Vælg en side
Slotshaven HTX SO5 Modeller

SO5: Modeller 

(Årgang 2020-2023)

Inden projektugen:

Inden uge 50 arbejdes der med et “Træningsmateriale til SO Modeller 2g” i matematik for at få det matematikfaglige grundlag for projektet på plads. Det drejer sig om ca. 15 timer (men det bygger igen på differential- og integralregning, som der er brugt mange timer på). Træningsmaterialet har I modtaget på Lectio. Som forberedelse til uge 50, er det vigtigt, at I har fået arbejdet hele træningsmaterialet igennem.

Der kan arbejdes individuelt eller i selvvalgte grupper med træningsmaterialet.

 

 • Inden uge 50 dannes grupper á 3-4 elever. Lærerteamet danner grupperne. Specielt kan lærerne bede jer om at danne grupper.
 • “Delaflevering SO5” afleveres i slutningen af uge 48 til matematiklæreren på Lectio (se tidspunkt på Lectio), og I får den retur med enkelte kommentarer (I skal nemlig selv rette den) senest mandag i uge 50.

 

I uge 50-51 er der blokuge for SO5 modeller.

 • Uge 50 og 51: der arbejde med forsøg og rapportskrivning. Selve forsøgene tager ikke så lang tid. Den tid, hvor I ikke laver forsøg, arbejder I på alle 6 dele af rapporten. Alle de formelle krav til rapporten og selve opgaveformuleringen findes under fanen “Opgaven”.
 • Rapporten afleveres på Lectio senest søndag den 9. januar 23:30.
 • Uge 3-6: I får rapporten retur med feedback fra alle jeres lærere, og I får en time i en matematiktime til at afrunde del 6 (refleksionsdelen) af rapporten, og skrive den ind i reflektionsskemaet (det dokument, hvor i samler alle jeres refleksioner fra SO-forløbene).

SO5 Modeller – matematiske modeller i naturvidenskaberne.

Et fagligt samspil mellem de naturvidenskabelige fag (kemi B og fysik A/B) og matematik A/B.

December-januar 2021-2022.

 

Det, du gerne skulle få ud af at arbejde med projektet er helt overordnet, at få nogle erfaringer og læring, der kan anvendes i SOP-sammenhæng når matematik og naturvidenskabelige fag indgår sammen, og at du får en fornemmelse for, hvordan infinitesimale modeller kan opstilles og anvendes i de naturvidenskabelige fag. Der er flere detaljer vedrørende formål med projektet under fanen “Mål og metoder”.

 

Modellerne i projektet er alle ”vækstmodeller”. De bygger alle på hastigheds- og proportionalitetsbetragtninger: hastigheden antages proportional med et eller andet. Der er altså ikke kun tale om, at matematik anvendes i de øvrige fag. Der er også tale om sammenlignelige problemstillinger de naturvidenskabelige fag imellem.

 

Modellerne er af samme form, som I har arbejdet med i Træningsmaterialet i perioden op til projektugen.

I har fået træningsmaterialet på Lectio, men det findes også nedenfor, og der er løsningsforslag til de dele, der ikke indgår i projektrapporten.

Træningmateriale til SO Modeller 2g 2021

Træningmateriale Løsning

Rapportens omfang er 15-25 sider hvor én side er 2400 tegn inklusiv mellemrum.

 

Når du skal opgøre, hvor mange sider du skal skrive, skal du kun tælle sider med egentlig tekst. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer, tabeller, noter, bilag mm tæller ikke med.

 

I rapporter med større mængder af symbolsprog, kan disse dele af besvarelsen opgøres ud fra deres omfang på givne sider uden at tælle antal enheder.

 

Detaljerede beskrivelser af projektrapportens dele og diverse krav til opgaven i pdf-format:

 

 Oplæg SO5 Modeller 2021 2022

Delaflevering SO5

Formål med SO5-Modeller

 • at du får nogle erfaringer og læring, der kan anvendes i SOP-sammenhæng (og dine senere studier) når matematik og naturvidenskabelige fag indgår sammen.
 • Der SKAL være empiri i en SOP. I de naturvidenskabelige fag kan man ofte selv producere relevant empiri gennem forsøg. Det kan man blandt andet i nærværende projekt.
 • at du oplever samspil mellem fag samt specifikt får erfaringer med matematiks rolle i de naturvidenskabelige fag,
 • at du får en fornemmelse for, hvordan infinitesimale modeller kan opstilles og anvendes i de naturvidenskabelige fag,
 • at der sker en faglig fordybelse inden for de tre fag (inden for begreber som model/hypotese/teori samt empirisk afprøvning, og oplever sammenhængen mellem disse),
 • kollaborativ skriftlig faglig formidling på tværs af fag (i aktuel fagkombination/genre).
 • at du bliver mere bevidste omkring relevante overfaglige (SO-faglige) begreber, hvor særligt modelbegrebet samt “den naturvidenskabelige metode” er i fokus.

 

 

Særlige fokuspunkter i forbindelse med forløbet

 • Matematisk model, og forhold mellem model og virkelighed, herunder begrænsninger, idealiseringer osv.
 • Hypotesers rolle. Forhold mellem teori og praksis
 • At producere eksperimentel empiri og anvende det korrekt.
 • Videnskabelig dokumentation og kommunikation indenfor naturvidenskab/matematik.
 • Præsentationsformer, formidling, kendskab til genrer.
 • Kombinere viden og metoder fra de indgående fag med henblik på problemløsning.
 • Refleksion over bl.a. ovenstående ting.

 

Fokuspunkter fra fagene og metoder

Differentialligninger (neddroslet til 2.g) i matematik, Newtons afkølingslov i fysik samt reaktionskinetik i kemi samt en del af dem, der er nævnt som SO2-mål ovenfor.

Hvad angår metoder er det netop metoder til løsning af differentialligninger, metoder i forbindelse med opstilling og gennemførelse af forsøg/eksperimenter, behandling af forsøgsresultater osv.

Bedømmelsen er med karakter og bedømmelsen sker ud fra punkterne anført under fanen Mål og Metoder. I får kommentarer og karakter fra hver af jeres lærere.

Det sker senest i uge 6.

I uge 6 får I en matematik / SO-time til at udfylde reflektionsskemaet. SO5-delen til dette udleveres på Lectio.

Der er en linje fra SO1 i forbindelse med kollaborativ skrivning, men her i helt andre fag, hvor man må have en anden tilgang til dette,

og der er en linje fra SO3 i forbindelse med at producere egen empiri (og anvende den fornuftigt),

og fra SO4 mht. skriftlig faglig formidling på tværs af fag (her bare i grupper og i helt andre fag og en helt anden genre),

og peger frem mod SO6 og SOP med analyse af empiri med faglig teori.