Vælg en side
Slotshaven HHX SO6 Bæredygtighed

SO6: Bæredygtighed

(Årgang 20-23)

 

 

   

Mandag 10.10

Hvor: Nordsel, derefter klasselokaler

Hvornår: se lectio

SO-forløbet introduceres i Nordsalen for 3c, 3e, 3f.

De resterende klasser bliver introduceret for SO-forløbet i deres respektive klasser. 3a, 3b, 3d

Bagefter arbejder I på jeres undersøgelse i studieretningsfaget.

Der registreres fravær i 1. og 4. modul

Tirsdag 11.10

Hvor: I jeres klasser

Hvornår:se lectio

Formiddag:

 • Elever, der har spansk eller andre timer i skemaet i modul 1 og 2 skal have disse timer som normalt.
 • Fortsat arbejde med undersøgelse og problemformulering. problemformuleringen skal være godkendt senest 11.35 (medmindre jeres lærer har givet besked om andet)
 • Arbejde med nyhedsreportage

Der registreres fravær i 3. modul i kantinen.

Onsdag 12.10

Hvor: I vælger selv, om I er på skolen eller et andet sted.

Hvornår: se lectio

I arbejder videre på manuskript og storyboard. Det skal godkendes af jeres engelsklærer i løbet af 3. eller 4. modul.(på Teams eller på skolen). Bagefter planlægger og udfører I den praktiske del af filmarbejdet.

 

Torsdag 13.10

Hvor: I vælger selv, om I er på skolen, eller et andet sted.

 

Selvstændigt arbejde i grupper, med mulighed for vejledning. Hvis I har brug for hjælp fra jeres vejleder, kan I lave en aftale på forhånd, eller skrive besked i lectio. I vælger selv lokationen for jeres optagelse.

Når I afleverer jeres nyhedsreportage, så brug wetransfer.com og upload linket i afleveringsmappen. Filen vil være for stor til at blive uploadet. Spørg din vejleder, hvis I er i tvivl.

Obs: Nogle af jer har også valgfag i skemaet

Fredag 14.10

Hvor: I klasserne

Hvornår: se lectio

Modul 1-3: Klasserne ser hinandens film, og vælger de bedste, der skal gå videre til finalen.

Modul 4: Individuel refleksionsskrivning og evaluering.

Der registreres fravær i 1. og 4. modul (efter refleksionsskrivning.)

  Efter ferien får i feedback i en undervisningstime.

I SO6 arbejder fagene engelsk og et af jeres studieretningsfag (IØ, VØ, Innovation) sammen om emnet Bæredygtighed

I tilegner jer en masse ny viden og relevante metoder. I arbejder selvstændigt med en relevant problemstilling, ved hjælp af viden, metoder og redskaber fra fagene. Til sidst formidler I resultaterne af jeres arbejde elektronisk, i form af en nyhedsreportage til en engelsksproget tv-kanal.

Mandag, tirsdag, og fredag er I på skolen. Onsdag arbejder I selvstændigt, og bestemmer selv, om I kommer på skolen. Torsdag arbejder I også selvstændigt, men skal dog stadig passe jeres valgfag. I arbejder i grupper hele ugen. Klassens lærere bestemmer, hvordan grupperne dannes. I kan altid opsøge lærerne for hjælp og vejledning.

Forløbet slutter med at hver klasse ser klassens reportager.De bliver bedømt på både fagligt indhold og produktionskvalitet.

De involverede lærere ser frem til en spændende uge i bæredygtighedens tegn:

Virksomhedsøkonomi: Jette Broch Linnemann (jli), (Anders Juhl)

Innovation: Ôzkan Tasdemir (tas), Jette Broch Linnemann (jli)

International Økonomi: Flemming van Hauen (fha), Benjamin Lillerøi Faurbye (blf)

Engelsk: Evy Frandsen (efr), Brian Malmberg (brma), Philip Gyde Poulsen (ppo), Ian Wilson (iwi)

Delopgave 1: Afhængig af studieretning gennemfører hver gruppe en undersøgelse, som er tilrettelagt af faglærerne i henholdsvis VØ, IØ og Innovation. Resultaterne af undersøgelsen skal inkluderes i nyhedsreportagen.

Delopgave 2: Manuskript og storyboard.

Endelig produkt: Hver gruppe skal producere en nyhedsreportage på engelsk. Nyhedsreportagen skal afspejle en engelsksproget nyhedskanal som f.eks. BBC England. Den skal produceres på baggrund af undersøgelse, storyboard mv. Nyhedsreportagen skal informere seere fra USA, Storbritannien eller et tredje engelsksproget land om bæredygtighedstendenser på det danske marked, og perspektivere disse til USA/Storbritannien/3. engelsktalende land. 

Nyhedsreportagen skal informere britiske eller amerikanske seere om bæredygtighedstendenser på det danske marked, og perspektivere disse til UK/USA.

 

Krav til undersøgelse og reportage, studieretningsfag: 

I Innovation: I skal inden optagelse af en nyhedsreportage, udarbejde et notat af en dansk virksomhed/organisation, som arbejder med bæredygtighed eller tilstræber sig herefter. Omfang 3-5 sider eksklusiv litteraturliste. Det er vigtigt ved valg af virksomhed, at bæredygtighed er gennemsyret i hele virksomheden, eller at det indgår i vigtige dele af virksomhedens aktiviteter. Efter valg af virksomhed, skal I: 

 • Lave en grundig analyse af virksomhedens forretningsmodel, hvorunder bæredygtige aktiviteter fremhæves og begrundes.
 • Forklare, hvorledes virksomhedens forretningsmodel bliver påvirket af samfundstendenser
 • Vurdere, hvilke af FN’s verdensmål/delmål virksomheden opfylder
 • De vigtigste konklusioner fra jeres notat, skal indgå i jeres nyhedsreportage.

 

I Virksomhedsøkonomi: Generelle forhold omkring CSR/bæredygtighed på markedet, samt undersøgelse af en konkret virksomhed som eksempel på, hvordan danske virksomheder arbejder med CSR/bæredygtighed i praksis.

I International økonomi: Belysning og analyse af en konkret samfundsmæssig problemstilling vedr. miljø, klima eller bæredygtighed. Reportagen skal endvidere indeholde en diskussion af, hvordan dette imødegås med eksempelvis miljø- og klimapolitik samt hvilke konsekvenser/ betydning det har for samfundsøkonomien.

Uanset fag, skal resultaterne af undersøgelserne inkluderes i nyhedsreportagen, ligesom alle skal perspektivere til britiske/amerikanske/3. engelsktalende lands forhold.

 

 

SO-faglige mål:

Eleverne skal kunne…

 • Perspektivere besvarelsen af en problemstilling i forhold til kulturelle, økonomiske og politiske temaer i samtiden med afsæt i begrebet bæredygtighed.
 • Forholde sig kritisk til faglig information og eget arbejde.
 • Formidle flerfaglige problemstillinger og resultater i et digitalt produkt.

 

Fagspecifikke mål:

Virksomhedsøkonomi:

 • Virksomhedens samfundsansvar
 • CSR aktiviteter (Ashridges model)
 • CSR rapporteringens formål
 • Virksomhedens kommunikation af samfundsansvar
 • Nøgletal til analyse af CSR indsats
 • Analyse af virksomhedens CSR indsats

 

International Økonomi

 • Træning i at udarbejde undringsspørgsmål + underspørgsmål på de taksonomiske niveauer
 • Træning i notatskrivning.
 • At belyse og analysere en konkret samfundsmæssig problemstilling vedr. miljø, klima eller bæredygtighed.
 • Diskussion af, hvordan miljøproblematikker og klimaforandringer kan imødegås med eksempelvis miljø- og klimapolitik, samt hvilke konsekvenser/ betydning det har for samfundsøkonomien.

 

Innovation:

 • De tre former for bæredygtighed: Økonomisk bæredygtighed, social bæredygtighed og miljømæssig bæredygtighed
 • Cirkulær økonomi
 • Bæredygtige forretningsmodeller
 • Aktuelle tendensers betydning for forretningsmodeller
 • FN’s verdensmål

 

Engelsk:

 •  Økonomisk og erhvervsrettet fagsprog
 • Erhvervsrelaterede kommunikationsformer og kommunikationsstrategier (nyhedsgenren)
 • Tekster, der behandler emner inden for kultur-, samfunds- og erhvervsrelaterede forhold
 • Faglig læsning af engelske tekster i samspil med andre fag

 

Hver klasse udvælger den bedste reportage på baggrund af et bedømmelsesskema.

Grupperne får desuden mundtlig feedback fra lærerne i en undervisningstime efter efterårsferien.

I forhold til feedback til grupperne vil der blive lagt vægt på, i hvilket omfang opgaven er besvaret ved hjælp af fagenes faglige mål.

 

 • Gruppeprojekt
 • Opgave og arbejdsspørgsmål formuleres af gruppen

 

 • Hvilke studiekompetencer træner du?
  • Gruppedynamik
  • At søge vejledning og tage ansvar
  • At undres, og formulere et undringsspørgsmål
  • At lave taksonomiske arbejdsspørgsmål 

 

 • Hvilke værktøjer træner du?
  • Den videnskabelige basismodel
  • TV-indslag/video