.

Rapporten skal være på maksimalt 15 normalsider a 2.400 anslag (med mellemrum) plus eventuelle bilag. Rapporten skal leve op til følgende formalia krav:

Rapporten skal indeholde følgende:

 • Forside
 • Indholdsfortegnelse
 • Indledning, herunder problemstilling
 • Metodeovervejelser inkl. overvejelser om hvilke modeller I har valgt, fravalgt og argumentation herfor
 • Intern analyse
 • Ekstern analyse
 • SWOT
 • Evt. TOWS
 • Konklusion/opsamling
 • Litteraturliste
 • Bilag
  • Bilag 1: Besvarelse af spørgsmålet: ” Hvordan arbejder Normal med regler for forbrugerret og markedsføring?”
  • Mv.

Sidetal og kildehenvisninger skal tilføjes i rapporten (find evt. guide her https://slotshaven-studieportal.dk/studieteknik/opgaveskrivning/formalia/ https://slotshaven-studieportal.dk/studieteknik/opgaveskrivning/formalia/)

Det vigtigste mål med opgaven er, at I bliver dygtige til at skrive en rapport. Det er klart det væsentligste læringsmål for dette forløb, at I skal blive bedre til at skrive en detaljeret og velargumenteret rapport. I denne får i afdækket Normals strategiske situation.Det vigtigste mål med opgaven er, at I bliver dygtige til at skrive en rapport. Det er klart det væsentligste læringsmål for dette forløb, at I skal blive bedre til at skrive en detaljeret og velargumenteret rapport. I denne får i afdækket Normals strategiske situation.

I skal i forløbet arbejde med en lang række konkrete faglige mål. Målene dækker både de enkelte fag – men også læringsmål i selve studieområdet.

Læringsmål i studieområdet:

 • Formulere og analysere en problemstilling ved at kombinere viden og faglige metoder fra flere forskellige fag
 • Reflektere over forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger
 • Søge, udvælge og behandle relevant faglig information
 • Forholde sig kritisk til faglig information og eget arbejde
 • Formidle flerfaglige problemstillinger og resultater mundtligt og skriftligt
 • Beherske mundtlige og skriftlige fremstillingsformer

Læringsmål i afsætning/virksomhedsøkonomi:

 • Analysere virksomhedens værdiskabelse vha. af Porters værdikæde
 • Analysere virksomhedens konkurrencestrategi vha. Porters generiske strategier
 • Analysere virksomhedens vækststrategi vha. af Ansoffs vækstmatrice
 • Analysere virksomhedens rentabilitet
 • Analysere branchen vha. Porters Five Forces herunder udarbejde en samlet vurdering af branches attraktivitet
 • Analysere en række udvalgte eksterne/makroøkonomiske forhold der har betydning for virksomhedens afsætning
 • Diskutere betydningen af ændringer i forbrugernes købsadfærd på virksomhedens fortsatte vækst
 • Udarbejde en samlet opstilling af de interne og eksterne analysers væsentligste forhold i en SWOT-opstilling samt i en TOWS-matrix

Læringsmålene i erhversjura:

 • Med udgangspunkt i juridisk metode foretage en analyse af de relevante forhold omkring forbrugerret der er i Normal
 • Analysere hvilke forbrugerretsmæssige problemstillinger der kan være aktuelle i Normals forretningsmodel
 • Analysere og vurdere mulige konsekvenser af afsætningsmæssige tiltag og handlinger i Normal
 • Præsentere analyser og vurderinger juridisk hensigtsmæssigt med angivelse af korrekte retskilder

Bedømmelse

I bliver som udgangspunkt bedømt på i hvilken grad I lever op til de faglige mål i forløbet. Der er dog flere bedømmelser i forløbet, da I arbejder med tre delprodukter.

1. Pilotundersøgelse (notat)

Her får I feedback fra jeres undervisere i løbet af tirsdagen i uge 47. I får feedback med fokus på hvordan I kan bruge jeres pilotundersøgelse videre i jeres arbejde med at analysere virksomhedens strategiske situation.

2. Regnskabsanalyse

Her får I feedback fra jeres underviser i virksomhedsøkonomi i løbet af torsdagen i uge 47. Der er fokus på formativ evaluering af jeres indsats – dvs. hvordan kan I arbejde videre med jeres regnskabsanalyse, så den bliver endnu bedre. Regnskabsanalysen indgår i jeres samlede rapport.

3. Den færdige rapport

Jeres endelige rapport bliver bedømt af en af jeres undervisere, og I får feedback herpå gruppevis. Feedbacken får I senest i uge 49.

Der gives ikke karakter for rapporten, men I får en evaluering af jeres indsats ud fra områderne i vedlagte bilag (Bedømmelseskriterier ved rapport).

Der fokuseres i særlig grad på korrekte kildehenvisninger og litteraturliste.

Bilag – Bedømmelseskriterier ved rapport

Evaluering

Evaluering af forløbet foregår i ugen efter forløbet. Spørgeskema rundsendes via Lectio – og efterfølgende tager vi en dialog i klassen om hvad der gik godt – og hvad der kunne gøres bedre.

Refleksion over SO-forløb

Efter aflevering af rapporten skal I selvstændigt reflektere skriftligt over jeres læring i forløbet. Der oprettes en aflevering i Lectio til denne opgave.

Spørgsmål I skal besvare i refleksionen:

 1. Hvad har du lært i dette forløb?
 2. Giv konkrete eksempler på, hvordan du har anvendt metoder.
 3. Hvordan kan du bruge den feedback, du har fået fra lærerne?
 4. Hvilke tre strategiske analyser bygger på et godt fundament af sekundære kilder – og hvilke af disse sekundære kilder vurderer I styrker jeres analyser i særlig grad?
 5. Hvilke to strategiske analyser mangler sekundære kilder, og hvilke kilder ville have styrket argumentationen i disse analyser?
 6. Hvilken primær dataindsamling (vælg én) ville have styrket jeres strategiske analyse og forklar hvordan dataindsamlingen kunne planlægges, og hvilke(n) strategisk analyse(r), som ville blive styrket med den primære data.