Vælg en side

SO6: Studieretningscase

(Årgang 2018-2021)

Uge 18: 

Hvornår: Se lectio

Problemformuleringsworkshop: To moduler i hver klasse, hvor I bliver præsenteret for de relevante cases, og får mulighed for at gå i gang med jeres problemformulering. Alle klassens caseopgave-lærere vil være til stede.
Mandag 11.maj

Skrivedag (med mødepligt)

Alle jeres lærere vil være tilgængelige i løbet af dagen. Se i lectio hvem er til stede hvornår, eller aftal selv et møde med dine vejledere.

 

Tirsdag: 12.maj

Skrivedag (med mødepligt)

Alle jeres lærere vil være tilgængelige i løbet af dagen. Se i lectio hvem, er til stede hvornår, eller aftale selv et møde med dine vejledere.

-Arbejd på din problemformulering, og få den godkendt hos en af vejlederne. Derefter er du klar til at gå i gang med arbejdet.

Mandag 18. maj (2r, 2s)

og tirsdag 19.maj (2x)

Skrivedag med mulighed for vejledning (uden mødepligt).

Jeres vejledere vil være tilgængelige i løbet af dagen. Se lectio, og vær selv opsøgende.

24. maj kl 23.59 Aflevering
Maj/Juni Individuel, mundtlig prøve i Caseopgaven.

Caseopgaven minder på mange måder om SOP’en:

 • Du skriver en tværfaglig opgave, og forsvarer den mundtligt
 • Du skriver i to fag, hvor mindst det ene er et studieretningsfag.
 • Du afgrænser selv  en problemstilling og udarbejder en problemformulering.
 • Du bearbejder din problemstilling analytisk og empirisk.
 • Du arbejder dels her på skolen under vejledning, dels derhjemme.

Men i modsætning til SOP’en, er det på forhånd bestemt, hvilke fag du skal skrive i. Opgaven skrives på baggrund af et casemateriale, som dine lærere vil præsentere dig for. Desuden er den kortere end en rigtig SOP, og den karakter du får, ender ikke på det endelige eksamensbevis. Tænk derfor på caseopgaven som en mulighed for at øve dig, inden den rigtige SOP.

Caseopgaven skal leve op til de retningslinjer, som du finder her:

Rapportens opbygning

Derudover skal opgaven leve op til de krav og traditioner, der gælder for lige præcis de fag, I skriver i. dem vil jeres lærere introducere jer for.

Opgaven har et omfang af 8-10 normalsider. Hvis opgaven indeholder indeholder større mængder af symbolsprog, giver det ikke altid mening at vurdere opgavens omfang ud fra antallet af anslag. Disse dele af besvarelsen må i stedet opgøres ud fra deres omfang på de givne sider. Spørg din lærer, så du ikke risikerer at ende med en opgave der er for lang eller for kort.

Mundtlig prøve: 

Til den mundtlige prøve er der sat 15 minutter af pr elev. Du skal forberede en mundtlig fremlæggelse på ca 5 minutter. Derefter er der tid til en kort, faglig dialog mellem dig og lærerne.

Du får en samlet karakter for dens skriftlige opgave og den mundtlige eksamination.

Noget særligt for caseopgaven er, at du får mulighed for at overvære lærernes votering og karakterfastsættelse, og du får udleveret lærernes noter/stikord på skrift. bagefter skal du skrive dine egne refleksioner ned: Hvad har du lært i forbindelse med caseopgaveforløbet, hvilken feedback fik du, og hvad skal du gøre dig særligt umage med i dit arbejde med SOP i næste skoleår.

Bedømmelseskriterierne er de samme som dem, du bliver bedømt på næste år til SOP. Du bliver både bedømt på det faglige indhold og på fremstillingsformen, altså om du overholder de formelle krav til en skriftlig opgavebesvarelse, og om du laver en god mundtlig fremlæggelse.

Ved den skriftlige opgavebesvarelse lægges vægt på:

 • i hvor høj grad opgaveformuleringen er besvaret
 • undersøgelse og analyse af projektets problemstilling
 • relevant udvælgelse, kombination og anvendelse af viden og metoder fra de indgående fag
 • kombination af empiri og teori i behandling af problemstillingen
 • faglig dybde og perspektiv
 • projektarbejdets planlægning og begrundelser for faglige og metodiske valg
 • beherskelse af fremstillingsformen i en faglig skriftlig opgavebesvarelse (se krav til opgavens opbygning, omfang m.m. under fanen “opgaven”)

Ved den mundtlige eksamination lægges vægt på:

 • en relevant og velstruktureret præsentation.
 • faglig dybde og selvstændighed i den faglige dialog om projektet
 • forståelse af de indgående fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til arbejdet med den valgte problemstilling, og overvejelser om kvaliteten af den opnåede viden
 • refleksion over de anvendte studiemetoder i forhold til gennemførelse af det konkrete projektforløb.

Tekst kommer snart.