Vælg en side

SO3: Dansk- idéhistorieopgaven

(Årgang 2018-2021)

Dato

Aktiviteter

Uge 43-49

I dansk- og idéhistorietimerne:

Undervisning i temaet Krig.

I løbet af uge 47 vil en af lærerne præsentere opgaveformuleringerne, og for de formelle krav, som en Dansk/Idéhistorieopgave skal leve op til.

Uge 48 Fredag d. 29/11 kl 12.05 er sidste frist for valg af opgaveformulering i lectio. det er vigtigt, at du vælger rigtigt i første omgang, da du kun undtagelsesvis vil få lov til at skifte. Hvis du vælger at lave din egen opgaveformulering, er det også deadline for at aflevere denne til din lærer.

Uge 50:

 

 

Tirsdag d 9/12 og onsdag d 10/12:

Skrivedage på skolen (obligatorisk fremmøde). Vejlederne er til stede.

Hver klasse får et kursus i Informationssøgning ved bibliotekar Maria.

 

Uge 51:

 

Torsdag d. 19/12 og fredag d. 20/12

Skrivedage derhjemme, uden mødepligt.

 

Opgaven afleveres på lectio 20/12 kl 11.00

Uge 9

Mundtlig prøve

20 minutter pr elev: præsentation af væsentlige problemstillinger fra din opgave, efterfulgt af samtale med dansk- og Idéhistorielærer.

 

 

Uge 10  Evaluering i klassen i en Idéhistorietime

 

 

I forbindelse med dansk-idéhistorieopgaven er lærerne i de to fag gået sammen om at lave et forløb under temaet KRIG. I forlængelse heraf skal du selvstændigt belyse en problemstilling og fremstille den både skriftligt og mundtligt. 

 

 

 

 

 

Du skal lave en individuel, skriftlig opgavebesvarelse. Opgaven er tværfaglig, så du skal inddrage viden, kilder og metoder fra fagene dansk og idéhistorie.

Opgaven skal have et omfang af min. 7 og max. 9 normalsider a 2400 anslag inkl mellemrum, med egentlig tekst. Det vil sige, at alt fra og med indledning til og med konklusion skal tælles med. Titelblad, forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og evt bilag skal naturligvis også være der, men de tæller IKKE med i de 7-9 sider.

Lærerne har udarbejdet 3 opgaveformuleringer, som du kan vælge imellem. Men du kan også vælge at udarbejde din egen opgaveformulering.  Opgaveformuleringer

Rapporten skal leve op til de krav, som du kan se her.

Mere detaljeret viden om rapportens enkelte dele får du her: Krav og gode råd til dansk-idéhistorie-opgaven

 

 

Prøven varer i alt 20 minutter. Maks 7 minutter går til din præsentation, ca. 10 minutter til en samtale, ca. 3 minutter til votering og karaktergivning.

Der er to lærere til stede: En dansklærer og en idéhistorielærer. Mindst én af dem vil være din egen lærer

Din præsentation

(Du bestemmer selv, om du vil bruge power point)

Først præsenterer du kort dine konklusioner.

Forklar derefter gennem konkrete eksempler fra opgaven din vej frem mod konklusionerne.

Giv nogle eksempler på steder hvor din rapport med fordel kunne have været (endnu) bedre – herunder hvordan du kunne have givet bedre svar på opgaveformuleringen. Her kan du også komme ind på, hvor holdbare dine konklusioner er, kildevalg, andre metoder til at løse opgaven, osv.

Samtalen

Efter præsentationen stiller lærerne afklarende og uddybende spørgsmål til din præsentation og til din opgave – og årsprøven udvikler sig på den måde til en samtale.

Samtalen kan veksle frit mellem de to fag – og nogle af lærernes spørgsmål kan tænkes at befinde sig i et tværfagligt felt.

  

Bedømmelsen

Du får én karakter – baseret på en samlet vurdering af din rapport og din præstation til årsprøven.

 

Sådan forbereder du dig

Afhold evt. en generalprøve på din præsentation.

Hav styr på din opgave i ”alle” detaljer – og vær bevidst om både styrker og svagheder ved den.

Din præsentation virker bedst, hvis du ikke læser alt op, men i vidt omfang støtter dig til stikordsnotater og evt. dine slides.

Medbring din opgave.

I Dansk-Idéhistorieopgaven skal du demonstrere, at du lever op til de faglige mål for de to fag. Men målet med Dansk-Idéhistoreiopgaven er også, at du lærer at lave en selvstændig, tværfaglig, skriftlig opgavebesvarelse, sådan at du kender genren til næste år, når du skal skal skrive SOP, og forsvare den mundtligt. Du skal blandt andet lære at:

 • søge, vurdere og anvende fagligt relevant information
 • kombinere viden og metoder fra fagene til indsamling og analyse af empiri og bearbejdelse af problemformuleringen
 • demonstrere evne til faglig formidling i en skriftlig opgavebesvarelse, herunder beherske opbygning og dokumentation
 • demonstrere evne til at formidle fagligt stof mundtligt.

Du får én karakter, baseret på en samlet vurdering af din rapport og din præstation til den mundtlige prøve. 

Rapporten og den mundtlige præstation vurderes efter disse kriterier: 

 • hvordan du lever op til kravene til opbygningen af en rapport
 • hvordan du dokumenterer ved hjælp af kildehenvisninger og litteraturliste
 • i hvor høj grad du behandler opgaveformuleringen på en kvalificeret og relevant måde
 • hvordan du inddrager metoder fra begge fag
 • hvordan du gør brug af dit materiale
 • hvor godt du formidler, herunder anvender et korrekt og velformuleret sprog
 • Om du laver en velstruktureret og relevant mundtlig præsentation, og kan forsvare din opgave i den efterfølgende samtale.

 

Din evaluering af egen indsats– og af forløbet som helhed

Du udfylder et selvevalueringsskema. Formålet er at understøtte din refleksion over, hvad du har lært, og hvad du mangler at lære frem imod SOP.  Selve forløbet evaluers mundtligt i klassen, så lærerne kan få noget viden om, hvordan forløbet skal tilrettelægges fremover. 

 

Tekst kommer snart.