Vælg en side

SOP: HTX

(Årgang 2018-2021)

Præ-SOP: Orientering om SOP, fagenes muligheder og afgrænsning af emne
7. september Fællestime: Introduktion til SOP ved caj og hbi
9. september

Et modul (se lectio) med begge jeres Studieretningslærere, information og idegenerering

Fagcafe: Mulighed for at høre om, hvad de fag I ikke har længere, kan bruges til i sop. (tidspunkt: se lectio)

7.-14. september Alle lærere vil i en time fortælle om, hvordan deres fag kan bruges i forbindelse med sop.
17. september Valg af fag: Du bør have talt med mindst én lærer om emne/område, inden du vælger fag.
30. september 1. vejledning: Alle får tildelt en tid med begge vejledere (se Lectio) i løbet af dagen. Sideløbende er der undervisning eller arbejd-selv. Elever bør møde forberedt. Se under fanen “vejledning”
6.oktober Problemformuleringsworkshop: 1. Krav til PF-blanketten 2. Eksempler på færdige problem- og opgaveformuleringer 3. Mulighed for at arbejde på jeres egen PF.
uge 41 eller 43 2. vejledning: Enten virtuel eller fysisk. Du aftaler selv tidspunkt med dine vejledere
30. oktober 3. vejledning
4. november Sidste frist for aflevering af SOP-blanket. Når blanketten er afleveret, må indholdet ikke diskuteres med vejlederne igen før 20.11
(16.11) (lærerne uploader på netprøver)
SOP-skrivetid: Fordybelse i valgt emne og skrivearbejde
HUSK: hvis du bliver syg i SOP-skrivetiden skal du straks give skolen besked, og skaffe en lægeerklæring.

20. november

8.15-14.20

I klasserne og kantinen

Sop-U-dag:

I møder i klasserne, hvor en lærer tjekker fravær. Opgaveformuleringen bliver offentliggjort på netprøver.dk og I kan gå i gang med det selvstændige arbejde. En del af vejlederne (se lectio) er i kantinen, så I kan spørge dem til råds.

kl 12.05: Planlæg din tid, planlæg din opgave (i klasserne) Se beskrivelse under fanen SOP-dage.

Se hvilke workshops, I kan vælge imellem mandag-tirsdag-onsdag i næste uge under fanen “SOP-dage”, og skriv jer på i spørgeskema på lectio. Tilmeldingen er foreløbig, og kan ændres senere.

23. november

8.15-14.20

I klasserne og kantinen

SOP-U-dag: 

I møder i klasserne, hvor en lærer tjekker fravær. I skal lave en plan for, hvad I vil nå i løbet af U-dagene. Derudover selvstændigt arbejde med SOP. Se i lectio, hvilke lærere er til stede, og lav selv aftaler om vejledning.

24. -25. november

8.15-14.20

I klasserne og kantinen

SOP U-dag

I møder i klasserne, hvor en lærer tjekker fravær. Derefter selvstændigt arbejde og workshops. Se i lectio, hvilke lærere er til stede, og træf selv aftaler om vejledning.

26. november SOP-F-dag (uden mødepligt): Mulighed for vejledning
27. november SOP-F-dag (uden mødepligt): Mulighed for vejledning
30. november SOP-F-dag (uden mødepligt): Mulighed for vejledning
1. december SOP-F-dag (uden mødepligt): Mulighed for vejledning
2. december SOP-F-dag (uden mødepligt): Mulighed for vejledning
3. december SOP-F-dag (uden mødepligt): SOP afleveres i Netprøver senest kl. 14.00. Herefter må vejleder ikke tale med dig om din SOP før til eksamen.
SOP-eksamen: Forberedelse og afvikling af mundtligt forsvar
11. januar Fællestime om SOP-eksamen
21.-22. januar Mundtlig eksamen
 • SOP er et tværfagligt, individuelt projekt, hvor du både skal lave en skriftlig opgavebesvarelse og forsvare den mundtligt.
 • Du får én samlet karakter, som tæller dobbelt på dit eksamensbevis.
 • Du skal arbejde analytisk og empirisk, og du vælger selv, hvad du vil skrive om.
 • Du skal vælge to fag, som passer godt til dit emne. Mindst ét af fagene skal være et studieretningsfag, og mindst et af fagene skal være på A-niveau. Hvis det ene fag opfylder begge betingelser, så kan det andet fag være et, du har eller har haft på enten A-, B- eller C-niveau. Husk at tale med dine lærere, så du får valgt en god fagkombination, der passer til det område, og den problemstilling, du gerne vil skrive om.
 • Du finder selv ud af, hvilke metoder, materialer m.m., du vil anvende.
 • Du skal i mindst et af fagene inddrage nye områder, materialer og faglige vinkler, som rækker ud over det, du har lært i undervisningen.
 • Du skriver selv en problemformulering. Derefter vurderer vejlederne om dit forslag kan bruges som det er. De kan også vælge at lave ændringer, for at sikre, at du kan skrive en opgave, der lever op til de faglige mål.
 • SOP skal fylde 15-20 sider, og følge de retningslinjer, du finder her: KRAV TIL SOP

SOP kræver stor selvstændighed fra din side, og du får vejledning gennem hele forløbet, som kan deles op i tre faser:

1. Præ-SOP: Orientering om SOP, 3 gange vejledning, problemformuleringsworkshop  mm.

 • Mål: Du afleverer SOP-blanket med problemstilling, problemformulering, materialer og metoder

2. SOP: Det selvstændige projektarbejde begynder:

U-tid: Fire hele skoledage til at lave forsøg, indsamle empiri, læse litteratur, få vejledning, og begynde at skrive. Der er mødepligt, og altid lærere til stede. Men du har stor selvstændighed ift. hvordan du bruger din tid. Dog skal du deltage i nogle obligatoriske workshops.

F-tid:  Hele skoledage, hvor du arbejder selvstændigt. Der er ikke mødepligt, og lærerne træffes kun efter aftale.

 • Mål: SOP afleveres

3. SOP-eksamen: Fra SOP er afleveret og indtil eksamen må lærerne ikke give nogen form for feedback på jeres SOP. Der vil blive afholdt en fællestime med info og gode råd til den mundtlige eksamen.

 • Mål: SOP forsvares mundtligt over for lærer og censor.
Udover faglige mål fra de fag du skriver i, gælder også de SO-faglige mål:

Eleven skal kunne:
̶ undersøge og afgrænse en problemstilling ved at kombinere viden og metoder fra forskellige fag og udarbejde en problemformulering
̶ søge, vurdere og anvende fagligt relevant information
̶ kombinere viden og metoder fra fagene til indsamling og analyse af empiri og bearbejdning af problemstillingen
̶ perspektivere den behandlede problemstilling
̶ demonstrere evne til faglig formidling såvel mundtligt som skriftligt, herunder beherske forskellige genrer og fremstillingsformen i en skriftlig opgavebesvarelse
̶ vurdere forskellige fags og metoders muligheder og begrænsninger i arbejdet med problemstillingen
̶ kunne anvende relevante studiemetoder samt forholde sig refleksivt til egen læreproces og eget arbejde.

Workshops, vejledning og selvstændigt arbejde

De fire U-dage på skolen er din mulighed for at komme godt i gang med din SOP. Du har mulighed for at deltage i en række workshops, hvor du lærer, hvordan din SOP skal bygges op, hvordan du anvender dine kilder mm. Desuden får du mulighed for at vise noget af dit arbejde til andre elever, og til lærerne, og på den måde få inspiration til, hvordan du gør din sop endnu bedre. Der er også tid til selvstændigt arbejde, og du kan få vejledning. Se i lectio, hvornår dine vejledere er til stede, og sørg selv for at få lavet en aftale.

Obligatorisk workshop for alle: Planlæg din tid, planlæg din opgave. (fredag i modul 4 og 5. 3s: Kirsten og Tone 3r: Erik og Evy, 3x: Carsten og Brian)

 • Se, hvordan en SOP skal bygges op,
 • Se eksempler på sprogbrug og kildeanvendelse fra tidligere opgaver,
 • Lav en disposition til din egen SOP.
 • Lav en tidsplan for din egen SOP-proces.

 

Andre workshops: I må deltage i så mange workshops, som I har lyst til. Nogle af jer vil aftale med jeres lærere, at I skal deltage i bestemte workshops. For andre er det frivilligt. Alle workshops afvikles to gange. Se tidspunkter i lectio. Foreløbig tilmelding via spørgeskema i lectio fredag 20.11

 • Databehandling/Empiri: I workshoppen kan du få hjælp til/få en snak om fx
  Statistik, regression, udarbejdelse af flotte figurer, grafer, behandling og vurdering af usikkerheder osv.
  De ting vedrørende databehandling/empiri som dine vejledere ikke kan hjælpe dig med.
  Relevans af empiri i forhold til teori (tal også med dine vejledere).

 

 • Sparringsworkshop: Få sparring fra dine medstuderende. Medbring et stykke af din opgave du gerne vil have feedback på. Det kan for eksempel være opsætning, sproglige formulering, et specifikt afsnit, eller andet. Hjælp hinanden med inspiration, gode råd og input. Kom gerne i grupper.

 

 • Kildehenvisninger og litteraturliste: Få hjælp fra Maria til, hvordan du gør det korrekt.   

 

 • Funktioner i word: Lær hvordan du laver indholdsfortegnelse, kildehenvisninger mm, ved hjælp af words funktioner. 

 

 • Skriveværksted: Kom og vis noget, du har skrevet til:

-en dansklærer, og få feedback på sprog og grammatik

-andre lærere, og få feedback på struktur, formalia m.m

Allerførst skal du naturligvis finde ud af, på et helt overordnet plan, hvad du vil skrive om. Og hvilke fag, der passer til. Her kan det være en fordel starte med et mind-map, eller andre metoder til idéudvikling, som du kender fra de fag og projekter, du har arbejdet med før.

Når du har valgt fag og område, begynder selve vejledningen. For at få mest muligt ud af vejledningssamtalerne, bør du forberede dig grundigt til hver gang. Du kan f.eks. vælge at udfylde vejledningsskemaet så grundigt som muligt.

Til hver vejledningssamtale er det en rigtig god idé at skrive ned, hvad I taler om. Og lave nogle faste aftaler, sådan at du ved, hvad du skal gøre, inden næste vejledning. Aftal med vejlederne, hvordan I holder styr på jeres aftaler. I kan vælge at bruge vejledningsskemaet gennem hele vejledningsfasen, men I kan også aftale noget andet, f.eks, at kommunikere i lectio.

Vejledningsskema

Du kan også vælge, i samråd med vejlederne, at lade “Den Videnskabelige Basismodel” danne rammen om dit arbejde frem mod en problemformulering.

Du kan læse mere om, hvordan modellen anvendes, her: 

På et tidspunkt i løbet af vejledningen skal du også begynde at udfylde SOP-blanketten, så den er klar til at blive afleveret.

SOP-blanket

Hvem udfylder blanketten: Det gør du, men med udgangspunkt i det, du taler med vejlederne om.

Hvorfor skal den udfyldes: Blanketten er obligatorisk, og du får ikke lov at skrive SOP uden. Blanketten er en sikkerhed for dig selv og for dine vejledere: Den viser, at du har tænkt over, hvordan du vil nå i mål med din SOP, og sikrer, at du kommer til at arbejde med noget, som interesserer dig. Blanketten giver vejlederne den viden, de har brug for, for at kunne lave den endelige opgaveformulering.

På baggrund af elevens problemformulering udarbejder vejlederne den endelige opgaveformulering, som udleveres d. 20.11. De to kan være identiske, men vejlederne ændrer/tilpasser elevens problemformulering, når det er nødvendigt for at sikre, at eleven kan skrive en SOP, der lever op til de faglige mål.

Hvornår: Du afleverer blanketten i Lectio 4.11, kl. 23:59. Men du kan vælge at udfylde den før, og så rette og tilføje løbende, i samråd med vejlederne.

Hvis du er i tvivl om, du har skrevet alt det, som er relevant i forhold til lige præcis dit projekt, skal du tale med dine vejledere. De afgør, om blanketten indholder alt det, de har brug for at vide.

Hvordan: Til problemfomuleringsworkshoppen den xx. (måned) får du hjælp og input. Du kan også se en forklaring her:

Du skal forsvre din sop ved en mundtlig eksamen på 30 minutter. Først skal du fremlægge centrale problemstillinger og konklusioner (max 10 minutter). Derefter samtale mellem elev, lærer og censor. Du får én samlet karakter for den skriftlige og mundtlige del tilsammen. man kan altså ikke sige, at den ene del er vigitgere end den anden.

Bedømmelseskriterier:

Ved den skriftlige opgavebesvarelse lægges vægt på:
̶ i hvor høj grad opgaveformuleringen er besvaret
̶ undersøgelse og analyse af projektets problemstilling
̶ relevant udvælgelse, kombination og anvendelse af viden og metoder fra de indgående fag
̶ kombination af empiri og teori i behandling af problemstillingen
̶ faglig dybde og perspektiv
̶ projektarbejdets planlægning og begrundelser for faglige og metodiske valg
̶ beherskelse af fremstillingsformen i en faglig skriftlig opgavebesvarelse.

Ved den mundtlige eksamination lægges vægt på:
̶ den mundtlige præsentation af projektet og dets vigtigste konklusioner
̶ faglig dybde og selvstændighed i den faglige dialog om projektet
̶ forståelse af de indgående fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til arbejdet med den valgte problemstilling, og overvejelser om kvaliteten af den opnåede viden
̶ refleksion over de anvendte studiemetoder i forhold til gennemførelse af det konkrete projektforløb.
Der gives én karakter på grundlag af en helhedsvurdering af eksaminandens præstation, som omfatter den skriftlige opgavebesvarelse og den mundtlige eksamination.

Når du har været til den mundtlige eksamen, får du én karakter, som både dækker den skriftlige opgavebesvarelse, og den mundtlige eksamen. Man kan ikke sige, om den ene del tæller mere end den anden.

Ved den skriftlige opgavebesvarelse lægges vægt på:
̶ i hvor høj grad opgaveformuleringen er besvaret
̶ undersøgelse og analyse af projektets problemstilling
̶ relevant udvælgelse, kombination og anvendelse af viden og metoder fra de indgående fag
̶ kombination af empiri og teori i behandling af problemstillingen
̶ faglig dybde og perspektiv
̶ projektarbejdets planlægning og begrundelser for faglige og metodiske valg
̶ beherskelse af fremstillingsformen i en faglig skriftlig opgavebesvarelse.

Ved den mundtlige eksamination lægges vægt på:
̶ den mundtlige præsentation af projektet og dets vigtigste konklusioner
̶ faglig dybde og selvstændighed i den faglige dialog om projektet
̶ forståelse af de indgående fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til arbejdet med den valgte problemstilling, og overvejelser om kvaliteten af den opnåede viden
̶ refleksion over de anvendte studiemetoder i forhold til gennemførelse af det konkrete projektforløb.

Evaluering: Efter eksamen vil vi bede jer evaluere hele SOP-forløbet skriftligt, sådan at vi kan bruge jeres input i tilrettelæggelsen af næste års SOP.