Vælg en side
Slotshaven HTX SO1 Bæredygtighed

SO1: Bæredygtighed

(HTX, Årgang 2020-2023)

Afvikles i februar 2021

SO er samspilsforløb mellem fag, i dette forløb indgår teknologi, samfundsfag og engelsk. Fagene belyser fra hver deres vinkel et fælles emne – her madspild.

I har før selve projektdagene nogle teknologitimer, der ligger i jeres skema. Derefter kan I arbejde hele dage med projektet den 4., 5., 8., 9. og 10. februar.

I arbejder i de samme grupper igennem forløbet i alle tre fag. Hver klasses lærere bestemmer gruppeinddelingen eller hvordan den skal foregå.

 

 

[1] Kilder til billeder:

http://www.okolariet.dk/viden-om/baeredygtig-mad/undgaa-madspild/madspild-i-tal#.XEXgMlxKhPY

http://navisen.dk/blog/vagn-op-du-er-skyld-i-verdens-madspild/

Afleveringer

Efter uge 6 afleverer hver gruppe én skriftlig opgavebesvarelse fælles for de tre fag, se opgaveteksten nedenfor. Opgaven har 3 elevtimer, dvs. at hver elev forventes at lægge 3 timers hjemmearbejde i opgaven ud over den tid, som I får i timerne til at arbejde med den.

Grupperne laver mundtlige præsentationer til sidst i forløbet.

 

Opgavetekst

Opgaven indledes med en indledning og afsluttes med en konklusion. Hovedafsnittet rummer besvarelsen af de tre spørgsmål nedenfor. Det første spørgsmål er teknologi-fagligt, det andet samfundsfagligt og det tredje engelsk-fagligt.

I indledningen præsenteres læseren for opgavens indhold, herunder gruppens problemformulering. I konklusionen svares problemformuleringen (ca. det samme som at give en opsamling på opgavens hovedpointer). Efter konklusionen følger (selvfølgelig) en litteraturliste og derefter bilag.

 

  1. Kortlæg fødevarens livscyklus (”fra vugge til grav”) – kvalitativt og kvantitativt

Vi ved ikke, hvad vi mister af ressourcer ved madspild med mindre vi kender de enkelte madvarers/fødevarers miljøpåvirkning og ressourceforbrug gennem deres livscyklus. I skal derfor vælge en fødevare (pr. gruppe) og gennemføre en livscyklusvurdering. Vælg et produkt fra en af følgende puljer: 1) mælkeprodukter og kødprodukter (okse, svine eller kylling) og 2) én frugt eller én slags korn (ris, majs, hvede etc) eller én grøntsag (herunder kartoffel). Sørg for spredning på valg i hver klasse, så klassens samlede viden kan blive så stor som mulig.

I skal selv finde empirisk materiale som grundlag for jeres analyser, og især kvantitativ information. I skal helst undgå antagelser.

Kvalitativ analyse: livscyklus tegnes med input og output undervejs (flowdiagram)

Kvantitativ analyse: hvor meget? – estimater og data, hvor det kan lade sig gøre

Løsninger: I skal komme med forslag til løsninger af de problemer med madspild, som I udvælger, eller eventuelt dokumentere hvorfor det teknisk er umuligt at løse et problem.

I skal være opmærksomme på, at jeres arbejde i teknologi skal levere konkrete oplysninger, som kan belyse oplysninger og mulige løsningsforslag i samfundsfag og i engelsk.

 

  1. Hvordan kan vores politikere sætte mere skub i kampen mod madspild?

I denne del af opgaven skal I tage de samfundsøkonomiske briller på og se madspild som en samfundsøkonomisk problematik. Det samlede globale madspil overstiger 1500 millioner tons årligt.[1] Til trods for at en rimelig fordeling af samfundets goder og hensyn til klima og miljø er blandt de økonomiske mål, som politikere skal forholde sig til, er det bemærkelsesværdigt, hvor lidt vi hører og ser fra politikerne i kampen mod madspild.

Derfor er din gruppes opgave at komme med anbefalinger til politiske initiativer, som kan være med til at bekæmpe dette madspild. I kan se frem til et par faglige benspænd undervejs i jeres arbejde med denne del af opgaven, som handler om at inddrage kernefaglig viden og at fokusere på en fagligt skarp argumentation for jeres anbefalinger.

 

  1. Hvad gør US eller UK (virksomheder, regering eller forbrugere) for at minimere madspild?

Vælg enten US eller UK. Vælg desuden i mellem virksomheder, regering eller forbrugere som fokus.

 

Omfang af opgave

5-7 sider gennembearbejdet tekst. ”Livslinjer” for fødevaren (flowdiagrammer med input og output) kan vedlægges som bilag. Husk indledning med problemformulering, konklusion og litteraturliste.

 

 

 

[1] Information, 30 aug. 2018. Det store madspild sker ikke i hjemmet – det sker hos producenterne.

Tekst kommer snart.

Når forløbet er slut, skal alle klasser udfylde et evalueringsskema i lectio. Desuden skal I reflektere over, hvad I har lært i forløbet, ud fra nogle spørgsmål, som lærerne stiller jer skriftligt.

Tekst kommer snart.