Vælg en side

Metodeafsnittet

Formål med metodeafsnittet:

Metodeafsnittet skal forklare og begrunde, hvorfor du har valgt at gøre som du gør i forhold til at svare på opgaveformuleringen … Afsnittet skrives, før du laver resten af rapporten (som en slags guide til, hvad du skal gøre), men redigeres også undervejs og efterfølgende, i takt med at din rapport tager form.

OBS: Metodeafsnittet skal handle om din opgaveformulering: Undgå en mekanisk, generaliserende gengivelse af videnskabsteori og metode – hvert delafsnit skal kobles til netop din rapport, din problemstilling, dit fokus. Det giver altså ingen point bare at sige noget om metode generelt.

Du kan få hjælp til metodeafsnittet her, samt vigtige uddybninger nedenfor:

Eksempel på metodeafsnit – med kommentarer og fremhævninger

Metodeoplæg

Tjekliste og struktur til metodeafsnittet

Hvordan skriver man metodeafsnittet?

Metodeafsnittet struktureres i delafsnit med hver deres tydelige fokus. Som udgangspunkt bør dit metodeafsnit, uanset dit valg af fag, indeholde følgende afsnit i nævnte rækkefølge:

  • Begrund og forklar dit valg af fag. Her er det vigtigt at du ikke begrunder ud fra interesse (“Jeg synes, IØ er spændende…”) – du skal give en saglig og metodisk begrundelse, ud fra netop din valgte problemstilling og fokus: Hvad kan en samfundsfaglig vinkel/humanistisk vinkel belyse ved emnet? Hvilke metoder og perspektiver giver dine valgte fag adgang til og hvorfor giver det mening i netop dit projekt?
  • Begrund og forklar dit valg af analysemodel, teori og/eller begreber: Hvilken type analyse er valgt, og hvilke begreber inddrager du? Hvorfor er de særligt egnede til at undersøge dit emne/problemstilling? Hvilke begrænsninger har der været ved den valgte analysemetode/teori/begreber? Hvilke andre modeller/teorier/begreber var evt. i spil, og hvorfor endte du med det valg du gjorde?
  • (HVIS du arbejder samfundsvidenskabeligt): Begrund og forklar dit valg af metode til dataindsamling: Arbejder du induktivt eller deduktivt? (læs evt. mere om dette under “Analyse”) Er dine kilder kvalitative eller kvantitative? Har du lavet primær eller sekundær dataindsamling? Hvilke typer søgestrategier gav hvilket resultat? Hvilke specifikke kilder er valgt, og hvorfor er de gode til netop din opgave? Hvilke begrænsninger er der ved dem? (du kan lære mere om kildekritik i videoguiden under ”Værktøjer” + spørg dine lærere i fagene)
  • (HVIS du arbejder med humanistisk/tekstanalytisk): Begrund og forklar dit valg af hovedværk og supplerende materiale: Hvorfor er dit/dine valgte værk godt/gode til netop din problemstilling? Hvilke andre værk var evt. i spil, og hvorfor endte du med det valg du tog? (vær kildekritisk – læs nærmere om kildekritik i videoguiden under ”Værktøjer” + spørg dine lærere i fagene)
  • Begrund og forklar dine fravalg: Hvordan har du afgrænset din opgave og hvorfor? Hvad er konsekvenserne for dit fokus og dine resultater? Hvordan kunne man ellers have grebet opgaven an? (både i fokus og metode).
  • Tag kritisk stilling til dine resultater: Forløb din undersøgelse planmæssigt? Kan resultaterne bruges til at besvare din opgave/problemformulering? Gik noget galt undervejs, og hvis ja, hvad? Hvilken forforståelse gik du ind med da du startede projektet? Hvordan har din forforståelse muligvis påvirket dit syn på emnet (og dermed dit fokus, metodevalg og resultater)? OBS: Lad være med at fremtvinge resultater som du ikke kan begrunde. Din rapport er en begrænset opgave, og det er ikke sikkert at du når at finde en konkret løsning på din problemstilling. Det er langt vigtigere, at du kan reflektere kritisk over din egen arbejdsproces, og hvordan de valg du har truffet undervejs har ført dig frem til de resultater (eller mangel på samme) du er endt med.

4 typiske fejl i metodeafsnittet:

  • … at man beskriver metode GENERELT – ikke de valg, man selv har truffet i egen opgave. Metodeafsnittet skal handle om DIN opgave og DINE metodiske valg: Undgå en mekanisk, generaliserende gengivelse af videnskabsteori og metode – hvert delafsnit skal kobles til netop din rapport, dit fokus. Det giver altså ingen point bare at sige noget om metode generelt.
  • … at man bare beskriver, HVAD man har gjort, ikke HVORFOR man har gjort. Metodeafsnittet skal BEGRUNDE, HVORFOR man gjorde, som man gjorde i opgaven – du får ingen point for bare at beskrive, hvad du har gjort og hvordan (såkaldt procesbeskrivelse) – vi skal vide hvorfor.
  • … at man er ukritisk overfor egen fremgangsmåde. Der er aldrig kun én måde at undersøge et emne på: Vær selvkritisk overfor dine egne metodevalg, dine kilder og dine resultater uden at skyde dig selv helt i sænk.
  • … at man skriver en lang sammenhængende ‘wall-of-text’. Opdel metodeafsnittet i delafsnit – se guiden her ovenfor.