Vælg en side
Slotshaven HHX SO7 Mini-SOP

SO7: mini-SOP

(Årgang 2020-2023)

Uge 43 Fællestime, tirsdag i modul 2, i Nordsalen.
Uge 43 og 44 I præsenteres for jeres fagkombinationer, og lærerene fortæller om fag, metoder, emner, problemformulering.
Uge 45-46
 • Problemformuleringsblanket skal være afleveret senest tirsdag 8.11 kl 22.00
 • Find blanketten her: Mini-SOP blanket 2022

3 skrivedage

Torsdag d. 10.11

1 modul:

I møder i jeres klasser.

Her vil være oplæg om hvordan opgaven skal bygges op.

 

1-3 modul:

Der vil være vejledere tilstede i jeres klasselokale, så I kan søge vejleding i forhold at komme igang med opgaven. Hvis der ikke er en vejleder tilstede i jeres specifikke fag, så vil der være en et sted på skolen. Snak med jeres lærere og de vil hjælpe.

I kan arbejde med jeres mini SOP hvor I vil på skolen.

 

4-6 modul

Vejlederne vil være til stede ved et fælles vejlederbord i kantinen. Kom forbi kantinen i løbet af modul 5 eller 6 og kryds jer af på listen.

 

Fredag 11.11

Modul 1

Fælles oplæg i Nordsalen om metodeafsnittet.

Resten af tiden vil der være vejledning – vejlederne sidder ved fælles bord i kantinen.

Maria åbent på biblioteket fra kl 10.35 til 14.15. Kontakt Maria, hvis I har brug for hjælp til informationssøgning, hvordan man laver kildehenvisninger osv.

 

Mandag 14.11

Selvstændige skrivedag hjemme, men I er stadig velkomne til at lave aftaler med jeres vejledere på skolen eller over teams.

 

Mini-sop skal afleveres senest tirsdag d. 15.11 kl 23.59

Uge 49

Mundtlig prøve i mini-SOP

Refleksion og Idégenerering til SOP

 

Mini-SOP er en tværfaglig rapport, som forbereder dig til at skrive SOP. Du skal både skrive en rapport, og forsvare den mundtligt.

Du skal formulere en problemstilling, lave din egen problemformulering, og ud fra det skrive en rapport på 7-9 sider, som lever op til alle de formelle krav for en rapport. Mini-SOP er altså en rigtig god mulighed for at øve sig i at lave problemformulering, litteraturliste, kildehenvisninger, arbejde på forskellige taksonomiske niveauer i studieretningsfagene osv, sådan at du er rigtig godt klædt på når det gælder den rigtige SOP i foråret.

Inden du går i gang med at skrive selve rapporten, skal du aflevere en blanket med problemstilling og problemformulering, samt et bud på hvilke materialer (altså bøger, artikler, data m.m.), samt metoder fra fagene, du regner med at bruge. Dine lærere hjælper dig.

 

Sidste frist for aflevering af blanketten er 8.11, men det er en god idé at få det gjort før.

Alle elever skal skrive i to fag. Mindst et fag er et studieretningsfag. I modsætning til SOP vælger du ikke selv fag. For hver klasse er der 2 mulige fagkombinationer, og jeres lærere fortæller, hvordan de fordeles mellem jer. Det hører I nærmere om i uge 43.

Noget af opgaven skrives her på skolen, mens resten skrives derhjemme. Du skal deltage i workshops, så du fx lærer, hvordan et metodeafsnit skal skrives. Se nærmere i tidsplanen.

Du skal skrive en rapport på 7-9 sider, som lever op til de formelle krav, du kan se her: SOP, mini-SOP, DHO mmSOP, mini-SOP, DHO m.m.

Problemformuleringen laver du selv. Har du brug for inspiration kan du se eksempler HER

Du skal forsvare rapporten mundtligt. Til den mundtlige prøve vil begge dine lærere være til stede. 

Den mundtlige prøve varer 30 minutter, inkl lærernes votering, og består af tre dele:

 • Et oplæg6-7 minutter, hvor du præsenterer din problemformulering, vigtigste resultater, samt overvejelser om de faglige metoder, du har anvendt + perspektivering til aktuelle emner (kulturelle, økonomiske og/eller politiske). I forbindelse med mini-SOP lægger vi særlig vægt på, at du viser hvordan du har anvendt metoder fra fagene, og hvordan begge fag har bidraget.
 • En samtale15 minutter mellem elev og lærere.
 • Feedback 8-9 min.

Se mere om den mundtlige prøve her:Gode-raad-og-retningslinjer-miniSOP-eksamen

Bedømmelse af mini SOP: Formativ feedback + en pejling i forhold til hvor fremlæggelsen + hvor det skriftlig produkt ligger ( over middel, middel, under middel) à DVS. ikke karakterer.

 

 

Alle de faglige mål for SO og SOP er i spil til mini-SOP:
 • beherske relevante faglige mål i studieområdets fag
 • formulere og analysere en problemstilling ved at kombinere viden og faglige metoder fra flere forskellige fag perspektivere besvarelsen af en problemstilling i forhold til kulturelle, økonomiske og politiske temaer i samtiden reflektere over forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger
 • søge, udvælge og behandle relevant faglig information
 • forholde sig kritisk til faglig information og eget arbejde
 • formidle flerfaglige problemstillinger og resultater mundtligt og skriftligt
 • beherske mundtlige og skriftlige fremstillingsformer.

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶

 

Mini-SOP vurderes efter de samme kriterier som den rigtige SOP. Men vi lægger særlig vægt på dem, som er fremhævet med fed her nedenfor. 

Ved bedømmelse af den skriftlige rapport lægges vægt på:
̶ I hvilket omfang opgaveformuleringen er besvaret
̶ relevant udvælgelse, anvendelse og kombination af viden og metoder fra de indgående fag
̶ faglig indsigt og fordybelse og evne til at sætte sig ind i relevante nye faglige områder
̶ anvendelse af relevant materiale
̶ faglig formidling og fremstillingsform. (især om I laver kildehenvisninger og litteraturliste rigtigt) 

Ved den mundtlige eksamination lægges vægt på:
̶ Den mundtlige præsentation af rapporten og dens vigtigste konklusioner
̶ faglig dybde og selvstændighed
̶ forståelse af de indgående fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til arbejdet med studieområdeprojektets problemstillinger
̶ perspektivering af projektets problemstillinger til aktuelle kulturelle, økonomiske og/eller politiske temaer af relevans for studieområdet
̶ formidling af centrale konklusioner og refleksioner.

 

Efter den mundtlige prøve beder vi jer om at udfylde et evalueringsskema, så vi får noget viden, vi kan bruge til næste år, når vi skal planlægge mini-SOP.

 

 • Individuel opgave
 • Opgave og arbejdsspørgsmål formuleres af dig selv
 • Hvilke studiekompetencer træner du?
  • At lave og følge en arbejdsplan
  • At søge vejledning og tage ansvar
  • At undres og formulere et undringsspørgsmål
  • At lave taksonomiske arbejdsspørgsmål
  • At kombinere fag og metoder
  • At skrive en rapport
  • At fremlægge mundtlig baseret på rapporten
 • Hvilke værktøjer træner du?
  • Den videnskabelige basismodel
  • Krav til rapportgenren
  • Krav til powerpoint
  • Informationssøgning
  • Indholdsfortegnelse, sidetal kildehenvisninger og litteraturliste