Vælg en side
Slotshaven HHX SO2 Globalisering

SO2: Globalisering

(Årgang 2018-2021)

Onsdag d. 29.05: Intro-dag

Kantinen, og bagefter i klasserne

 • Alle møder i Kantinen, hvor Pernille og Brian laver introduktion til SO2. I skal bl.a. se film og overvære en prøveeksamen.
 • Efter frokost går I ud i klasserne, hvor I får tildelt grupper og problemformuleringer.

Mandag d. 03.06: Undervisningsdag

I klasserne

 • Undervisning i SO2-fagene, enten ved jeres egen lærer, eller en af de andre lærere.
 • Evt gruppearbejde

Tirsdag d. 04.06: Undervisningsdag

I klasserne

 • Undervisning i SO2-fagene, enten ved jeres egen lærer, eller en af de andre lærere.
 • Evt gruppearbejde

Onsdag d. 05.06: Projektdag

I klasserne

 • Selvstændigt arbejde i grupper.
 • Opsøg selv vejlederne, når I har brug for hjælp, også dem I ikke kender. Se i lectio, hvem der har “vagten”.

Torsdag d. 06.06: Projektdag

I klasserne

 • Selvstændigt arbejde i grupper.
 • Opsøg selv vejlederne, når I har brug for hjælp, også dem I ikke kender. Se i lectio, hvem der har “vagten”.

Fredag d. 07.06: Fremlæggelser

I klasserne

 • Alle grupper fremlægger for to lærere. Se plan i lectio
 • Alle grupper evaluerer i lectio (se under “bedømmelseskriterier)

Vi lever i en globaliseret verden – kultur, varer, penge og arbejdskraft udveksles mellem verdens lande og politiske beslutninger påvirker på tværs af landegrænser.

Økonomernes beregninger indikerer, at alle lande har profiteret positivt af den øgede globalisering, og at alle lande bliver stadigt rigere og rigere, – men har globaliseringen også en bagside?

Finanskrisen, flygtningekrisen i 2015, Brexit, den globale opvarmning samt Donald Trumps politiske fokus på protektionisme viser forskellige resultater af globaliseringen. Er der lande der taber på denne globalisering, og er der lande, der nyder godt af globaliseringen?

I dette SO2-forløb med fagene International Økonomi, Samfundsfag og Matematik skal I forholde jer til konsekvenserne af globaliseringsprocessen. I skal lære om forskellige typer af globalisering, globaliseringsbølger, teoretiske modeller, at forholde jer kritisk til kilder og materialer samt anvende matematik som en del af jeres undersøgelse.

SO2 starter med en fælles Intro-dag, hvor I blandt andet skal se en film. Derefter er der to dage med undervisning i fagene. Nogle af klasserne vil møde en anden lærer, end jeres sædvanlige lærer.  Bagefter har I to selvstændige arbejdsdage i grupperne. Der vil altid være lærere til stede, som underviser i fagene, og det er jeres eget ansvar at opsøge hjælp og vejledning, også fra de lærere I ikke kender i forvejen. Se i lectio, hvem der er til stede hvornår. På projektugens sidste dag skal alle grupper fremlægge for to lærere.

Vi ser frem til at lave SO2 sammen med jer.

 

Lærere: 

International Økonomi: Jørgen (jgn) og Pernille (pem)

Samfundsfag: Brian (bju), Benjamin (blf) og Pia (piar)

Matematik: Margarita (mamp), Laila (lma), Mads (mlm), Lisbeth (lkh) og Rikke (rlb)

 

I skal arbejde i grupper med én af nedenstående problemformuleringer (lærerne vælger hvilken). Resultatet af jeres arbejde skal fremlægges i en mundtlig præsentation a ca. 20 minutter, hvor I bruger PowerPoint eller et andet præsentationsværktøj. I kan læse mere om præsentationen under fanen “bedømmelseskriterier”.

Opgaveformulering 1

 1. Redegør kort for begrebet globalisering, og beskriv kort forskellige årsager til globaliseringen.
 2. Analyser den økonomiske udvikling mellem rige og fattige lande.

I skal herunder:

 • Inddrage deskriptiv statistik i form af eksempelvis tabeller, figurer, indekstal, procenter og procentpoint samt regressionsanalyse; der skal udarbejdes både en lineær, eksponentiel og polynomisk analyse, der skal indeholde en vurdering af hvilken der er bedst. Regressionsanalysen skal danne baggrund for en fremskrivning.
 • Underbyg de resultater I når frem til gennem jeres matematiske udregninger med viden og modeller fra jeres undervisningsmaterialer, avisartikler mv.

3. Diskutér på baggrund af jeres analyse, hvilke fordele og ulemper der kan være for de rige og fattige lande som en konsekvens af globaliseringen.

 

Opgaveformulering 2  

 1. Redegør kort for begrebet globalisering, og beskriv kort forskellige årsager til globaliseringen.
 2. Analyser om der er øgede sociale forskelle mellem industrilandende (to eller flere) som konsekvens af globaliseringen.

I skal herunder:

 • Inddrage deskriptiv statistik i form af eksempelvis tabeller, figurer, indekstal, procenter og procentpoint samt regressionsanalyse; der skal udarbejdes både en lineær, eksponentiel og polynomisk analyse, der skal indeholde en vurdering af hvilken der er bedst. Regressionsanalysen skal danne baggrund for en fremskrivning.
 • Underbyg de resultater I får gennem jeres matematiske udregninger med viden og modeller fra undervisningsmaterialer, avisartikler mv.

3. Diskutér på baggrund af jeres analyse, hvem der er mulige vindere og tabere i globaliseringen samt vurder mulige konsekvenser imellem disse industrilande?

Her kan I finde data til jeres undersøgelse: 

 

 

I løbet af SO2 bliver bliver I bedre til at: 

 • anvende matematik som analyseredskab i forhold til en problemstilling
 • forstå teori omkring globalisering
 • søge og anvende empiri, herunder tydelig kildehenvisning og litteraturliste.
 • lave en mundtlig præsentation

Og I lærer Kernestof fra de tre fag:

Matematik: Beskrivende statistik, indekstal, procenter og procentpoint, regressionsanalyse; der skal udarbejdes både en lineær, eksponentiel og polynomisk analyse, der skal indeholde en vurdering af hvilken der er bedst. Regressionsanalysen skal danne baggrund for en fremskrivning.

 International økonomi A:  Kapitel 25 – Globalisering af verdensøkonomien

 International økonomi B: Kapitel 21 – Globalisering af verdensøkonomien

Samfundsfag: Kapitel 19 – Globalisering

 

 

I får mundtlig feedback for fremlæggelsen efter følgende kriterier:

 • Inddragelse af matematik, udarbejdelse af matematiske udregninger samt opstilling af tabeller, figurer og grafiske illustrationer
 • Inddragelse af kernestof (anvendelse af faglige begreber og teoribegreber)
 • Inddragelse af eksterne kilder/empiri samt forholde sig kildekritisk
 • Udarbejdelse af tydelige kildehenvisninger og litteraturliste.
 • Generel præsentationsteknik (rød tråd i fremlæggelsen, ligelig fordeling af taletid mellem gruppedeltagere, gennemarbejdet og overskuelig PowerPoint, ingen mobiler som støtte under fremlæggelsen)

 

Opgave til jer efter fremlæggelse og feedback:

Hver gruppe udarbejder en skriftlig evaluering, med minimum 4 punkter, som beskriver, hvad I har lært af SO2 forløbet. Evaluering skal afleveres i Lectio efter fremlæggelsen.