Vælg en side
Slotshaven HHX SO2 Globalisering

SO2: Globalisering

(Årgang 2020-2023)

TIDSPLAN

Der bliver tjekket fravær i begyndelsen og i slutningen af dagene

Torsdag d. 06.05: Intro-dag

I klasserne

Hvornår 8:20 – 15:20

 • Alle møder i deres egne klasser.
 • Virtuel introduktion til SO2. Lærerbogsforfatter, lektor og cand. polit. Henrik Kureer giver et oplæg: ”Hvor er globaliseringen på vej hen?” Oplægget deles i to sekvenser, og I skal stille spørgsmål.
 • Efter frokost får I tildelt grupper og problemformuleringer.

Torsdag d. 06.05: Undervisningsdag

I klasserne

Hvornår 8:20 – 15:20

 • Undervisning i SO2-fagene, enten ved jeres egen lærer, eller en af de andre lærere.
 • Evt gruppearbejde

Fredag d. 07.05: Undervisningsdag

I klasserne

Hvornår 8:20 – 15:20

 • Undervisning i SO2-fagene, enten ved jeres egen lærer, eller en af de andre lærere.
 • Evt gruppearbejde

Mandag d. 10.05: Projektdag

Teams

Hvornår 8:20 – 15:20

 • Selvstændigt arbejde i grupper.
 • Opsøg selv vejlederne, når I har brug for hjælp, også dem I ikke kender. Se i lectio, hvem der har “vagten”.

Tirsdag d.11.05: Projektdag

Teams

Hvornår 8:20 – 15:20

 • Selvstændigt arbejde i grupper.
 • Opsøg selv vejlederne, når I har brug for hjælp, også dem I ikke kender. Se i lectio, hvem der har “vagten”.

Onsdag d. 12.05: Fremlæggelser

Teams

Hvornår 8:20 – 14:20

 • Alle grupper fremlægger for to lærere. Se plan i lectio
 • Alle grupper evaluerer i lectio (se under “bedømmelseskriterier)

Vi lever i en globaliseret verden – kultur, varer, penge og arbejdskraft udveksles mellem verdens lande og politiske beslutninger påvirker på tværs af landegrænser.

Økonomernes beregninger indikerer, at alle lande har profiteret positivt af den øgede globalisering, og at alle lande bliver stadigt rigere og rigere, – men har globaliseringen også en bagside?

Finanskrisen, eurokrisen, flygtningekrisen i 2015, Brexit, den globale opvarmning, flere lederes politiske fokus på protektionisme, og nu coronakrisen viser forskellige resultater af globaliseringen. Er der lande der taber på denne globalisering, og er der lande, der nyder godt af globaliseringen?

I dette SO2-forløb med fagene International Økonomi, Samfundsfag og Matematik skal I forholde jer til konsekvenserne af globaliseringsprocessen. I skal lære om forskellige typer af globalisering, globaliseringsbølger, teoretiske modeller, at forholde jer kritisk til kilder og materialer samt anvende matematik som en del af jeres undersøgelse.

SO2 starter med en fælles Intro-dag, hvor I blandt andet skal høre et foredrag. Derefter er der to dage med undervisning i fagene. Nogle af klasserne vil møde en anden lærer, end jeres sædvanlige lærer.  Bagefter har I to selvstændige arbejdsdage i grupperne. Der vil altid være lærere til stede, som underviser i fagene, og det er jeres eget ansvar at opsøge hjælp og vejledning, også fra de lærere I ikke kender i forvejen. Se i lectio, hvem der er til stede hvornår. På projektugens sidste dag skal alle grupper fremlægge for to lærere.

Vi ser frem til at lave SO2 sammen med jer.

 

Lærere: 

International Økonomi: Lisbeth (lkh); Benjamin (blf), Pernille (pem)

Samfundsfag: Brian (bju), Benjamin (blf) og Pernille (pem)

Matematik: Maja (maan), Rikke (rlb), Andreas (awb) Lisbeth (lkh), Niels (ncm)

Studieteknik Maria (mjl)

I skal arbejde i grupper med én af nedenstående problemformuleringer (lærerne vælger hvilken). Resultatet af jeres arbejde skal fremlægges i en mundtlig præsentation a ca. 10 minutter, hvor I bruger PowerPoint eller et andet præsentationsværktøj. I kan læse mere om præsentationen under fanen “bedømmelseskriterier”.

De to opgaveformuleringer:

Opgaveformulering 1:

     1. Redegør kort begrebet globalisering, og beskriv kort forskellige årsager til globaliseringen.

     2. Analyser den økonomiske udvikling mellem rige og fattige lande.

I skal herunder:

 • Inddrage deskriptiv statistik i form af eksempelvis tabeller, figurer, indekstal, procenter og procentpoint samt regressionsanalyse; der skal udarbejdes både en lineær og eksponentiel analyse, der skal indeholde en vurdering af hvilken der er bedst. Regressionsanalysen skal danne baggrund for en fremskrivning.
 • Underbyg de resultater I får gennem jeres matematiske udregninger med viden og modeller fra jeres undervisningsmaterialer, avisartikler mv.

     3. Diskutér gennem inddragelse af pointer fra analysen hvordan corona pandemien rammer skævt mellem lande og mellem befolkningsgrupper i landene.

Hver gruppe udarbejder en skriftlig evaluering, med minimum 4 punkter, som beskriver, hvad I har lært af SO2 forløbet. Evaluering skal afleveres i Lectio efter fremlæggelsen.

Artikler – husk at I selv skal søge supplerende viden til jeres oplæg fra pensum, artikler og databaser:

Opgaveformulering 2:

     1. Analyser om der er øgede sociale forskelle mellem industrilandene (to eller flere) som konsekvens af globaliseringen.

I skal herunder:

 • Inddrage deskriptiv statistik i form af eksempelvis tabeller, figurer, indekstal, procenter og procentpoint samt regressionsanalyse; der skal udarbejdes både en lineær og eksponentiel analyse, der skal indeholde en vurdering af hvilken der er bedst. Regressionsanalysen skal danne baggrund for en fremskrivning.
 • Underbyg de resultater I får gennem jeres matematiske udregninger med viden og modeller fra undervisningsmaterialer, avisartikler mv.

     2. Diskutér gennem anvendelse af relevante globaliseringsbegreber og inddragelse af pointer fra analysen på hvilke måder øget sociale forskelle, sammen med coronakrisen, kan føre til deglobalisering?

Vurder via landeeksempler om der indtil videre har været forskel på hvor hårdt industrilande har været ramt af corona målt i forhold til sociale forskelle også.

Hver gruppe udarbejder en skriftlig evaluering, med minimum 4 punkter, som beskriver, hvad I har lært af SO2 forløbet. Evaluering skal afleveres i Lectio efter fremlæggelsen

Artikler – husk at I selv skal søge supplerende viden til jeres oplæg fra pensum, artikler og databaser:

Her kan I finde data til jeres undersøgelse: 

I løbet af SO2 bliver I bedre til at: 

 • anvende matematik som analyseredskab i forhold til en problemstilling
 • forstå teori omkring globalisering
 • søge og anvende empiri, herunder tydelig kildehenvisning og litteraturliste.
 • lave en mundtlig præsentation

Og I lærer Kernestof fra de tre fag:

Matematik: Beskrivende statistik, indekstal, procenter og procentpoint, regressionsanalyse; der skal udarbejdes både en lineær og eksponentiel analyse, der skal indeholde en vurdering af hvilken der er bedst. Regressionsanalysen skal danne baggrund for en fremskrivning.

 International økonomi A:  Kapitel 25 – Globalisering af verdensøkonomien

 International økonomi B: Kapitel 21 – Globalisering af verdensøkonomien

Samfundsfag: Kapitel 19 – Globalisering

I får mundtlig feedback for fremlæggelsen efter følgende kriterier:

 • Inddragelse af matematik, udarbejdelse af matematiske udregninger samt opstilling af tabeller, figurer og grafiske illustrationer, mindst 3-5 nøglevariabler.
 • Inddragelse af kernestof (anvendelse af faglige begreber og teoribegreber)
 • Inddragelse af eksterne kilder/empiri samt forholde sig kildekritisk
 • Udarbejdelse af tydelige kildehenvisninger og litteraturliste.
 • Generel præsentationsteknik (rød tråd i fremlæggelsen, ligelig fordeling af taletid mellem gruppedeltagere, gennemarbejdet og overskuelig PowerPoint, ingen mobiler som støtte under fremlæggelsen)
 • Overholde taletiden på 7-10 minutter for hele gruppen.

Opgave til jer efter fremlæggelse og feedback:

Du skal individuelt aflevere en skriftlig evaluering i lectio:
I
din evaluering skal du inddrage 5 nedslag/punkter på forbedringer fra SO1 til SO2 eksempelvis, hvad du har lært om studiekompetencer fra arbejdet med SO1 og til SO2. 

 Evaluering af forløbet: I ugen efter so2 vil en af jeres lærere evaluere forløbet mundtligt med jer i klassen.

Tekst kommer snart.