Vælg en side
Slotshaven HHX SO3 Stretegiforløb

SO3: Strategiforløbet

(Årgang 2018-2021)

Før projektugen starter: Uge 43 til 46

Uge 43: Introduktion til casen og gruppedannelse. Grupperne skal bestå af 3-4 personer. I laver selv grupperne, men jeres undervisere har vetoret ift. gruppedannelsen.

Uge 43 til 45: Pilotundersøgelse, hvor I undersøger vinbranchen. Undersøgelsen foregår uden for undervisningen – og I har fire timer fordybelsestid til at udføre arbejdet.
Der udleveres rapporter med data om branchen og relevante artikler. Herudover er det jeres opgave at finde mindst tre relevante artikler, som kan bruges til at forstå vinbranchen.
Udover desk research er det også jeres opgave at foretage field research. I beslutter selv hvilken form for field research som I ønsker at gennemføre – men det kan være interview (ekspertinterview med en vinhandler, vindisponenten i det lokale supermarked eller andre), eller interview af mulige kunder, spørgeskema online eller noget helt fjerde. I vælger selv det I finder mest relevant.
Produktet for denne indledende undersøgelse er et notat til ledelsen på maksimalt tre sider a 2.400 anslag. Notatet afleveres i Lectio senest d 6/11 kl. 23.59.

Nedenfor finder du udleveret data-materiale til branchen:

Afgiften på øl og vin bliver sænket

Alcoholic_Drinks_in_Denmark_Analysis

Her går vinsektoren på jagt efter vækst

Italiensk vin toppede igen den danske vinimport

Millioninvestering skal føre Skjold Burne frem på det digitale vinmarked

Stringent fokus på horeca har givet gammelt vinselskab vækstvinger

Valutaudsving og prispres skubber Laudrup Vinimport tilbage

Vin bliver muligvis billigere i år

Wine_in_Denmark Wine_in_Denmark_Datagraphics (Passport_Euromonitor)

 

Mandag d. 11/11 :

Virksomhedsbesøg på Dyrehøj Vingård, Røsnæsvej 254, Kalundborg

 

Fælles afgang i busser fra Slotshaven kl. 08.30. Sørg for at være der til tiden, da bussen ikke venter.
Vi skal se vinmarkerne, vinproduktionen og have et oplæg fra Dyrehøj Vingårds ledelse om virksomheden og deres situation.

Vi spiser frokost samlet i Dyrehøj Vingårds lokaler – og har mulighed for at købe drikkelse hertil på stedet.

Tirsdag d. 12/11 : 

8.15-9.00: Foredrag.

Derefter projektarbejde i klasserne

 

Vi arbejder med intern analyse af Dyrehøj Vingård – og starter dagen med en forelæsning af dine undervisere i virksomhedsøkonomi (se detaljer i Lectio om hvor du og hvornår du skal være på dagen). Forelæsningen har fokus på de interne strategiske analyser – og foregår fra 08.15 til 09.00.
I løbet af dagen får I feedback fra din underviser i afsætning på jeres notat til ledelsen. Det er vigtigt at få prioriteret arbejdet med regnskabsanalyse af Dyrehøj Vingård, da I skal præsentere den torsdag for jeres undervisere i virksomhedsøkonomi. Til regnskabsanalysen tildeles fire fordybelsestimer. I sidste lektion på dagen er der gruppevis opsamling med jeres undervisere – og I skal vise hvor langt I er nået med den interne analyse.

Oplæg om intern analyse (SO3)

Dyrehøj Vingaard – regnskabsposter til uddeling

Onsdag d. 13/11 : 

8.15-9.00: Forelæsning

Derefter projektarbejde i klasserne

Vi arbejder med ekstern analyse af både makroforhold og brancheforhold denne dag. Dagen begynder med en forelæsning af dine undervisere i afsætning (se detaljer i Lectio om hvor du og hvornår du skal være på dagen). Forelæsningen har fokus på de eksterne strategiske analyser – og foregår fra 08.15 til 09.00.
I sidste lektion på dagen er der gruppevis opsamling med jeres undervisere – og I skal vise hvor langt I er nået med den interne analyse.

Oplæg om ekstern analyse (SO3)

8.00-11.30: Maria har træffetid på biblioteket, hvor hun kan hjælpe med informationssøgning og litteraturliste.

Torsdag d. 14/11 : 

Projektarbejde i klasserne

 

 

Denne blokdag er dedikeret til arbejdet med SWOT-analysen og evt. TOWS-matricen, hvis jeres gruppe vælger det. Dagen starter i klasserne, hvor jeres underviser vil give jer input til det videre arbejde med den interne og eksterne analyser – og ikke mindst SWOT og TOWS. Se detaljer om tider og indhold i Lectio.
I løbet af dagen får I feedback fra jeres underviser i virksomhedsøkonomi på jeres regnskabsanalyse. Om eftermiddagen er der igen gruppevis opsamling med underviser i klasserne, så vi får en status på hvor langt de enkelte grupper er nået.

 

Fredag d. 15/11:

Projektarbejde i klasserne, og derefter reception

 

Sidste dag i SO3-ugen har fokus på udarbejdelse af rapporten. I skal dokumentere jeres arbejde med analyserne af Dyrehøj Vingård og deres branche og makroforhold. Der gives input til opsætning, formalia og andet i relation til rapportskrivningen.
Vi slutter dagen – og arbejdet med Dyrehøj Vingård med en ”RÖS-reception”, hvor I får mulighed for at smage et lille glas af deres vin – og vi har lidt snacks I kan spise til.
Receptionen foregår i Innolab 3 – og starter kl. 14.00 – Vi glæder os til at se jer!

 

Efter projektugen

 

I dagene efter uge 46 har I mulighed for at få lagt sidste hånd på jeres rapport. I skal færdiggøre den, så den kan afleveres i Lectio senest søndag d. 24/11 kl. 23.59.
Til arbejdet med færdiggørelsen af rapporten får I 4 timer fordybelsestid.

SO3 er et tværfagligt projekt imellem afsætning og virksomhedsøkonomi. I skal arbejde med området strategisk analyse af en virksomhed- særligt i uge 46, hvor der er blokdage med begge fag i hele ugen, og I skal aflevere en rapport med alle jeres analyser efter uge 46.
I forløbet skal i arbejde med en case; Dyrehøj Vingaard. Virksomheden er beliggende på det solrige Røsnæs ved Kalundborg, og er Danmarks største vingård med over 30.000 planter. De kalkholdige skrænter og det kølige klima giver et fantastisk grundlag for at dyrke druer. I vinkælderen bliver produktserien RÖS skabt af vinbonden og hele teamet bag vingården.
Al vin og spiritus fra Dyrehøj Vingaard markedsføres under navnet RÖS. RÖS henviser kort og præcist til stedets unikke geografiske beliggenhed på Røsnæs, og logoet signalerer i sin form, at der arbejdes målrettet for at skabe den bedste håndværksmæssige kvalitet.

”Hvordan ser Dyrehøj Vingårds strategiske platform ud?”

Den strategiske platform er lig med den strategiske situation for virksomheden, og modellen ovenfor viser den analyseproces I skal igennem. Til det formål skal I opstille nogle arbejdsspørgsmål, som I svarer på med en række analyser. Jeres grundige analyser skal udføres med værktøjskassen I har med jer fra afsætning og virksomhedsøkonomi. Ud over at være et selvstændigt SO-forløb – så er forløbet også en ”appetizer” på erhvervscase, hvor I skal arbejde videre med Dyrehøj Vingård I jeres første erhvervscase timer. Det hører I naturligvis mere om.

I skal i grupper af 3-4 personer udarbejde en detaljeret rapport, hvor I analyserer Dyrehøj Vingårds interne og eksterne situation og opsamler i en SWOT-analyse – og evt. med en TOWS matrice i forlængelse heraf.

Rapporten skal være på maksimalt 15 normalsider a 2.400 anslag (med mellemrum) plus eventuelle bilag. Obs: Indholdsfortegnelse, forside, litteraturliste tæller ikke med i de 15 sider. 

Rapporten skal leve op til følgende formaliakrav:

 • Font: Times New Roman 12, Arial 10, eller Verdana 11
 •  Linjeafstand: 1,15 eller 1,5
 • Margener: 3 top/bund, og 2 højre/venstre
 • Forside: Bør indeholde titel, eget fulde navn, gymnasium, fag, evt. vejlederes fulde navne, antal anslag, dato for aflevering
 • Se også her: Formalia

 

Rapporten bør indeholde følgende:

 • Forside
 •  Indholdsfortegnelse
 • Indledning og arbejdsspørgsmål
 • Metodeovervejelser inkl. overvejelser om hvilke modeller I har valgt, fravalgt og argumentation herfor
 • Intern analyse
 • Ekstern analyse
 • SWOT
 • Evt. TOWS
 • Konklusion/opsamling
 • Litteraturliste
 • Bilag:
  • Notat til ledelsen (pilotundersøgelse)
  • Mv.

Sidetal og kildehenvisninger skal tilføjes i rapporten (find evt. guide her)

Det vigtigste mål med opgaven er, at I bliver dygtige til at skrive en rapport. Det er klart det væsentligste læringsmål for dette forløb, at I skal blive bedre til at skrive en detaljeret og velargumenteret rapport. I denne får I afdækket Dyrehøj Vingårds strategiske situation – og de handlemuligheder det har for at skabe fremtidig vækst.
I skal i forløbet arbejde med en lang række konkrete faglige mål. Målene dækker både de enkelte fag – men også læringsmål i selve studieområdet.

Læringsmål i studieområdet:
 • Formulere og analysere en problemstilling ved at kombinere viden og faglige metoder fra flere forskellige fag
 • Reflektere over forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger
 • Søge, udvælge og behandle relevant faglig information
 • Forholde sig kritisk til faglig information og eget arbejde
 • Formidle flerfaglige problemstillinger og resultater mundtligt og skriftligt
 • Beherske mundtlige og skriftlige fremstillingsformer.

 

Læringsmål i afsætning:
 • Udarbejde en analyse af virksomhedens nuværende interne situation inklusive virksomhedens forretningsmodel
 • Udarbejde en brancheanalyse vha. Porters Five Forces herunder udarbejde en samlet vurdering af
  branches attraktivitet
 • Analysere en række udvalgte eksterne/makroøkonomiske forhold der har betydning for virksomhedens afsætning
 • Diskutere betydningen af ændringer i forbrugernes købsadfærd på virksomhedens fortsatte vækst
 • Udarbejde en samlet opstilling af de interne og eksterne analysers væsentligste forhold i en SWOT-opstilling samt i en TOWS-matrix

 

Læringsmål i virksomhedsøkonomi:
 • Analysere virksomhedens værdiskabelse vha. af Porters værdikæde
 • Analysere virksomhedens konkurrencestrategi vha. Porters generiske strategier
 • Analysere virksomhedens vækststrategi vha. af Ansoffs vækstmatrice
 • Redegøre for væsentlige sammenhænge mellem strategi og rentabilitet
 • Udarbejde en relevant opsamling af de interne analysers væsentligste pointer i en SWOT-opsamling

I bliver som udgangspunkt bedømt på i hvilke grad I lever op til de faglige mål i forløbet. Der er dog flere bedømmelser i forløbet, da I arbejder med tre delprodukter.

1. Notat til ledelsen (pilotundersøgelse)

Her får I feedback fra jeres underviser i afsætning i løbet af tirsdagen i uge 46. I får feedback med fokus på hvordan I kan bruge jeres pilotundersøgelse videre i jeres arbejde med at afdække virksomhedens strategiske situation.

2. Regnskabsanalyse

Her får I feedback fra jeres underviser i virksomhedsøkonomi i løbet af torsdagen i uge 46. Der er fokus på formativ evaluering af jeres indsats – dvs. hvordan kan I arbejde videre med jeres regnskabsanalyse, så den bliver endnu bedre.

3. Den færdige rapport

Jeres endelige rapport bliver bedømt af en af jeres undervisere, og I får feedback herpå gruppevis. Feedbacken får I senest i uge 49.
Der gives ikke karakter for rapporten, men I får en evaluering af jeres indsats ud fra områderne i nedenstående dokument (Bedømmelsesark til rapport):

Bedømmelsesark til rapport (vurderingskriterier)


Evaluering:

Evaluering af forløbet foregår i ugen efter forløbet. Spørgeskema rundsendes via Lectio – og efterfølgende tager vi en dialog i klassen om hvad der gik godt – og hvad der kunne gøres bedre.