Vælg en side

SOP: HHX

(Årgang 2017-2020)

Onsdag 8/1 i modul 5

Forvejledning: Kom forbi kantinen i løbet af modul 5. Lærere til stede fra alle fag. Mulighed for at høre om fagenes muligheder indenfor det, du gerne vil skrive om.

Mandag 13/1

Valg af fag og område i lectio.

Fredag 17/1

Vejledning (obligatorisk): 15 min. med to vejledere i løbet af dagen.

Formål: Passer dine fagvalg til det, du ønsker at skrive om?

Alle elever skal møde forberedt: skriv ideer, spørgsmål, forslag mm ned.

Tirsdag 28/1 i modul 5 og 6

Problemformuleringsworkshop: Først gennemgås eksempler og krav til den gode problemfomulering. Derefter selvstændigt arbejde. Lærere til stede fra langt de fleste fag.

Onsdag 5/2

Vejledning ved 1 eller 2 vejledere.

Mandag 17/2

Vejledning (obligatorisk): Alle elever skal medbringe et udkast til problemformulering.

Torsdag 20/2

Aflevere problemformulering (elever)

Tirsdag 3/3

Aflevere opgaveformulering (lærere)

Mandag 9/3 kl 8.15-14.15

Hvor: I klasselokalerne

Fravær: tjekkes af lærerne

U-tid, med mødepligt: Opgaveformuleringer offentliggøres kl 8.15, derefter workshops og selvstændigt arbejde.

modul 1-2-3: Workshop ved en kontaktlærer: Planlæg din tid, planlæg din opgave.Power Point: Planlæg din tid,

modul 4-5: Selvstændigt arbejde, 1 lærer i hver klasse.

Workshop for tilmeldte: Informationssøgning, Euromonitor

Obs: Biblioteket har åbent, og Maria er klar til at hjælpe med informationssøgning

Tirsdag 10/3

Hvor: Hjemme

F-tid: selvstændig SOP-dag uden mødepligt.

Onsdag 11/3 kl 8.15-14.15

Hvor: I klasselokalerne og Nordsalen

Fravær: I skal krydses af i administrationen morgen og eftermiddag (ml 13.45-14.15)

U-tid, med mødepligt: Workshops, vejledning, skriveværksted og selvstændigt arbejde

Modul 1: Obligatoriske workshops for alle, opdelt I hold af elever med samme/næsten samme fagkombinationer.

Modul 4: Skriveværksted, gå på biblioteket og få tjekket om du laver dine kildehenvisninger og litteraturliste korrekt.

Torsdag 12/3 kl 8.15-14.15

Hvor: Klasselokaler (se lectio)

Nordsalen

Fravær: I skal krydses af i administrationen morgen og eftermiddag (ml 13.45-14.15)

U-tid, med mødepligt: Workshops, vejledning, skriveværksted og selvstændigt arbejde

Modul 1: Workshops for tilmeldte (se lectio)

Fredag 13/3 kl 8.15-14.15

U-tid, med mødepligt: vejledning, samt workshops og selvstændigt arbejde.

Modul 1+4: Workshop for tilmeldte (se lectio)

Mandag 16/3

F-tid uden mødepligt

Tirsdag 17/3

F-tid uden mødepligt

Onsdag 18/3

F-tid uden mødepligt

Torsdag 19/3

F-tid uden mødepligt

Fredag 20/3

Mandag 23/3

F-tid uden mødepligt. Aflevere i netprøver kl 14.00. Herefter må vejlederne ikke tale med dig om din SOP, før til den mundtlige eksamen.

Før du afleverer: tjek om rapporten indeholder alt det, den skal HER. 

Og brug tjeklisten, så du er sikker på, at du har tænkt over det hele: SOP-tjekliste

(tidsfrist flyttet pga nedlukning)

maj Alle klasser har en fællestime om SOP-eksamen med Jane Dixon og Martin Pihl. Se tidspunkt i lectio.

Rapporten skal have at omfang af 15-20 sider, og følge de retningslinjer du finder HER 

 • SOP er et tværfagligt, individuelt projekt, hvor du både skal skrive en rapport, og forsvare den mundtligt.
  • Du får én samlet karakter, som tæller dobbelt på dit eksamensbevis.
  • Du vælger selv, hvad du vil skrive om. Men vejlederne hjælper dig med at med at bedømme, om dit emne og fagkombination er SOP-relevant.
  • Du skal vælge to fag, som passer godt til dit emne. Mindst ét af fagene skal være et Studieretningsfag, og mindst et af fagene skal være på A-niveau. Hvis det ene fag opfylder begge betingelser, så kan det andet fag være et, du har eller har haft på enten A-, B- eller C-niveau. Husk at tale med dine lærere, så du får valgt en god fagkombination, der passer til det område, og den problemstilling, du gerne vil skrive om.
  • Du finder selv ud af, hvilke metoder, materialer m.m., du vil anvende.
  • En SOP kan godt tage udgangspunkt i et område, du tidligere har arbejdet med, men du kan ikke genanvende produkter, tekster, problemformuleringer eller andet, som du tidligere har afleveret til bedømmelse.
  • Du skal i mindst et af fagene inddrage nye områder, materialer og faglige vinkler, som rækker ud over det, du har lært i undervisningen.
  • Du skriver selv en problemformulering. Derefter vurderer vejlederne om dit forslag kan bruges som det er. De kan også vælge at lave ændringer, for at sikre, at du kan skrive en opgave, der lever op til de faglige mål.

SOP kræver stor selvstændighed fra din side, men du får vejledning gennem hele forløbet, som kan deles op i tre faser:
1. Præ-SOP:
Orientering om SOP, forvejledning, valg af fag og område, 3 gange vejledning, problemformuleringsworkshop  mm.
Mål: Du afleverer SOP-blanket med problemstilling, problemformulering, materialer og metoder

2. SOP: 
U-tid: Fire hele skoledage til at søge information, lave analyser, læse litteratur, deltage i workshops, få vejledning, og begynde at skrive. Der er mødepligt, og altid lærere til stede. Men du har stor selvstændighed ift. hvordan du bruger din tid. Dog skal du deltage i nogle obligatoriske workshops.
F-tid:  Seks hele skoledage, hvor du arbejder selvstændigt. Der er ikke mødepligt, og lærerne træffes kun efter aftale.
Mål: SOP afleveres.  

Obs: Hvis du bliver syg, skal du kontakte skolen, og skaffe en lægeerklæring.

3. SOP-eksamen: I sommerterminen, sammen med de andre mundtlige eksamener

Når opgaveformuleringern bliver offentliggjort den 09.03 er eksamen i princippet gået i gang. Herefter er det umuligt at ændre i opgaveformuleringen, og du skal aflevere en rapport til tiden, så du har noget at forsvare til den mundtlige eksamen. Du har ti skoledage til at udarbejde rapporten: fire dage på skolen og seks dage derhjemme.

De fire dage på skolen er tilrettelagt sådan, at du bliver klædt på til at skrive den bedst mulige SOP:

Dine vejledere vil være til stede en stor del af tiden, og det vil være muligt at aftale vejledning flere gange undervejs.

Der er tid til at arbejde selvstændigt. Vi har reserveret ekstra lokaler, så der er plads til arbejdsro og fordybelse.

Du skal deltage i nogle workshops undervejs. Èn af dem er obligatorisk for alle, en er opdelt efter fagkombinationer. Resten (2) får du selv lov til at vælge efter hvad, der er mest relevant for dig. Der vil være et begrænset antal deltagere på hver. Alle workshops varer 1 el 2 moduler, og der vil være både læreroplæg og selvstændigt arbejde.

Se mere i lectio, eller her:

De fire SOP-dage

Powerpoint fra eksamenstimer: Gode råd og retningslinjer – SOP-eksamen

Til den mundtlige eksamen får du én samlet karakter, som dækker både rapporten og mundtlig eksamen. Der er tale om en helhedsbedømmelse, og man kan altså ikke sige, om den ene del tæller mere end den anden.  

Ved bedømmelse af den skriftlige rapport lægges vægt på:
̶ I hvilket omfang opgaveformuleringen er besvaret
̶ relevant udvælgelse, anvendelse og kombination af viden og metoder fra de indgående fag
̶ faglig indsigt og fordybelse og evne til at sætte sig ind i relevante nye faglige områder
̶ anvendelse af relevant materiale
̶ faglig formidling og fremstillingsform.

Ved den mundtlige eksamination lægges vægt på:
̶ Den mundtlige præsentation af rapporten og dens vigtigste konklusioner
̶ faglig dybde og selvstændighed
̶ forståelse af de indgående fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til arbejdet med studieområdeprojektets problemstillinger
̶ perspektivering af projektets problemstillinger til aktuelle kulturelle, økonomiske og/eller politiske temaer af relevans for studieområdet
̶ formidling af centrale konklusioner og refleksioner.

Efter SOP vil du blive bedt om at udfylde en skriftlig evaluering, sådan at dine erfaringer kan bruges, når næste års SOP skal tilrettelægges.

Sop-blanket

Hvem udfylder blanketten: Det gør du, men med udgangspunkt i det, du taler med vejlederne om.

Hvorfor skal den udfyldes: Blanketten er obligatorisk, og du får ikke lov at skrive SOP uden. Blanketten er en sikkerhed for dig selv og for dine vejledere: Den viser, at du har tænkt over, hvordan du vil nå i mål med din SOP, og sikrer, at du kommer til at arbejde med noget, som interesserer dig. Blanketten giver vejlederne den viden, de har brug for, for at kunne lave den endelige opgaveformulering.

På baggrund af din egen problemformulering, som du har skrevet ind i SOP-blanketten, udarbejder vejlederne den endelige opgaveformulering, som udleveres d. 09-03. De to kan være identiske, men vejlederne ændrer/tilpasser elevens problemformulering, når det er nødvendigt for at sikre, at eleven kan skrive en SOP, der lever op til de faglige mål.

Ud over selve problemformuleringen skal du skrive hvilke materialer og metoder, du forventer at anvende i SOP. Disse kan dog godt ændres/udvides senere. Skrivogså en begrundelse for ditne valg. Jo mere du skriver i blanketten, jo større er chncen fro, at du kommer til at skrive lige præcis den SOP, du gerne vil.

Hvornår: Du afleverer blanketten i lectio 20-02 kl 15. Men du kan vælge at udfylde den før, og så rette og tilføje løbende, i samråd med vejlederne.

Hvis du er i tvivl om, du har skrevet alt det, som er relevant i forhold til lige præcis dit projekt, skal du tale med dine vejledere. De afgør, om blanketten indholder alt det, de har brug for at vide.

Hvordan: Til problemfomuleringsworkshoppen  28-01 får du hjælp og input.

SOP – Rapportens dele 1

Taksonomiske niveauer SOP 2020

Tjekliste og struktur til metodeafsnittet

Anvend kilder, Undgå plagiat

Om godt opgavesprog – præcision og sammenhæng

For Marias workshop om kildehenvisninger og litteraturliste, se andetsteds her på Studeiportalen, og i lectio.

SOP – Rapportens dele 1

Taksonomiske niveauer SOP 2020

Tjekliste og struktur til metodeafsnittet

Anvend kilder, Undgå plagiat

Om godt opgavesprog – præcision og sammenhæng

For Marias workshop om kildehenvisninger og litteraturliste, se andetsteds her på Studeiportalen, og i lectio.

Onsdag 8/1 i modul 5

Forvejledning: Kom forbi kantinen i løbet af modul 5. Lærere til stede fra alle fag. Mulighed for at høre om fagenes muligheder indenfor det, du gerne vil skrive om.

Mandag 13/1

Valg af fag og område i lectio.

Fredag 17/1

Vejledning (obligatorisk): 15 min. med to vejledere i løbet af dagen.

Formål: Passer dine fagvalg til det, du ønsker at skrive om?

Alle elever skal møde forberedt: skriv ideer, spørgsmål, forslag mm ned.

Tirsdag 28/1 i modul 5 og 6

Problemformuleringsworkshop: Først gennemgås eksempler og krav til den gode problemfomulering. Derefter selvstændigt arbejde. Lærere til stede fra langt de fleste fag.

Onsdag 5/2

Vejledning ved 1 eller 2 vejledere.

Mandag 17/2

Vejledning (obligatorisk): Alle elever skal medbringe et udkast til problemformulering.

Torsdag 20/2

Aflevere problemformulering (elever)

Tirsdag 3/3

Aflevere opgaveformulering (lærere)

Mandag 9/3 kl 8.15-14.15

Hvor: I klasselokalerne

Fravær: tjekkes af lærerne

U-tid, med mødepligt: Opgaveformuleringer offentliggøres kl 8.15, derefter workshops og selvstændigt arbejde.

modul 1-2-3: Workshop ved en kontaktlærer: Planlæg din tid, planlæg din opgave.Power Point: Planlæg din tid,

modul 4-5: Selvstændigt arbejde, 1 lærer i hver klasse.

Workshop for tilmeldte: Informationssøgning, Euromonitor

Obs: Biblioteket har åbent, og Maria er klar til at hjælpe med informationssøgning

Tirsdag 10/3

Hvor: Hjemme

F-tid: selvstændig SOP-dag uden mødepligt.

Onsdag 11/3 kl 8.15-14.15

Hvor: I klasselokalerne og Nordsalen

Fravær: I skal krydses af i administrationen morgen og eftermiddag (ml 13.45-14.15)

U-tid, med mødepligt: Workshops, vejledning, skriveværksted og selvstændigt arbejde

Modul 1: Obligatoriske workshops for alle, opdelt I hold af elever med samme/næsten samme fagkombinationer.

Modul 4: Skriveværksted, gå på biblioteket og få tjekket om du laver dine kildehenvisninger og litteraturliste korrekt.

Torsdag 12/3 kl 8.15-14.15

Hvor: Klasselokaler (se lectio)

Nordsalen

Fravær: I skal krydses af i administrationen morgen og eftermiddag (ml 13.45-14.15)

U-tid, med mødepligt: Workshops, vejledning, skriveværksted og selvstændigt arbejde

Modul 1: Workshops for tilmeldte (se lectio)

Fredag 13/3 kl 8.15-14.15

U-tid, med mødepligt: vejledning, samt workshops og selvstændigt arbejde.

Modul 1+4: Workshop for tilmeldte (se lectio)

Mandag 16/3

F-tid uden mødepligt

Tirsdag 17/3

F-tid uden mødepligt

Onsdag 18/3

F-tid uden mødepligt

Torsdag 19/3

F-tid uden mødepligt

Fredag 20/3

Mandag 23/3

F-tid uden mødepligt. Aflevere i netprøver kl 14.00. Herefter må vejlederne ikke tale med dig om din SOP, før til den mundtlige eksamen.

Før du afleverer: tjek om rapporten indeholder alt det, den skal HER. 

Og brug tjeklisten, så du er sikker på, at du har tænkt over det hele: SOP-tjekliste

(tidsfrist flyttet pga nedlukning)

maj Alle klasser har en fællestime om SOP-eksamen med Jane Dixon og Martin Pihl. Se tidspunkt i lectio.

Rapporten skal have at omfang af 15-20 sider, og følge de retningslinjer du finder HER 

 • SOP er et tværfagligt, individuelt projekt, hvor du både skal skrive en rapport, og forsvare den mundtligt.
  • Du får én samlet karakter, som tæller dobbelt på dit eksamensbevis.
  • Du vælger selv, hvad du vil skrive om. Men vejlederne hjælper dig med at med at bedømme, om dit emne og fagkombination er SOP-relevant.
  • Du skal vælge to fag, som passer godt til dit emne. Mindst ét af fagene skal være et Studieretningsfag, og mindst et af fagene skal være på A-niveau. Hvis det ene fag opfylder begge betingelser, så kan det andet fag være et, du har eller har haft på enten A-, B- eller C-niveau. Husk at tale med dine lærere, så du får valgt en god fagkombination, der passer til det område, og den problemstilling, du gerne vil skrive om.
  • Du finder selv ud af, hvilke metoder, materialer m.m., du vil anvende.
  • En SOP kan godt tage udgangspunkt i et område, du tidligere har arbejdet med, men du kan ikke genanvende produkter, tekster, problemformuleringer eller andet, som du tidligere har afleveret til bedømmelse.
  • Du skal i mindst et af fagene inddrage nye områder, materialer og faglige vinkler, som rækker ud over det, du har lært i undervisningen.
  • Du skriver selv en problemformulering. Derefter vurderer vejlederne om dit forslag kan bruges som det er. De kan også vælge at lave ændringer, for at sikre, at du kan skrive en opgave, der lever op til de faglige mål.

SOP kræver stor selvstændighed fra din side, men du får vejledning gennem hele forløbet, som kan deles op i tre faser:
1. Præ-SOP:
Orientering om SOP, forvejledning, valg af fag og område, 3 gange vejledning, problemformuleringsworkshop  mm.
Mål: Du afleverer SOP-blanket med problemstilling, problemformulering, materialer og metoder

2. SOP: 
U-tid: Fire hele skoledage til at søge information, lave analyser, læse litteratur, deltage i workshops, få vejledning, og begynde at skrive. Der er mødepligt, og altid lærere til stede. Men du har stor selvstændighed ift. hvordan du bruger din tid. Dog skal du deltage i nogle obligatoriske workshops.
F-tid:  Seks hele skoledage, hvor du arbejder selvstændigt. Der er ikke mødepligt, og lærerne træffes kun efter aftale.
Mål: SOP afleveres.  

Obs: Hvis du bliver syg, skal du kontakte skolen, og skaffe en lægeerklæring.

3. SOP-eksamen: I sommerterminen, sammen med de andre mundtlige eksamener

Når opgaveformuleringern bliver offentliggjort den 09.03 er eksamen i princippet gået i gang. Herefter er det umuligt at ændre i opgaveformuleringen, og du skal aflevere en rapport til tiden, så du har noget at forsvare til den mundtlige eksamen. Du har ti skoledage til at udarbejde rapporten: fire dage på skolen og seks dage derhjemme.

De fire dage på skolen er tilrettelagt sådan, at du bliver klædt på til at skrive den bedst mulige SOP:

Dine vejledere vil være til stede en stor del af tiden, og det vil være muligt at aftale vejledning flere gange undervejs.

Der er tid til at arbejde selvstændigt. Vi har reserveret ekstra lokaler, så der er plads til arbejdsro og fordybelse.

Du skal deltage i nogle workshops undervejs. Èn af dem er obligatorisk for alle, en er opdelt efter fagkombinationer. Resten (2) får du selv lov til at vælge efter hvad, der er mest relevant for dig. Der vil være et begrænset antal deltagere på hver. Alle workshops varer 1 el 2 moduler, og der vil være både læreroplæg og selvstændigt arbejde.

Se mere i lectio, eller her:

De fire SOP-dage

Powerpoint fra eksamenstimer: Gode råd og retningslinjer – SOP-eksamen

Til den mundtlige eksamen får du én samlet karakter, som dækker både rapporten og mundtlig eksamen. Der er tale om en helhedsbedømmelse, og man kan altså ikke sige, om den ene del tæller mere end den anden.  

Ved bedømmelse af den skriftlige rapport lægges vægt på:
̶ I hvilket omfang opgaveformuleringen er besvaret
̶ relevant udvælgelse, anvendelse og kombination af viden og metoder fra de indgående fag
̶ faglig indsigt og fordybelse og evne til at sætte sig ind i relevante nye faglige områder
̶ anvendelse af relevant materiale
̶ faglig formidling og fremstillingsform.

Ved den mundtlige eksamination lægges vægt på:
̶ Den mundtlige præsentation af rapporten og dens vigtigste konklusioner
̶ faglig dybde og selvstændighed
̶ forståelse af de indgående fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til arbejdet med studieområdeprojektets problemstillinger
̶ perspektivering af projektets problemstillinger til aktuelle kulturelle, økonomiske og/eller politiske temaer af relevans for studieområdet
̶ formidling af centrale konklusioner og refleksioner.

Efter SOP vil du blive bedt om at udfylde en skriftlig evaluering, sådan at dine erfaringer kan bruges, når næste års SOP skal tilrettelægges.

Sop-blanket

Hvem udfylder blanketten: Det gør du, men med udgangspunkt i det, du taler med vejlederne om.

Hvorfor skal den udfyldes: Blanketten er obligatorisk, og du får ikke lov at skrive SOP uden. Blanketten er en sikkerhed for dig selv og for dine vejledere: Den viser, at du har tænkt over, hvordan du vil nå i mål med din SOP, og sikrer, at du kommer til at arbejde med noget, som interesserer dig. Blanketten giver vejlederne den viden, de har brug for, for at kunne lave den endelige opgaveformulering.

På baggrund af din egen problemformulering, som du har skrevet ind i SOP-blanketten, udarbejder vejlederne den endelige opgaveformulering, som udleveres d. 09-03. De to kan være identiske, men vejlederne ændrer/tilpasser elevens problemformulering, når det er nødvendigt for at sikre, at eleven kan skrive en SOP, der lever op til de faglige mål.

Ud over selve problemformuleringen skal du skrive hvilke materialer og metoder, du forventer at anvende i SOP. Disse kan dog godt ændres/udvides senere. Skrivogså en begrundelse for ditne valg. Jo mere du skriver i blanketten, jo større er chncen fro, at du kommer til at skrive lige præcis den SOP, du gerne vil.

Hvornår: Du afleverer blanketten i lectio 20-02 kl 15. Men du kan vælge at udfylde den før, og så rette og tilføje løbende, i samråd med vejlederne.

Hvis du er i tvivl om, du har skrevet alt det, som er relevant i forhold til lige præcis dit projekt, skal du tale med dine vejledere. De afgør, om blanketten indholder alt det, de har brug for at vide.

Hvordan: Til problemfomuleringsworkshoppen  28-01 får du hjælp og input.

SOP – Rapportens dele 1

Taksonomiske niveauer SOP 2020

Tjekliste og struktur til metodeafsnittet

Anvend kilder, Undgå plagiat

Om godt opgavesprog – præcision og sammenhæng

For Marias workshop om kildehenvisninger og litteraturliste, se andetsteds her på Studeiportalen, og i lectio.