Vælg en side

Diskussion og/eller vurdering

OBS: For redegørelse, analyse, diskussion og vurdering gælder altid, at du skal som minimum følge problemstillingerne (“pindene”) i din opgaveformulering!

Diskussion eller vurdering?

Vi har her på sitet ikke skelnet mellem diskussion og vurdering. Årsagen er, at:

 • En god diskussion altid skal afsluttes med en vurdering
 • En god vurdering altid baseres på en afvejning af argumenter, hvilket er det samme som en diskussion

Formålet med diskussion/vurdering:

En diskussion er en struktureret debat af et spørgsmål – noget man skal tage stilling til/besvare. Og ja, du skal altså diskutere med dig selv. Det vigtigste i en diskussion er, at du argumenterer, dvs. at du begrunder alle dine påstande med fagligt og logisk belæg. Derudover er det vigtigt at du viser at du kan se tingene fra flere sider, stille dem op mod hinanden (for/imod, på den ene/på den anden side), og til sidst nå frem til en afsluttende vurdering hvor du vælger side/tager endelig stilling på basis af din argumentation.

Hvordan skriver man en diskussion?

Struktur er vigtig i en diskussion/vurdering. Det er altså ikke ligegyldigt i hvilken rækkefølge du præsenterer dine pointer og begrundelser. En velstruktureret diskussion inkl. vurdering kan se således ud:

 • Præsenter dit overordnede synspunkt på diskussionsspørgmålet (afslør dit ‘svar’)
 • Argumenter FOR / på den ENE side
 • Argumenter IMOD / på den ANDEN side
 • Afsluttende vurdering (som selvfølgelig skal passe sammen med dit overordnede synspunkt/’svar’)

Eller (alternativ struktur)

 • Præsenter dit overordnede synspunkt på diskussionsspørgmålet (afslør dit ‘svar’)
 • Delemne 1: for OG imod / på den ene OG den anden side
 • Delemne 2: for OG imod / på den ene OG den anden side
 • Delemne 3: for OG imod / på den ene OG den anden side
 • Afsluttende vurdering (som selvfølgelig skal passe sammen med dit overordnede synspunkt/’svar’)

Redegørelse vs. diskussion

Du bør undgå at redegøre for meget i en diskussion – den faktuelle viden man skal have for at forstå diskussionens punkter skal komme i redegørelsen, og så trækkes ind i diskussion som en del af argumentationen. Ideelt set skal diskussionen altså kobles tydeligt til og trække på opgavens foregående afsnit: Du skal trække på den baggrundsviden du har præsenteret i redegørelsen, og de resultater du fandt frem til i din analyse. På den måde binder diskussionen det hele sammen til en vel-informeret, velovervejet behandling af opgavens overordnede problemstilling.

Dog vil du i din diskussion også kunne trække på ekspertviden fra kilder som du først præsenterer i selve diskussionsafsnittet – her er det klart at du er nødt til kort at forklare/redegøre for disses synspunkter.

En hovedregel her er, at der gerne må være elementer af redegørelse i diskussionen, men at afsnittets fokus helt tydeligt er på din argumentation og vurdering.

Typiske fejl i diskussioner:

 • At man glemmer at inddrage det man fandt frem til i både redegørelse og analyse. Diskussion SKAL baseres på foregående delkonklusioner (redegørelse og analyser), og derefter suppleres med fx. yderligere kilder (til brug i argumentationen). Diskussionen skal binde opgavens dele tydeligt sammen…
 • At man kun præsenterer een vinkel på sagen
 • At man kommer med en masse påstande uden at begrunde dem
 • At man bliver personlig – altså tager personligt stilling til emnet. Argumentationen skal være fagligt/sagligt begrundet, dvs. logisk og baseret på viden fra fagene og ens research.
 • At man glemmer at vurdere til sidst
 • At man mister tråden, og faktisk slet ikke får svaret på/behandlet den problemstilling som fremgår af diskussions-“pinden” i PF